Daily crime report
 
 
 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î £ÀA: 37/2009, PÀ®A: 323, 325, 452, 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A 34 L¦¹
2009-04-19
¢£ÁAPÀ 18/04/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ CgÀÄtPÁ®¤ ªÀÄ£É £ÀA. 6£ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀßgÉrØ ¨É¼ÀPÉÆ¥Àà 2). ¸ÀĤî vÀAzÉ ZÀ£ÀßgÉrØ ¨É¼ÀPÉÆ¥Àà E§âgÀÄ PÀgÀªÀÄr vÁ|| gÉÆÃt EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄgÉrØ vÀAzÉ ZÀ£ÀßgÉrØ ¨É¼ÀPÉÆ¥Àà ¸Á|| CgÀÄtPÁ®¤ ªÀÄ£É £ÀA. 6 UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î FvÀ£À PÀÆqÀ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¸ÀĤî FvÀ£ÀÄ PÀ§âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ §®UÀqÉ PÉÊUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ, ±ÀgÀt¥Àà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ zÀÄBSÁ¥Àvï ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áßß £ÀA ªÀ PÀ®A : 82/09 PÀ®A: 107 ¹DgÀ¦¹.
2009-04-19
¢£ÁAPÀ: 19.04.09 gÀAzÀÄ 09-15 UÀAmÉU eÁfC¸ÀzÀC° vÀAzÉ ±ÉgÀeÁ EgÁt ªÀAiÀiÁ; 75 ªÀµÀð ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ EgÁt PÁ®¤, FvÀ£ÀÄ UÉÆwÛzÀÝ UÀÄ£ÉßÃUÁgÀ¤zÀÄÝ, 1995 jAzÀ C£ÉÃPÀ ¸Áj ªÀÄvÀÄÛ F ªÀgÉUÀÆ UÀÄAqÁVj ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀj¹ ºÀÆqÉzÁl, §qÉzÁl ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ C£ÉÃPÀ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀÄvÁÛ §AzÀ gËr ZÁjvÀæöå G¼ÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ EzÉà ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ C£ÀÄavÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA: 36/2009, PÀ®A: 392 L¦¹
2009-04-18
¢£ÁAPÀ 17/04/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-45 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥ï ºÀwÛgÀ, CgÀÄt PÁ®¤, eÉÆò C£ÀÄߪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw. ¸ÀÄ£ÀAzÁ PÉÆÃA. ¥ÀæPÁ±À ¨ÁPÀ¼É vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¹©n¬ÄAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §¸ï ªÀÄÆ®PÀ §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥ï£À°è E½zÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CªÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 35,000-00 QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 84/09 PÀ®A 41(2) eÉÆ 109 ¹Dg惡
2009-04-18
¢: 17.04.2009 gÀAzÀÄ 12/00 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î WÉÆÃqÀPÉ ¥ÁèlzÀ°è EgÀĪÀ £ÁAiÀÄ̪ÁrAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, ¸Á|| ºÀħâ½î «Ä±À£ï PÀA¥ËAqï, 2] ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÉêÀªÀiÁ£É ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¨ÁåºÀnÖ ¥Áèmï EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ C£ÉÃPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 81/2009. PÀ®A. 41 (2) s¸ÀºÀ PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹. .
2009-04-18
¢£ÁAPÀ.15.4.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è JzÀgÀÄUÁgÀgÀÄ 1) §¸ÀªÀgÁd. vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà. ¥ÀgÀ¸À£ÀߪÀgÀ. ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ JwÛ£ÀUÀÄqÀØ, ºÉƸÀ NtÂ. 2) CdÄð£À. vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà. ¥ÀgÀ¸À£ÀߪÀgÀ. ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ JwÛ£ÀUÀÄqÀØ. ºÉƸÀ NtÂ. 3) §¸ÀªÀgÁd. vÀAzÉ CdÄð£À. PÀÄgÀ¨ÉlÖ. ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ JwÛ£ÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ºÉƸÀ Nt EªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀë C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß UÉ°è¸ÉÆÃt CAvÁ DAiÀÄPÀnÖ£À ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸ÉÃgÀÄvÀÛ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è dUÀ¼ÁqÀÄvÀÛ d£ÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀzÀ®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹ÛUÁUÀ° ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÉà E®è CAvÁ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA: 102/2009 PÀ®A: 279, 337, L.¦.¹. & 187 JªÀiï.«í. DåPÀÖ
2009-04-18
¢£ÁAPÀ: 17-04-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¦.©.gÉÆÃqÀ CªÀÄgÀUÉÆüÀ ±ÀQÛ ªÀiÁvÁ ¨Ágï & gÉøÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸Á̦üðAiÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-25 n¹-39 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÁzÀ 1) ªÀĺÉñÀ. gÁd±ÉÃRgÀAiÀiÁå. aPÀÌ«ÃgÀªÀÄoÀ. 2) CAQvÁ. vÀAzÉ eÉêÀÄì ªÀÄ°èPï EªÀjUÉ PÉqÀ« UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ºÁUÉà ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¥ÁzÀZÁj ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà. §¼ÀÆîgÀ. EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 102/2009 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹.
