Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 55/2019
2019-07-17
1)«£ÁAiÀÄPÀ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ¸Á SÉÆÃqÉ ¸Á: PÀªÀÄj¥ÉÃl ºÀħâ½î 2) UÀįÁ§¸Á§ CfêÀĸÁ§ ¥ÀoÁt ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀuÉñÀ¥ÉÃl vÉÆgÀ« ¥ÁèeÁ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ, ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1,200/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-17
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 16/07/2019 gÀAzÀÄ 1330 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 2,53,150/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 109/2019
2019-07-16
1) ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀ ±ÉnÖ ¸Á:ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ, zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:15/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ CPÀëAiÀÄ C¥ÁlðªÉÄAmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 90 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Éưøï zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 24,900/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 81/2019
2019-07-16
²æà ªÀĺÁAvÉñÀ w¥ÀàtÚ ºÀįÁègÀ ¸Á: CtÂÚUÉÃj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.10 UÀAmɬÄAzÀ 6.45 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥Áèl¥sÁªÀÄðzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸À£ÀÄß ºÀvÀÄÛ PÁ®PÉÌ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆPÁrzÀAvÉ ªÀiÁr CªÀgÀ §½ EzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉʯï C.Q. 30,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÉʧgÀ PÉæöÊA ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 52/2019
2019-07-16
²æà ¸ÀAAiÀÄPÀ ¢Ã£ÁZÀAzÀæ eÉÊ£À ¸Á:AiÀiÁ®QÌ ±ÉlÖgÀ PÁ¯ÉÆä, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀ vÀAzÉUÉ ¢£ÁAPÀ:13/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.20 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆèÉÊ®UÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ «Ä°lj D¦üøÀgÀ JAzÀÄ ºÉý EAlgï ¯ÁPï mÉÊ®ì Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CqÁé£Àì ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥É.n.JA. mÁæ£ÀìgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉý G½vÁAiÀÄ SÁvÉAiÀÄ £ÀA§gÀ EvÁå¢ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MlÄÖ 68,050/- UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAAiÀÄPÀ eÉÊ£ï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-16
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:15/07/2019 gÀAzÀÄ 1369 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,38,050/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 91/2019
2019-07-14
²æà £ÁUÀ¥Àà ZÉ£Àߧ¸À¥Àà PÀÄqÀPÀ®PÀnÖ , ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀA¦UÉ£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ºÉʪÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è vÁvÁÌ°PÀ EAd¤ÃAiÀÄgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀjÃAiÀĪÀjUÉ zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄrUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C°èUÉ ºÉÆÃV§gÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ T£ÀßvÉUÉ M¼ÀUÁVzÀÝgÀÄ. EzÉà T£ÀßvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 09/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ GvÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆä£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁr £ÀAvÀgÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ F ªÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw «¨sÁ £ÁUÀ¥Àà PÀÄqÀPÀ®PÀnÖ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 13/07/2019 gÀAzÀÄ 1326 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 1.98.950/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 76/2019
2019-07-13
UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ¤AUÀ¥Àà §¤ß ¸Á: gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ºÀħâ½î ºÉƸÀÆgÀÄ PÁæ¸ï, ªÉʨsÀªÀ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨É樀 eÁUÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆUÉ 90 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Éưøï zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1,250/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 54/2019
2019-07-13
1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¸Á ZÀAzÀæPÁAvÀ¸Á ¤gÀAd£À ¸Á:zÉêÁAUÀ¥ÉÃl, ºÀħâ½î 2)QgÀt ªÉAPÀmÉñÀ ºÀ©Ã§ ¸Á: vÀĪÀÄPÀÆgÀ NtÂ, ºÀħâ½î 3) £ÁUÀgÁd vÁgÁ¸Á PÀ¨Ár ¸Á: ¨ÁPÀ¼ÉUÀ°è , ºÀħâ½î. F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î CgÀhiÁzÀ gÉÆÃqÀ , C©ü ªÉÊ£ï ±Á¥ÀzÀ°è a®ègÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ µÀgÀvÀÄÛ EzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ ¢£ÁAPÀ: 11/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ a®ègÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr µÀgÀvÀÛ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¥Éưøï zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2,944/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last