Daily crime report
 
 
 
ºÀħâ½î zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA : 31/2009 PÀ®A; 279,337 , L¦¹. & 187 J.«í.DPïÖ
2009-03-25
¢£ÁAPÀ: 24/03/2009 gÀAzÀÄ PÉJ 25/J 6341 ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß EAr¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ JªÀiï.n.«Ä®è PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ PÁgÀ £ÀA; PÉJ 25 /J£ï 3482 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß jÃPÁëzÀ°èzÀÝ 1) ®PÀëöäªÁé PÉÆÃA ¤®PÀAl zÁåªÀÄ£À ¹ ¸Á: ®PÉëöäñÀgÀ 2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ zÁåªÀÄ£À ¹ ¸Á: ®PÉëöäñÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ zÀÄSÁ:¥Àvï ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà jÃPÁë ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ BUÀÄ£Áß £ÀA. 59/2009. PÀ®A. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
2009-03-25
¢£ÁAPÀ: 24/03/2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è ¸ÀgÀPÁj ¥ÀgÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. Dgï.f ¤Ã®ªÀÄä£ÀªÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ ªÀ ¸ÀÄ). G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è D¥Á¢vÀ gÁdÄ vÀAzÉ dAUÉè¥ÀಪÀ½î ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ ®Qëöä¹AUÀ£ÀPÉÃj ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄr ºÀwÛgÀ. FvÀ£ÀÄ ¥Á¸ÀÄ ¥À«Äðl E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 35-°ÃlgÀ UÁvÀæzÀ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è 30 °ÃlgÀ ¹àÃjl£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÉÆÃt vÀlÄÖªÀ aîzÀ°è PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ – UÀÄ£Áß £ÀA. 45/2009 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹.
2009-03-25
¢£ÁAPÀ: 24-03-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁeÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÁ¼É ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¹¥Á¬Ä EªÀgÀÄ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ°è ¢: 23-03-2009 ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 24-03-2009 gÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ±ÉÆà PÉøÀ ªÀ, PÀ¥Ál£À°ènÖzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ n.«. ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ, 52 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ® ¸ÀÆvÀæ, 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ©¯ÁégÀUÀ¼ÀÄ, CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ ºÀÆ, 45 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï, gÉÆÃR ºÀt 10,000-00 gÀÆ, MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï, 6-7 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¥ÁåAmï ±ÀlÄðUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ Jgï ¨ÁåUÀÄ (¤Ã° §tÚzÀÄÝ) EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000-00 gÀÆ F ¥ÀæPÁgÀ EzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt CzÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA: 45/2009 PÀ®A:454, 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î B UÀÄ£Áß £ÀA 66/2009 PÀ®A 468, 482, 420 L.¦.¹
2009-03-24
¢£ÁAPÀ:22/03/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆæ ªÀiÁ¯ÁgÁªÀÄ ¨Á§Ä¯Á® gÁ¬ÄPÁ ¸ÁB ¹A¦UÀ°è ºÀħâ½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vï «µÀÄÚ PÉç®ì CAUÀrAiÀÄ°è ¨ÁæöåAqÀ E®èzÀ ¥ÉèÃ£ï ªÉÊAiÀÄgï ElÄÖPÉÆAqÀÄ gÉÆðAUï ªÀĶ£ÀUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §AqÀ® vÀAiÀiÁj¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀeï, PÀªÀiÁªÀÄqÉÆ, PÁå¥ÀÖ£ï ¦«¹ ªÉÊAiÀÄgï PÉç¯ï PÀA¥À¤UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ £ÀPÀ° vÀAiÀiÁj¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ C¸À°AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAvÁ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀAiÀiÁj¹ ¸ÁÖPÀ ElÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA:23/2009 PÀ®A: 379 L¦¹
2009-03-24
¢£ÁAPÀ: 14.03.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06-30 UÀAoÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ¼ÉúÀħâ½î ZÀ£ÀߥÉÃl ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁ®¤ ªÁåAiÀiÁªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPï ªÀiÁr¤°è¹zÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-35/eÉ-5651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.58/2009. PÀ®A.323,324, 504 L¦¹
2009-03-24
