Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-06-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:23/06/2019 gÀAzÀÄ 732 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,00,150/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 99/2019
2019-06-23
¢£ÁAPÀ: 22/06/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmɬÄAzÀ 4-30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà gÀ«ÃAzÀæ UÀeÁ£À£À £ÁqÀUËqÀæ ¸Á:UÉÆÃ¥Á®¥ÀÄgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »wÛ°£À ¨ÁV®zÀ ¯ÁPÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 8,67,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà gÀ«ÃAzÀæ UÀeÁ£À£À £ÁqÀUËqÀæ ¸Á:UÉÆÃ¥Á®¥ÀÄgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-06-23
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 22/06/2019 gÀAzÀÄ 1265 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 1,87,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-06-22
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 21/06/2019 gÀAzÀÄ 1134 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 2,06,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-06-21
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 20/06/2019 gÀAzÀÄ 1134 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 2,06,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 96/2019
2019-06-20
1)gÀ¦üÃPÀ ¸ÀªÀtÆgÀ ¸Á: vÉÃd¹é£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/06/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÉÃd¹é£ÀUÀgÀ §¸À¸ÁÖöåAqÀ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀħgÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ. UÉ 9/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ. gÀÆ. 5,550/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 97/2019
2019-06-20
¢£ÁAPÀ: 19/06/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ¥ÀæPÁ±À D£À¢¤ß ¸Á: ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÖõÀ£À gÉÆÃqÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ 6£Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EªÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À C£À¢¤ß EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 39/2019
2019-06-20
²æà d«ÄÃgÀºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®ºÀäzÀ SÁ£À ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: gÁfêÀ£ÀUÀgÀ, ¹¹ð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/06/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ºÉƸÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ°è vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw £ÀdªÀiÁ d«ÄÃgÀºÀäzÀSÁ£À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/06/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸Éʧgï PÉæöÊA gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 40/2019
2019-06-20
¢£ÁAPÀ: 04/06/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.50 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¨Á§f ¸ÉƼÀAPÉ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ¥ÉÆãÀ PÀgÉ ªÀiÁr PÉæÃrmï PÁqÀð PÁå£Àì¯ï ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ CAvÁ ºÉý PÉæÃrmï PÁqÀð £ÀA§gÀ, ¹«E £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ®UÉ §AzÀ Nn¦ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.28,505/- UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸ÉƼÀAPÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/06/2019 gÀAzÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-06-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:19/06/2019 gÀAzÀÄ 925 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,67,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last