Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-10
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 09/08/2019 gÀAzÀÄ 593 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 72,350/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-09
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:01/08/2019 gÀAzÀÄ 1534 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,74,850/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÉʧgÀPÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 59/2019
2019-08-09
¢£ÁAPÀ: 06/08/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄAd¥Àà EZÀÑAV ¸Á: ¸ÁzÀ£ÀPÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ªÉÆèÉʯï PÁ® ªÀiÁr CªÀgÉÆA¢UÉ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ°UÉ §AzÀ AiÀÄÄn¦ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¸ï©L SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ 39488/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄAd¥Àà EZÀÑAV ¸Á: ¸ÁzÀ£ÀPÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÉʧgÀPÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 59/2019
2019-08-09
¢£ÁAPÀ: 06/08/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄAd¥Àà EZÀÑAV ¸Á: ¸ÁzÀ£ÀPÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ªÉÆèÉʯï PÁ® ªÀiÁr CªÀgÉÆA¢UÉ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ°UÉ §AzÀ AiÀÄÄn¦ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¸ï©L SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ 39488/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄAd¥Àà EZÀÑAV ¸Á: ¸ÁzÀ£ÀPÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÉʧgÀPÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 59/2019
2019-08-09
¢£ÁAPÀ: 06/08/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄAd¥Àà EZÀÑAV ¸Á: ¸ÁzÀ£ÀPÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ªÉÆèÉʯï PÁ® ªÀiÁr CªÀgÉÆA¢UÉ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ°UÉ §AzÀ AiÀÄÄn¦ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¸ï©L SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ 39488/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄAd¥Àà EZÀÑAV ¸Á: ¸ÁzÀ£ÀPÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÉʧgÀPÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 60/2019
2019-08-09
¢£ÁAPÀ: 06/08/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-53 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07/08/2019 gÀAzÀÄ 12-06 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ²æêÀÄw: C²é¤ ¹zÀÝ¥Àà ºÉ§â½î ¸Á: ¨ÁgÀPÉÃgÀ Nt GtPÀ¯ï ºÀħâ½î EªÀgÀ CPËAl £ÀA§gÀ¢AzÀ CªÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV MlÄÖ 40,080/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: C²é¤ ¹zÀÝ¥Àà ºÉ§â½î ¸Á: ¨ÁgÀPÉÃgÀ Nt GtPÀ¯ï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-09
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 08/08/2019 gÀAzÀÄ 492 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 58,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
J.¦.JªÀiï.¹ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 56/2019
2019-08-07
²æà UÀÄgÀĹzÀÝUËqÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á: UÉÆÃPÀÄ® UÁæªÀÄ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/08/2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.45 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, C°èUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆlgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ :PÉJ-63/PÉ-9119 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ UÀÄgÀĹzÀÝUËqÁ EªÀjUÉ CqÀØ UÀnÖ ¤°è¹ EªÀgÀ Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ 5,000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï , 220/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ J.n.JªÀiï PÁqÀð£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà UÀÄgÀĹzÀÝUËqÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-07
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 06/08/2019 gÀAzÀÄ 310 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,46,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 90/2019
2019-08-02
²æà F±ÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ UÀÄgÀÄUÀÆAmÁè ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀÄgÀ JZï.r.JA.¹ PÁél¸Àð, ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ JZï.r.JA.¹ ªÀ®AiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 16/07/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 WÀAmɬÄAzÀ 12.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è D¦üøÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ CªÀgÀ ¥Àwß ²æà vÀļÀ¹ UÀÄgÀUÀÄAmÁè EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last