Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½îB UÀÄ£Áß £ÀA 40/2009 41(1)(r) ¸ÀºÀPÀ®A 110(J) ¹Cg惡
2009-03-02
¢£ÁAPÀ 01/03/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CQÌ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á B ºÀ¼É ºÀħâ½î D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀi°è ¸ÉÖñÀ£ï gÀ¸ÉÛ ¨ÉÃAzÉæ§¸ï ¸ÁÖ¥ïzÀ°è d£ÀgÀÄ §¸Àì ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ Q¸ÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀUÀ½UÉ PÉÊ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ EªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà PÁUÉßÃeÉç¯ï UÀÄ£Éß ªÀiÁqsÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½îB UÀÄ£Áß £ÀA 41/2009 41(1)(r) ¸ÀºÀPÀ®A 110(J) ¹Cg惡
2009-03-02
¢£ÁAPÀ 01/03/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) §¸À¥Áà vÀAzÉ UÀƼÀ¥Áà PÀÄgÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á B ºÀ¼ÉúÀħâ½î ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÁ®¤ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CAPÀıÀ DPÉÃðqÀ PÁA¥ÉèPÀì JzÀÄjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀi°è ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À wgÀÄUÁr¹ ºÁåAqÀ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁåjAiÀÄgÀUÀ½UÉ PÉÊ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà PÁUÉßÃeÉç¯ï UÀÄ£Éßà ªÀiÁqsÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA: 57/2009 PÀ®A: 279, 338, L.¦.¹ & 187 JªÀiï.«í.DPÀÖ
2009-03-02
¢£ÁAPÀ: 01-03-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¹éëÄäAUï ¥sÀƯï PÁA¥ÉèÃPÀì, gÁWÀªÉÃAzÉæ ¨ÁåljÃeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÉƸÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ ®Qëöäà ªÉà ©æÃqÀÓ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÁ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÉñÀ. AiÀÄ®è¥Àà. ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á-ºÀħâ½î ºÉƸÀÆgÀ EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ PÉqÀ« §®UÁ°UÉ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æÃ. ªÀĺÀäzÀ¥sÁgÀÆPÀ. ªÀĺÀäzÀAiÀÄĸÀÆ¥sÀ. ¹AUÉÆÃn. ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á-ºÀħâ½î ºÉƸÀÆgÀ JZï.r.JªÀiï.¹. PÁélðgÀì 16 £Éà £ÀA§gÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ. gÁªÀÄ¥Àà. ºÀ½îPÉÃj. ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-¯Áj QèãÀgÀ ¸Á-PÉÆ¥Àà¼À zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À PÀnÖ 2 £Éà PÁæ¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢.

 
ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀÄ-zsÁ: UÀÄ£Áß £ÀAB 14/09, PÀ®AB 8J ¦.L.n DåPÀÖ.
2009-03-02
¢£ÁAPÀB 1/3/2009 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀªÀ£ÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸À¯Áä vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ. ªÀAiÀiÁB 25 ªÀµÀð. ¸ÁB ¹zÁÝgÀÆqsÀ ªÀÄoÀ PÁæ¸À ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀ£À¥ÀÄ ªÀAiÀiÁågÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DPÀµÀðPÀ GqÀÄ¥ÀÄ zsÀj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ UÀAqÀ¸ÀjUÉ C¸ÀºÀåªÁUÀĪÀAvÉ vÀªÀÄä zÉúÀzÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ºÀtPÁÌV ¸ÀƼÉUÁjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA:44/09 PÀ®A:41(1) ¸ÀºÀ PÀ®A.109 ¹Dg惡.
