Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÀqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 225/2017
2017-09-27
gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁ¼É ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26/09/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀĨsÁµÀgÉÆÃqÀzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ EgÀĪÀ ²æà ²æäªÁ¸ï ¥ÀzÁä mÁQÃd ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ - ¸ÀASÉå EzÀÝ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.3,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 146/2017
2017-09-27
ªÀiÁzÉêÀ gÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀvÀÆÛgÀ ¸Á: ºÉƸÀUÀ§ÆâgÀ 3£Éà PÁæ¸ï ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:26/09/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.25 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ UÀ§ÆâgÀ 3£Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV J°èAiÉÆà ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Éưøï zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÀÆ.1,337/-UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 80/2017
2017-09-27
¢£ÁAPÀ:26/09/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ JA.n.¸ÁUÀgÀ C¯ÁÖçmÉPï PÉÆÃ®Ø jmÉïï mÁAiÀÄgï ¥sÁåPÀÖj ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÜAiÀÄ°è mÁmÁ -407 «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-25/3416 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ PÀqÉUÉ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ²æà dAiÀÄgÁd gÁªÀÄgÁªï ¸ÀÄAPÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÁf£ÀUÀgÀ ¸ÀvÀÆÛgÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà C£ÀÄ¥À ¸ÀÄAPÀzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-27
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 26/09/2017 gÀAzÀÄ 345 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 44,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 101/2017
2017-09-26
£ÁUÀgÁd gÁªÀÄZÀAzÀæ¸Á PÁlªÉà ¸Á:vÀĪÀÄPÀÆgÀ NtÂ, ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/09/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î vÀĪÀÄPÀÆgÀ Nt PÁæ¸ï ¦.©. gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÉÃmÉUÀ¼À zsÁgÀt ªÉÄÃ¯É §gÀvÀPÀÌ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ, ªÀÄlPÁ N.¹ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PPÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 1,050/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀÄgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 166/2017
2017-09-26
C§ÄÝ®SÁzÀgÀ ªÀĺÀäzÀ° MqÉÃPÀgÀ ¸Á: d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ºÁUÀÆ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/09/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÁ PÁ¯ÉÆä, ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ PÁ®PPÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 34,245/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀÄgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-26
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 25/09/2017 gÀAzÀÄ 351 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 43,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-25
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 24/09/2017 gÀAzÀÄ 326 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 34,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 23/09/2017 gÀAzÀÄ 210 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 30,450/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 241/2017
2017-09-23
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 241/2017 ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀeÁ£À¸Á PÁlªÉ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆgÀ« ºÀPÀÌ® ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/09/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw dAiÀIJæà PÁlªÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/09/2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last