Daily crime report
 
 
 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 90/2019
2019-07-11
1) ±ÉÃR¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ 2) §¸ÀªÀgÁd G¥ÁàgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ PÀæªÀĪÁV 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ 15,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ºÀtPÉÌ E§âgÀÆ §rØ ZÀPÀæ§rØ CAvÁ 2 ®PÀë ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ C°è UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 10/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ²ªÀPÀÌ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: ªÀĺÁAvÀ£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸Éʧgï PÉæöʪÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 50/2019
2019-07-11
¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.48 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ²æêÀÄw ²Ã¯Á ¸ÀÄgÉñÀ DªÉÇÃf EªÀgÀ ªÉÆèÉÊ®UÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÁªÀÅ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÉæÃrmï PÁqÀð, J¸ï.©.L PÁqÀð §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár CªÀjAzÀ N.n.¦ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.60,999/- UÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ²Ã¯Á DªÉÇÃf EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 32/2019
2019-07-10
¢ªÁ£À¸Á§ SÁ¹ªÀĸÁ§ £Á®§AzÀ ¸Á: ©qÁß¼À ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î §APÁ¥ÀÄgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÁeÉñÀéj ºÉÆÃmɯï JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ, ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2710/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 74/2019.
2019-07-10
²æà AiÀÄ®è¥Àà mÉÆPÀ̼ÀQ ªÀAiÀiÁ: 57 ªÀµÀð ¸Á: KPÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/06/2019 ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ²ªÀªÉÆUÀÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀÄ®è¥Àà mÉÆPÀ̼ÀQ ¸Á: KPÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 52/2019.
2019-07-10
1] CPÀëAiÀÄ µÀtÄäR ¥ÀªÁgÀ ¸Á: vÉÆgÀ« ºÀPÀÌ® ºÀħâ½î 2] UÀt¥Àw UÀÄgÀÄ«oÀ×® zÉÆAUÀr ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î 3] «dAiÀÄ ¸ÀĨsÁ¸À zÉÆAUÀr ¸Á: ºÀħâ½î F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ¸ÁªÀf ºÉÆÃl¯ïzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁæºÀPÀjUÉ ªÀÄzÀå ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3772/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉlUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-10
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ 934 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 2,14,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 90/2019
2019-07-09
²æà ±ÀgÀvÀZÀAzÀæ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ±ÉnÖ ¸Á: CjºÀAvÀ£ÀUÀgÀ, PÉñÁé¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 05/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ® ¨ÁV®ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀÆ. 2,62,850/- UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ PÉÆÃ-D¥ÀgÉÃnªÀí ¨ÁåAQ£À ¯ÁPÀgÀ QðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ±ÀgÀvïZÀAzÀæ ±ÉnÖ ¸Á:CjºÀAvÀ£ÀUÀgÀ, PÉñÁé¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 64/2019
2019-07-07
1) FgÀªÀé PÉÆÃA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥ÁAZÀ£Á ¸Á: ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ºÉUÉÎÃj, ¹zÁÝgÀÆqÀ£ÀUÀgÀ, 2) d«ÄÃgÀ d»ÃgÀÄ¢ÝãÀ ªÀiÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î F E§âgÀÆ ¢£ÁAPÀ: 06/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ºÉUÉÎÃj, ¹zÁÝgÀÆqÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ FgÀªÀé EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 340 UÁæA vÀÆPÀzÀ UÁAeÁ C.Q. 5,440/- gÀÆ. UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀĺÉñÀ ºÀ©Ã§ FvÀ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 5,440/- QªÀÄäwÛ£À UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 19/2019
2019-07-07
²æà ¤AUÀ¥Àà §¸À¥Àà ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: CqÀ«¸ÉÆêÀiÁ¥ÀÆgÀ, ²UÁÎAªÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.15 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î §APÁ¥ÀÆgÀ ZËPÀ D±ÀæAiÀÄ ºÉÆmÉî JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁPÀìzÀ°è gÀÆ. 2 ®PÀë ºÀtªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀëgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁPÀì£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ gÀÆ. 2,00,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¤AUÀ¥Àà §¸À¥Àà ªÀÄAd¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: CqÀ«¸ÉÆêÀiÁ¥ÀÆgÀ, ²UÁÎAªÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 23/2019
2019-07-07
¢£ÁAPÀ: 05/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 06/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ eÉÆåÃw ±ÉnÖ ¸Á: ZÀAzÀæ£ÁxÀ£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ ¯Áå¥ÀmÁ¥ï gÀÆ. 15,000/- ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ ªÁå¤n ¨ÁåUÀ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ gÀÆ. 20,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ Që N¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¨É½îAiÀÄ PÁ® ZÉÊ£ÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ¥À¸Àð CzÀgÀ°ènÖzÀÝ gÀÆ. 2,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 49,000/-gÀÆ.UÀ¼À QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀ QqÀQAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÊ ºÁQ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last