Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 69/2019
2019-08-02
¢£ÁAPÀ: 31/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01/08/2019 gÀ ¨É¼ÀV£À 8.00 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zsÁgÀªÁqÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, 2£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æêÀÄw ªÉÄÃWÀzÀ²ð¤ F±ÀégÀ ¸ÁtÂPÉÆ¥Àà ¸Á:gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ JZï.¦ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ C.Q. 20,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §UÉÎ ²æêÀÄw ªÉÄÃWÀzÀ²ð¤ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 09/2019
2019-08-01
¢£ÁAPÀ: 31/07/2019 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw: ¸ÀgÉÆÃf¤ PÉÆÃA ¥ÀgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 57 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀB §æºÀäPÀĪÀiÁj ¸ÁB CxÀt ZÁ¼À CgÀ½PÀnÖ Nt ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 26/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÁB gÉÃtÄPÁ PÁ®¤ VjAiÀiÁ® gÉÆqÀ £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå:55/2019
2019-08-01
¢£ÁAPÀ: 27/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 31/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀħâ½î UÁªÀÄ£ÀUÀnÖ PÀjAiÀĪÀÄä zÉë §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æêÀÄw £À«ÄÃvÁ ªÀĺÁzÉêÀ EAUÀ¼ÀV ¸Á: UÁªÀÄ£ÀUÀnÖ ºÀħâ½î EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 410 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß, 2 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ElÖ 1000/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ J¯ïEr n«AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw £À«ÄÃvÁ ªÀĺÁzÉêÀ EAUÀ¼ÀV ¸Á: UÁªÀÄ£ÀUÀnÖ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-01
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 31/07/2019 gÀAzÀÄ 1408 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 2,17,650/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 20/2019
2019-07-31
¢£ÁAPÀ: 30/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà UÁtUÉÃgÀ ¸Á: PËdUÉÃj, vÁ: gÉÆÃt, EªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¬Ä¯ï mÉæÃqÀgÀì ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¤ÃrzÀ 5 ®PÀë gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀ¸À¨Á¥ÉÃl gÉÆÃqÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPÀ ±ÁSÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 2 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è §AzÀÄ EªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr EªÀgÀ §½ EzÀÝ CªÀgÀ §½ EzÀÝ gÀÆ.5 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt EgÀĪÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÁtUÉÃgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 66/2019
2019-07-29
1) ¸ÁUÀgÀ PÉÆmÉÃPÀgÀ 2)ªÀÄÄvÀÄÛ PÁ¼É 3)zÀvÀÄÛ¸Á ¸Á¼ÉÆAPÉ ¸Á: J®ègÀÆ, ºÀħâ½î F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28/07/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁåAPÀgÀì PÁ¯ÉÆä, 2£Éà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ EArAiÀÄ£ï ¹ªÉÄAmï PÀA¥À¤ UËæAqÀ, wgÀģɮªÉ° ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀ«ÄüÀ£ÁqÀÄ ¦æ«ÄAiÀÄ¯ï °ÃUÀ£À vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ QæPÉÃmï ¥ÀAzÀåzÀ°è DlUÁgÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ gÀ£ï vÉUÉAiÀÄĪÀ «PÉÃlUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtPÉÌ zÀÄ¥ÀàlÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ QæPÉÃl ¨ÉnÖAUÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.5,750/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-07-27
1 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 26/07/2019 gÀAzÀÄ 1043 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,78,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 87/2019
2019-07-26
²æà ¢Ã¥ÀPÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÀļÉÆî½î ¸Á: «±Á®«ÄvÁæ ¯Éà Omï, «zÁå£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¥ÉÆæÃeÉPÀÖ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CAvÁ ºÀħâ½î ºÉƸÀÄgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Ánïï qɪÀ®¥ïgÀì PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25/07/2019 gÀªÀgÉUÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹lÖ gÀÆ.1,80,000/- UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ ¹Öïï gÁqï ºÁUÀÆ ¹Öïï PÀnÖAUÀ ªÀĹãÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¢Ã¥ÀPÀ PÀļÉÆî½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/07/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 35/2019
2019-07-24
1) ªÀÄÄPÉñÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ , ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¸ÉlèªÉÄAl , PÉ.©.£ÀUÀgÀ C¥ÀàtÚ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 460/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 80/2019
2019-07-24
1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ CAUÀr ¸Á: ºÁ° ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/07/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î «zÁå£ÀUÀgÀ, ²gÀÆgÀ ¥ÁPÀð PÉÆqÉ ºÁ¸ÉÖî ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAeÁ JA§ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 8800/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last