Daily crime report
 
 
 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:181/2018
2018-11-13
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:181/2018 1)ºÀjñÀ vÀAzÉ ªÀÄAdÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á: GqÀĦ ºÁ° PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/11/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1.10 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ ªÉeï & £Á£ÀªÉeï gɸÉÆÖÃgÉAl£ÀÄß PÉ®¸ÀUÁgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢Ã¥ÀPÀ gÉÃUÉ ¸Á: PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 2 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀjñÀ EªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ zÀÆqÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà ºÉÆmÉî UÀ¯Éè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.80,000/- UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ºÀjÃd ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:181/2018
2018-11-13
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:181/2018 1)ºÀjñÀ vÀAzÉ ªÀÄAdÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á: GqÀĦ ºÁ° PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/11/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1.10 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ ªÉeï & £Á£ÀªÉeï gɸÉÆÖÃgÉAl£ÀÄß PÉ®¸ÀUÁgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢Ã¥ÀPÀ gÉÃUÉ ¸Á: PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 2 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀjñÀ EªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ zÀÆqÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà ºÉÆmÉî UÀ¯Éè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.80,000/- UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ºÀjÃd ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :35/2018
2018-11-13
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :35/2018 ²æà ¥ÀÈyégÁd jPÀ¨ï ¨Á¥À£Á ¸Á: PÉñÁé¥ÀÆgÀ CjºÀAvÀ£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/11/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î dªÀ½¸Á®zÀ°ègÀĪÀ GªÀÄ¢ ©°ØAUÀzÀ°èzÀÝ ¹®Ì & ¸Áj JA§ ºÉ¸Àj£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 96 ¹ÃgÉUÀÀ½zÀÝ ¥Á¸Àð¯ï ¨ÁPÀì£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀÈyégÁd ¨Á¥À£Á ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :139/2018
2018-11-13
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :139/2018 ²æêÀÄw ¥ÀĵÁà PÉÆÃA ªÀÄĤ¸Áé«Ä ¸Á:UÀÆqÀ±Éqï gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11/11/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/11/2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 7.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 12 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ gÀÆ. 35,000/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¥ÀĵÁà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :149/2018
2018-11-13
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :149/2018 PÀĪÀiÁj:²¯Áà PÀÄvÀðPÉÆÃn ªÀAiÀiÁ: 15 ªÀµÀð ¸Á: ¥Àæ¨sÁvÀ PÁ¯ÉÆä, «zÁå£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/11/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÁvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ²æêÀÄw C£ÀÄ PÉÆÃA ¸Á¬Ä£ÁxÀ PÀÄvÀðPÉÆÃn ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-11-13
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:12/11/2018 gÀAzÀÄ 1134 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,54,950/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
J.¦.JªÀiï.¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 50/2018.
2018-11-12
1)dĨÉÃgÀ ªÀÄÄ£Á¥sÀ¸Á§ ºÀQêÀÄ ¸Á: CgÀ½PÀnÖ vÁ: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/11/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 08,45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î £ÀªÀ£ÀUÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©.Dgï.n.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÉèöÊ NªÀgï §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 490 UÁæA UÁAeÁ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 137/2018.
2018-11-12
²æà ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £ÀªÀ®UÀÄAzÀ ¸Á:zÀAqÁ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä, £ÀgÀUÀÄAzÀ f¯Áè UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/10/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 31/10/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-26/EJ-5584 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ CVæà PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÁAiÀÄì ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAdAiÀÄ £ÀªÀ®UÀÄAzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/11/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 137/2018.
2018-11-12
²æà ªÀÄĤÃgÀºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ¸ÀAVæÃPÉÆ¥Àà ¸Á:ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/10/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 WÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 9.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-25/EJ¥sï-6407 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î ©.J¸ï.J£ï.J¯ï D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1) gÀ¦üÃPï ¥ÀvÉÛøÁ§ zsÁgÀªÁqÀ ¸Á: ºÉUÉÎÃj ºÀ¼Éà ºÀħâ½î 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CA©UÉÃgÀ ¸Á: eÉÆÃqÀ¥ÀnÖ ºÉUÉÎÃj, ºÀħâ½îà F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøïjUÉ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ªÀÄĤÃgÀºÀäzÀ ¸ÀAVæÃPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/11/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÀªÀÄj¥ÉÃmï ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 14/2018.
2018-11-12
²æà ªÉAPÀmÉñÀ dUÀ£ÁßxÀ PÀmÁgÉ ¸Á: PÀªÀÄj¥ÉÃl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/11/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀÄj¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §ÆvÉ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) gÁdÄ PÀoÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¸Àa£À PÀ®§ÄVð F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EªÀgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÁr ZÁPÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆÌç qÉæöʪÀgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£À ¸Éßûv¤UÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last