Daily crime report
 
 
 
¸ÉʧgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 51/2019
2019-07-13
¢£ÁAPÀ: 08/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.30 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà F±ÀégÀ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà PÉÆlÆÖgÀ±ÉlÖgÀ ¸Á: UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ PÀgÉ ªÀiÁr 3,65,180/- gÀÆ ¤ªÀÄä UÀÄæ¥ï E£ÀÆìgÀ£Àì ºÀt §A¢zÉ CAvÁ ºÉý CªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ºÁUÀÆ EvÁå¢ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 7,200/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆArzÀÆÝ C®èzÉ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÀt ªÀUÀð¬Ä¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà F±ÀégÀ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà PÉÆlÆÖgÀ±ÉlÖgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-13
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:12/07/2019 gÀAzÀÄ 1497 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,83,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 34/2019
2019-07-12
CªÀiÁ£ÀįÁè vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£À¸Á§ §qÁ¬Ä, ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ¸Á: F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ, 15£Éà PÁæ¸ï, ºÀ¼ÉúÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06-07-2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ZÁPÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ n.«í. ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï ¥sÁå£ïUÀ½AzÀ MqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà 2 ¹AmÉPïì ªÁålgï mÁåAPïUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À¥Àr¹, EªÀvÀÄÛ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ DUÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹ PÀ½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÀtzÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ¤UÉ ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, CªÀiÁ£ÀįÁè FvÀ¤UÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw gÀºÀªÀÄvÀ© PÉÆÃA ¸ÀĨsÁ£À¸Á§ §qÁ¬Ä, ¸Á: F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ 15£Éà PÁæ¸ï, ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ¼À 75/2019.
2019-07-12
¢£ÁAPÀ; 06/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼Éà ¦.©. gÉÆÃqÀ, gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-25/JZï.©.-6089 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁUÉÆÃf ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ²æãÀUÀgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ GtPÀ®è PÁæ¸ï PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¥ÀÄmï¥ÁvÀ §½ EzÀÝ PÀA§PÉÌ rQÌ wêÀÈUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/07/2019 gÀAzÀÄ 3.00 WÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨Á«PÀnÖ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 07/07/2019 gÀAzÀÄ 946 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 1,16,750/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 31/2019
2019-07-12
1)UÉÆæ ©dªÁqÀ ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAmï, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÁnîUÀ°è vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀħgÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ.UÉ 90/- gÀÆ. PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹¹© ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 4,560/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¹¹© ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ²æà J¸ï.Dgï. ¨sÀgÀvÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 90/2019
2019-07-12
²æà ±ÀgÀvÀZÀAzÀæ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ±ÉnÖ ¸Á: CjºÀAvÀ£ÀUÀgÀ, PÉñÁé¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 05/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ® ¨ÁV®ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀÆ. 2,62,850/- UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ PÉÆÃ-D¥ÀgÉÃnªÀí ¨ÁåAQ£À ¯ÁPÀgÀ QðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ±ÀgÀvïZÀAzÀæ ±ÉnÖ ¸Á:CjºÀAvÀ£ÀUÀgÀ, PÉñÁé¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:08/07/2019 gÀAzÀÄ 996 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,49,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 32/2019
2019-07-12
¢ªÁ£À¸Á§ SÁ¹ªÀĸÁ§ £Á®§AzÀ ¸Á: ©qÁß¼À ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î §APÁ¥ÀÄgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÁeÉñÀéj ºÉÆÃmɯï JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ, ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2710/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 74/2019.
2019-07-12
²æà AiÀÄ®è¥Àà mÉÆPÀ̼ÀQ ªÀAiÀiÁ: 57 ªÀµÀð ¸Á: KPÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/06/2019 ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ²ªÀªÉÆUÀÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀÄ®è¥Àà mÉÆPÀ̼ÀQ ¸Á: KPÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last