Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 52/2019.
2019-07-12
1] CPÀëAiÀÄ µÀtÄäR ¥ÀªÁgÀ ¸Á: vÉÆgÀ« ºÀPÀÌ® ºÀħâ½î 2] UÀt¥Àw UÀÄgÀÄ«oÀ×® zÉÆAUÀr ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î 3] «dAiÀÄ ¸ÀĨsÁ¸À zÉÆAUÀr ¸Á: ºÀħâ½î F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ¸ÁªÀf ºÉÆÃl¯ïzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁæºÀPÀjUÉ ªÀÄzÀå ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3772/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉlUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ 934 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 2,14,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 91/2019
2019-07-12
²æà UËqÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄUËqÀæ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉAUÉÃj, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 05/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UËqÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄUËqÀgÀ ¸Á: ¨ÉAUÉÃj, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 24/2019
2019-07-12
¹zÁæªÀÄ @ ¸ÀĤî vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ UÀÆAqÉ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, wæÃ¥ÀÆgÀ£ÁxÀ f¯Áè : ©zÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-56/2670 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 53 PÉ.f. 372 UÁæA vÀÆPÀzÀ UÁAeÁ JA§ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ GtPÀ®è¢AzÀ - UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ, 53 PÉ.f. UÁAeÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:10/07/2019 gÀAzÀÄ 1116 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,17,750/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 90/2019
2019-07-11
1) ±ÉÃR¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ 2) §¸ÀªÀgÁd G¥ÁàgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ PÀæªÀĪÁV 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ 15,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ºÀtPÉÌ E§âgÀÆ §rØ ZÀPÀæ§rØ CAvÁ 2 ®PÀë ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ C°è UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 10/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ²ªÀPÀÌ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: ªÀĺÁAvÀ£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 91/2019
2019-07-11
²æà UËqÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄUËqÀæ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉAUÉÃj, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 05/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UËqÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄUËqÀgÀ ¸Á: ¨ÉAUÉÃj, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 24/2019
2019-07-11
¹zÁæªÀÄ @ ¸ÀĤî vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ UÀÆAqÉ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, wæÃ¥ÀÆgÀ£ÁxÀ f¯Áè : ©zÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-56/2670 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 53 PÉ.f. 372 UÁæA vÀÆPÀzÀ UÁAeÁ JA§ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ GtPÀ®è¢AzÀ - UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ, 53 PÉ.f. UÁAeÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸Éʧgï PÉæöʪÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 50/2019
2019-07-11
¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.48 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ²æêÀÄw ²Ã¯Á ¸ÀÄgÉñÀ DªÉÇÃf EªÀgÀ ªÉÆèÉÊ®UÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÁªÀÅ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÉæÃrmï PÁqÀð, J¸ï.©.L PÁqÀð §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár CªÀjAzÀ N.n.¦ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.60,999/- UÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ²Ã¯Á DªÉÇÃf EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-11
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:10/07/2019 gÀAzÀÄ 1116 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,17,750/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last