2009-03-02
¢£ÁAPÀ: 01.03.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 03.03 UÀAmÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ ¥ÀæwªÀiÁ C¥ÁlðªÉÄÃAl ºÀwÛgÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà vÉÆÃlzÀ ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ U˽UÀ°è UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ZÁ¼À JzÀÄjUÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wÃgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ¹QÌzÀÄÝ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßÃUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÀÆqÀzÉà PÁVßeÉç¯ï C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ EgÀzÉAiÀÄ°èzÁÝUÉÎ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA:45/09 PÀ®A:3(10) J¸ï¹/J¸ïn zËdð£Àå vÀqÉ PÁAiÉÄÝ-1989
2009-03-02
¢£ÁAPÀ: 01.03.09 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¦ü:¢ ü QgÀt vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸ÁA¨Áæt PÀÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ UÀÄgÀÄgÁd ºÀÄt¹ÃªÀÄgÀzÀ ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï EªÀgÀÄ ¦¢ü ºÁUÀÆ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¤ªÀiÁðtzÀ §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÀzÁUÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ EzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á zÉêÀ¸ÁÜ£À HgÀ ºÉƯÁågÀ PÀmÁÖPÀ §AzÁgÀ ºÉƯÁågÀ zÀ§â½PÉ ¨Á¼À DVzÉ CAvÁ eÁåw ¤AzÀ£É¬ÄAzÀ CªÀºÉüÀ£ÀPÁj ¨sÁµÉ §¼À¹ ªÀiÁvÀ£Ár eÁåw¤AzÀ£É J¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î, : UÀÄ£Éß £ÀA ªÀ PÀ®A : 46/2009 PÀ®A 323, 324, 342, 384, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹
2009-03-02
¢£ÁAPÀ: 28-02-2009 gÀ gÁwæ 10-45 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 1-03-2009 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 2-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î,£ÀÆå PÁl£ï ªÀiÁPÉÃðl gÉÊvÀgÀ ¸ÀAvÉ JzÀÄjUÉ qÀAUÀ£ÀªÀgÀ D¦üøÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á±À ¥ÀA¥ï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄĤl£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀAUÁzsÀgÀ qÀAUÀ£ÀªÀgÀ 2] ó£ÀÄäR qÀAUÀ£ÀªÀgÀ 3] PÀÄgÀªÀwÛ 4] §¸ÀÄ £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ F »AzÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ E¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¦ügÁå¢UÉ £ÀªÀÄÆzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀÆrºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á® ¨ÉÃjAUÀUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¦ügÁå¢ ¸ÉßûvÀ ¸ÀAvÉÆõÀgÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :UÀÄ£Áß £ÀA: 22/2009 PÀ®A: 454, 457, 380 L¦¹
2009-03-02
¢£ÁAPÀ: 28/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ 01/03/2009 gÀ ¨É¼ÀV£À 9-45UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦gÁå¢ ²æÃ. AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÉÄÃn 42ªÀµÀð ¸Á|| »ÃgÉ£À±ÉnÖ, vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÁzÁ«Ä, ºÁ° ºÀħâ½î, £ÁªÀ½î ¥Áèmï gÀªÀgÀ ªÀÄAdÄ ªÉÊ£ï CAUÀrAiÀÄ ¸ÁÖPï gÀƪÀiï£À ªÉÄð£À ¹ªÉÄÃAmï ²Ãl£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èAzÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ E½zÀÄ §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ PËAlgï qÁæzÀ°èzÀÝ EnÖzÀ gÀÆ. 24,000-00£ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA. 49/2009. PÀ®A. 20 (©) J£ï.r.¦J¸ï.
2009-03-02
¢£ÁAPÀ: 01-03-2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. n.qÀ¸ï.¸ÀÄ°à.¦L zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸À;vÀ; zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà PÉÆÃl¨ÁV ¸Á; §ÄgÀPÀnÖ vÁ; ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï f¯Áè; ¨É¼ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ UÁAeÁ JA§ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁUÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ÀÄ ªÀ ¥Àjämï E®èzÉà ºÉÆA¢ ªÀiÁgÁlPÁÌV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :UÀÄ£Áß £ÀA. 31/2009 PÀ®A:143, 147, 148, 324, 506, (2) eÉÆÃvÉUÉ 149.L¦.¹.
2009-03-02
EzÀgÀ°è JzÀÄgÀÄUÁgÀgÁzÀ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà. ¸ÁA¨ÁætÂ. ¸Á:²ªÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ.2) C¤Ã®. vÀAzÉ. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà. ¸ÁPÉ£ÀߪÀgÀ. ¸Á:zsÁgÀªÁqÀ JZï.r.JA.¹. PÁélgÀì. ºÁUÀÆ 5-6 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸Àw½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. DgÉÆægÀvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄäPÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæîPÁå£ÀÄ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁågÀ£ÀzÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É Jj§AzÀÄ CªÀ¤UÉ §rUɬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ §®UÉÊAiÉĪÀÄÄAUÉÊAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÁaêÀ£ÀÄß vÀUÉAiÀÄÄvÉÆÃªÉ ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæî ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁfêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.. EzÀgÀ°è ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ ¦gÁå¢AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

 
First <<  831 832 833 834 835 836 837 838 839 840   >> Last