Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 23/07/2019 gÀAzÀÄ 1153 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,50,850/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 30/07/2019 gÀAzÀÄ 1.499 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,13,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 111/19
2019-07-23
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 111/19 ²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ UÉÆfÓ ¸Á: AiÀļÀ¸ÀAV, vÁ: D¼ÀAzÀ, PÀ®§ÄVð EªÀjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ¸À¥ÁÛ¥ÀÆgÀ ¨ÁgÁPÉÆnæAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©üêÀÄ¥Àà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ. ¤ªÀÄUÉ PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄĤªÀ¹ðnAiÀÄ°è r. UÀÆæ¥À £ËPÀj PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸À£ï 2017 £Éà ¸Á°£À°è ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV gÀÆ.4,20,000/- UÀ¼À£ÀÄß ²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ EªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀzÉà E®èªÉà ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉà ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 45/19
2019-07-23
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 45/19 PÀĪÀiÁgÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉƼÉAiÀĪÀÄä£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPÀð , UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ §Ä¢ÝªÀiÁAzÀå¤zÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è C®èzÉà CªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄwÛgÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ²æà ±ÀgÀt¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÉƼɪÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2019-07-23
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:22/07/2019 gÀAzÀÄ 1,228 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 2,12,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-22
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 28/07/2019 gÀAzÀÄ 1.410 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,79,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÉʧgÀ PÉæöÊA ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 54/2019
2019-07-20
±ÀÈw ¸ÀAfêÀ ²gÀºÀnÖ ¸Á: ²gÀºÀnÖ ºÁ° «zÁå£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ:15/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.37 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ±Àøw EªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ 50,615/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ±ÀÈw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:19/07/2019 gÀAzÀÄ 1,405 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,57,550/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÉʧgÀ PÉæöÊA ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 54/2019
2019-07-20
±ÀÈw ¸ÀAfêÀ ²gÀºÀnÖ ¸Á: ²gÀºÀnÖ ºÁ° «zÁå£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ:15/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.37 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ±Àøw EªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ 50,615/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ±ÀÈw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-19
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 25/07/2019 gÀAzÀÄ 1,553 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,33,450/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last