2009-04-17
¢£ÁAPÀ 16.04.2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î ²æãÀUÀgÀ ¹n §¸ï ¸ÁÖ¥sï ºÀwÛgÀ M§â ªÀiÁ§Ä° vÀAzÉ ±À¦ü ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ d£ÀßvÀÛ£ÀUÀgÀEªÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ C°è ¤AvÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ. ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà ºÁUÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ. ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀvÀ PÉÆqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÉßfç¯ï UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î B UÀÄ£ÁߣÀA 92/09 PÀ®A.41(1)(r) 110(J) ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-17
¢£ÁAPÀ: 16/04/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CQÌ ªÀAiÀiÁ 21 ¸Á B ºÀ¼ÉúÀħâ½î D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á B ªÀÄzÀ£À¥À°è DAzÀæö¥ÀæzÉñÀ ºÁ° B ºÀħâ½î gÉïÉÑ ¸ÉÖñÀ£ï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ Q¸ÉUÀ½UÉ PÉʺÁPÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CvÀÛ EvÀÛ ¸ÀĽzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà PÁUÉßÃeɧ¯ï UÀÄ£Áß ªÀiÁqsÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î: UÀÄ£Áß £ÀA.38/2009 PÀ®A 273 L¦¹ 32, 34, PÀ.C. PÁAiÉÄÝ
2009-04-17
¢£ÁAPÀ : 16/04/2009 gÀAzÀÄ 16=50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¸ÉnèªÉÄAl ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤ vÀAw Nt DgÉÆæAiÀiÁzÀ, ªÀįÉèò vÀA¢ DAd£ÉÃAiÀÄ ©dªÁqÀ ¸Á: ºÀħâ½î ¸ÉlèªÉÄAl ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤ vÀAw Nt EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ ºÁ¤PÁgÀPÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀAUÀ滹 CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÀzÀÄÝ C®èzÉà PÀ¼Àî ¨sÀnÖAiÀÄ gÀ¸ÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖ CzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½AiÀÄ PÁ®PÉÌ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ PÀ½AiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÀiË®å CAzÁdÄ 12,000=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. d¥ÀÛ ªÀiÁ®Ä : 1) MAzÀÄ 750 JªÀiï.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ¨Ánè CzÀgÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ C:Q: 00=00 2) MAzÀÄ PÀ½ ºÁ» PÀÄ¢¸ÀĪÀ CzsÀð vÀUÀr£À ¨ÁågÀ¯ï C;Q: 00=00 3) MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ C;Q: 400=00 4) MAzÀÄ eɹì vÀUÀr£À ¨ÁågÀ¯ï C:Q: 300=00 5) MAzÀÄ ¹Öð£À UÀÄAr C;Q; 50=00 6) MAzÀÄ ¹Öð£À mÁQ C;Q; 100=00 7) MAzÀÄ dªÀÄð£ï UÀÄAr C;Q; 20=00

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.: 77/2009 PÀ®A: 107 ¹DgÀ¦¹.
2009-04-17
¢£ÁAPÀ:16/04/2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Áà ²ªÀ½î ªÀAiÀiÁ; 36 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ®QëöäùA£ÀUÀPÉÃj, FvÀ£ÀÄ UÉÆwÛzÀÝ UÀÄ£ÉßÃUÁgÀ¤zÀÄÝ, ¢: 07.02.09, 20.03.09 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ¸Áj E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÀÆqÁ £ÀPÀ° ªÀÄzsÀå vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ EzÉà ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ C£ÀÄavÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  831 832 833 834 835 836 837 838 839 840   >> Last