Daily crime report
 
 
 
«zÁåVj gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 116/2019
2019-08-17
²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄ®ÆègÀ ¸Á: ªÀÄ«ÄäUÀnÖ ºÁ° PÉ®UÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ¥Ánî ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÆ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÉzÀ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, C°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ£À §UÉÎ «±ÉõÀ EªÀ£ÀÄ ªÀåAUÀåªÁV ªÀiÁvÁrzÀ£ÀÄ, DUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀj§âgÀ°è vÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÉà ¹lÖ£ÀÄß «±ÉõÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/08/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ PÀ®WÀlV gÀ¸ÉÛ, ¸ÁUÀgÀ ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄA¢¤AzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ «±ÉõÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ «gÉñÀ ºÁUÀÄ ¥Àæyé EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr ZÁPÀÆ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-17
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 16/08/2019 gÀAzÀÄ 1,139 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,05,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 50/2019
2019-08-16
²æà PÀÈóµÁÚ ºÀÄ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, UÉÆÃPÀÄ® UÁæªÀÄ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV UÉÆÃPÀÄ® UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 14/08/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà zÉÆqÀتÁqÀ ¸Á: KtV UÁæªÀÄ vÁ: ¸ËzÀwÛ, f¯Áè ¨É¼ÀUÁ« FvÀ£ÀÄ PÀȵÁÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ¥Àwß ¢Ã¥Á EªÀ½UÉ £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §A¢gÀÄvÉÛãÉ. CªÀ¼À£ÀÄß £À£Àß eÉÆvÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ©qÀÄ CAvÁ CªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÉUÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà CªÀ¤UÉ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆqÁrzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ PÀȵÁÚ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ E° ¸Á¬Ä¸À®Ä vÀAzÉ «µÀzÀ ©¹Ìl£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ²æà PÀȵÁÚ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-16
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 15/08/2019 gÀAzÀÄ 421 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 46,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 71/2019
2019-08-15
²æêÀÄw ªÀiÁ¸Á© vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ZËzÀj ªÀAiÀiÁ: 61 ªÀµÀð ¸Á: ¤eÁªÀÄÄ¢ÝãÀ PÁ¯ÉÆä, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÁV ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/08/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ªÉƺÀªÀÄäzÀU˸À ZËzÀj ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/08/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-15
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 14/08/2019 gÀAzÀÄ 1,536 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,55,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 71/2019
2019-08-14
1] gÁªÀÄuÁÚ DZÁj 2] E¸Áä¬Ä¯ï gÁdÄgÀ 3] ªÀĺÀäzÀºÀĸÉãÀ ºÉÆA§¼À 4] ªÀĺÀäzÀ° agÀÄn 5] eÉʯÁ¤ ¨ÉlUÉÃj 6] ªÀÄgÀıÀÄgÁªÀÄ PÀqɪÀĤ 7] §qÉøÁ§ zÉÆé ¸Á: J®ègÀÆ PÉñÁé¥ÀÄgÀ ºÀħâ½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ: 13/08/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ªÀÄAiÀÄÆgÀ £ÀUÀgÀ, 2 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 870/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 98/2019
2019-08-14
²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà ªÀÄ®èAiÀÄå UÀuÁZÁj ¸Á: PÉñÁé¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/08/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ Dgï.¦.J¥sï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄfÃgÀ° vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ ¨ÁµÁ eÁ®UÁgÀ ¸Á: ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ, zÉÆqÀتÀĤ PÁ¯ÉÆä, ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ M¼ÀUÉ «rAiÉÆà ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀPÉÌ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀgÀÄ «rAiÉÆà ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ ºÉý ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ. CzÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÀAeÉ 7.30 WÀAmÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ E°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÀjUÉ CqÀØUÀnÖ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr CªÀgÀ ªÉÄʪÉÄð£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ K¼ÉzÁr fêÀ ¨ÉÃzsÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®QëöäÃ.JA. UÀuÁZÁj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-08-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 13/08/2019 gÀAzÀÄ 1563 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,22,350/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 69/2019
2019-08-13
²æà ±ÀAPÀgÀ¸Á UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á §¸ÀªÁ ¸Á: CgÀ«AzÀ £ÀUÀgÀ, ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/08/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.35 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæw¢ªÀ¸À qÉð ±ÉÃgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è dªÀiÁ DzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 26 UÁæA vÀÆPÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ , ¥Á¸ï§ÄPÀÄÌ, ZÉPï§ÄPÀÄÌ , DzsÁgÀPÁqÀð,¥Áå£ï PÁqÀð , EvÁå¢ PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è ºÁQ D ¨ÁåUÀ£ÀÄß ªÉÆmÁgÀ¸ÉÊPÀ®èzÀ «ÄgÀgï gÁqïUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ UÉÃl£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ EªÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ½zÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À »AzÉ EªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ±ÀAPÀgÀ¸Á UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á §¸ÀªÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last