Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 59/2018
2018-04-19
²æà dUÀ¢Ã±ÀégÀ¥ÀàÀ vÀAzÉ CAzÁ£À¥Àà UÀqÀV ¸Á:CgÀÄt PÁ®¤, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 01.00 WÀAmÉUÉ zÀÄUÀðzÀ¨ÉÊ¯ï ¸ÀvÀåA dÄåªÉ®j CAUÀr ªÀÄÄAzÉ CmÉÆÃjPÁë PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ ±Àlð Q¸ÉAiÀÄ°è PÉʺÁQ MlÄÖ 28,500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà dUÀ¢Ã±ÀégÀ¥ÀàÀ vÀAzÉ CAzÁ£À¥Àà UÀqÀV ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-19
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:16/04/2018 gÀAzÀÄ 1,532 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,79,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-04-18
: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 17/04/2018 gÀAzÀÄ 1660 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,29,750/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 32/2018
2018-04-17
²æà ¨Á¥ÀĸÁ§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ £ÀgÉÃAzÀæ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀUÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÀĪÀÄw ¥Áèmï, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21/03/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ UËAr PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ²j£Á¨Á£ÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ ¸Á: zÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 44/2018
2018-04-17
¢£ÁAPÀ:15/04/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zsÁgÀªÁqÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è EgÀĪÀ PÀjAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉlÖgÀìzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉà ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁuÉPÉ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.20,000/- QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÑ£À £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw £ÀªÀ¯Éà ¸Á: ¸ÀAUÉÆÃ½î ¥Áèmï, zÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 75/2018
2018-04-17
²æà ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31/03/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:01/04/2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 5.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 13 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-17
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:16/04/2018 gÀAzÀÄ 1,570 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,65,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 27/2018
2018-04-16
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 27/2018 ¢£ÁAPÀ:15/04/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.15 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-29/J-9322 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: »gÉúÀA¢UÉÆüÀ f¯Áè: UÀzÀUÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀħâ½î EAr¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ CAqÀgÀ©æÃqÀÓ PÀqÉUÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-25/EPÉ-3858 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¯Áj JqÀ¨ÁUÀ¢AzÀ rQÌ ¥Àr¹ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æà PÀȵÁÕ vÀAzÉ PÉñÀªÀ vÉVÎ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀÈUÁAiÀÄUÉÆý¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-16
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 15/04/2018 gÀAzÀÄ 1,503 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,74,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 49/2018
2018-04-15
²æêÀÄw: ¤Ã¯Á PÉÆÃA F±ÀégÀ¥Àà ¸ÁªÀPÀÌ£ÀªÀgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðnUÉ ºÉÆÃV, ªÀÄgÀ½ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ F £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¯ÁPÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 21000/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, 3000/- ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: ¤Ã¯Á PÉÆÃA F±ÀégÀ¥Àà ¸ÁªÀPÀÌ£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last