Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-25
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 24/07/2017 gÀAzÀÄ 746 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 94,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 210/2017
2017-07-24
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 210/2017 ²æà PÁqÀAiÀÄå FgÀAiÀÄå PÁl£ÀÆgÀªÀÄoÀ ¸Á: PÉñÁé¥ÀÆgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ PÀĪÀiÁj D±Á JwÛ£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: PÉñÁé¥ÀÆgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:19/07/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà PÁqÀAiÀÄå PÁl£ÀÆgÀªÀÄoÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 23/07/2017 gÀAzÀÄ 628 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 70,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 78/2017
2017-07-23
²æà ²ªÀgÁd ©½CAUÀr ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ ZÀ£ÀߥÀà ©½CAUÀr ¸Á: UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-23
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 22/07/2017 gÀAzÀÄ 725 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,14,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁvzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-22
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 21/07/2017 gÀAzÀÄ 553 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 66,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 124/2017
2017-07-21
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 124/2017 ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ºÀħâ½î gÀÄzÁæQë ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ »r¢zÀÄÝ C°è ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¹ Qð ºÁQzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16/07/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 19600/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 247/2017
2017-07-21
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 247/2017 ¢£ÁAPÀ: 18/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19/07/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà ¥sÀQÌÃgÀAiÀÄå «gÀAiÀÄå °¸ÀAiÀÄå£ÀªÀgÀªÀÄoÀ ¸Á; PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀjAiÀĪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8000/-gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¥sÀQÌÃgÀAiÀÄå «gÀAiÀÄå °¸ÀAiÀÄå£ÀªÀgÀªÀÄoÀ ¸Á; PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 227/2017
2017-07-21
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 227/2017 PÀĪÀiÁgÀ: ¸ÀÆj vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð ¸Á: C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ºÁ° ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/07/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà ªÀÄrªÁ¼À¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á: ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ GtPÀ¯ï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-21
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 19/07/2017 gÀAzÀÄ 335 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 70,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last