Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-04-09
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:08/04/2019 gÀAzÀÄ 1,359 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,49,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:37/2019
2019-04-08
²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁAvÀ¥Àà CAUÀr ¸Á:JA.Dgï.£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/09/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-25/EJA-6423 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ CQÌ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁAiÀÄ® QZÀ£ï ºÉÆmÉî ªÀÄÄA¨ÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁQðAUï ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 11.30 WÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁAvÀ¥Àà CAUÀr EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-04-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:07/04/2019 gÀAzÀÄ 1,202 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,70,550/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:55/2019
2019-04-07
²æäªÁ¸À PÀĸÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/04/2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.20 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ AiÀiÁ®QÌ ±ÉlÖgÀ PÁ¯ÉÆä, ºÉÆAqÀzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 1730/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2019-04-07
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:06/04/2019 gÀAzÀÄ 992 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,30,300/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÀªÀÄj¥ÉÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 05/2019
2019-04-01
gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÉÆÃw¯Á®¸Á zsÀªÀÄðzÁ¸À ¸Á|| PÀªÀÄjÃ¥ÉÃmÉ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31/03/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀÄj¥ÉÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ Nt¬ÄAzÀ ¢ªÀn Nt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðmï E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÉUÉ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½AiÀÄ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 600 /-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 15/2019
2019-04-01
ªÀÄ£ÉÆÃd £ÁgÁAiÀÄt §vÀÆÛ¯ïPÀgÀ ¸Á|| ZÀAzÀæPÀ¯Á mÁQÃ¸ï »A¨sÁUÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31/03/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆ®ègÀ PÁ¯ÉƤ PÀjAiÀĪÀÄäzÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ CgÀ½ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðmï ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV 24000 /- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¹àjÃmï£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀzÀ°èzÁÝUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½AiÀÄ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 24,000 /-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 50/2019
2019-04-01
²æà zÀÄUÀð¥Àà AiÀÄAPÀ¥Àà MqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð ¸Á|| EAUÀ¼ÀV vÁ| avÁÛ¥ÀÆgÀ ºÁ°| ©DgïnJ¸ï §¸ï ZÁ®PÀ zsÁgÀªÁqÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/03/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ gÉʯÉé ¥ÀnæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÉÃqÀ£ÀÄß wÃj¹PÉÆüÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV zÀÄUÀð¥Àà EªÀjUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¥À«vÁæ UÀÄgÀ¥Àà MqÀØgï ¸Á|| EAUÀ¼ÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ ºÁ° £ÀªÀ®ÆgÀÄ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2019-04-01
: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 31/03/2019 gÀAzÀÄ 1160 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,72,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 07/2019
2019-03-30
¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: CzÀgÀUÀÄAa zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/03/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¥ÀUÀrUÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 60 ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁPÉmïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß §½ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1820/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last