¢£ÁAPÀ: 22.03.2009 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. eÉʯÁ£À¸Á§. vÀAzÉ gÀeÁPÀ¸Á§. ¨ÉlUÉÃj. ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ UÀÄ®UÀAfPÉÆ¥Àà, UËqÀæ NtÂ, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ 1 £Éà D¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÀfÃgÀ¸Á§. ªÀĺÀªÀÄäzÀU˸À. ¨ÉlUÉÃj ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ 2 jAzÀ 4 £Éà D¥Á¢vÀgÁzÀ zÁzÁ¦ÃgÀ, ¸À¯ÁA, C¸ÀèA EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹Û ¸À®AiÀĪÁV ¨Á¬ÄUÉ ¨Á¬Ä ºÀwÛ vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, 1 £Éà D¥Á¢vÀ PÀ©ât gÁqÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ zÀ UÁAiÉÆr¹zÀÝ®èzÉÃ, E£ÀÆß½zÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ 2 jAzÀ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀÄ-zsÁ : UÀÄ£Áß £ÀAB19/09, PÀ®AB376, 506 L¦¹
2009-03-24
¢£ÁAPÀB21/3/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ a£ÀßAiÀÄå ¸ÉîA ¸ÁB ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ 2 £Éà PÁæ¸ï EªÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܽzÀÄÝ, FUÀ PÀ¼ÉzÀ 7-8 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ JªÀiï.PÀtÚ¥Àà£ï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ºÀtzÀ D±É vÉÆÃj¹ ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ ¸Àé±Á£ÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ »AzÉ CPÀæªÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ K£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ PÀĪÀiÁj zÉë EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉýgÀĪÀÅ¢®è FUÀ CªÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀAmÁV vÁæ¸ï DUÀÄvÁÛ EzÉ CAvÁ w½zÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ §½ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ UÀ©üðt EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä zÉë EªÀ¼ÀÄ CzÉà NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉý 7-8 w AUÀ¼ÀÄ »AzÉ ¸ÀAeÉ 6-7 UÀAmÉG £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀħâ½î ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀzÀ°ègÀªÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ »AzÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. £À£ÀUÉ D ªÉüÉAiÀÄ°è fêÀ ¨ÉzÀjPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉArUÉÃj ¦.J¸ï. UÀÄ£Áß £ÀAB 30/09 PÀ®AB 376, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß F ¢ªÀ¸À 22/3/2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀAB 19/2009, PÀ®AB 376, 506 £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ,ºÀħâ½î, :UÀÄ£Éß £ÀA:70/2009 PÀ®A.143,147,341 ¸ÀºÀPÀ®A.149 L¦¹
2009-03-24
¢£ÁAPÀ:23-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î zÉñÀ¥ÁAqÉ£ÀUÀgÀ, ±ÀAPÀætÚ ªÀÄÄ£ÀªÀ½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¥ÀwæPÁ UÉÆöÖAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ vÁªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀƪÀð ¸ÀÆZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ «gÀÄzÀÝ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉÆA©AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. ¦ügÁå¢:²æà JªÀiï.Dgï.ZÀ£ÀßtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L. ºÀÄ-G¥À£ÀUÀgÀ oÁuÉ CgÉÆævÀgÀÄ : 1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ®ÆwªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð,¸Á:ºÀħâ½î,G¼ÁîUÀrتÀÄoÀ NtÂ. 2] CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ CfvÀ£ÁxÀ EeÁj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀħâ½î, vÉÆgÀ«ºÀPÀÌ®. 3] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CgÀ¹PÉÃgÉ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀħâ½î, PÉñÁé¥ÀÆgÀ, ªÀÄzsÀÄgÁ PÁ®¤. 4] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸À¥Àà qÀƪÀÄ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀħâ½î, WÀAnPÉÃj. §¸ÀªÀ£ÀzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ. 5] C¼Àî¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀħâ½î, ªÀÄÆgÀĸÁ«gÀªÀÄoÀ, UÀÄgÀĹzÉÝñÀégÀ£ÀUÀgÀ. 6] ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀ¼ÉúÀħâ½î, EAzÀæ¥Àæ¸ÀÜ£ÀUÀgÀ. 7] UÀuÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ¼ÀªÀzÉ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀ¼ÉúÀħâ½î, CAiÉÆÃzÁå£ÀUÀgÀ, 4 £Éà PÁæ¸À 8] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¨ÉÊjªÀÄrØ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀÀµÀð, ¸Á; ºÀħâ½î, AiÀįÁè¥ÀÆgÀ NtÂ, §APÁ¥ÀÆgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ. 9] UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀħâ½î. UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ, gÁªÀįÉÆûAiÀiÁ£ÀUÀgÀ. 10] ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄAzÀUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î, ºÉUÉÎÃj ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ. 11] wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀħâ½î, §APÁ¥ÀÆgÀ ZËPÀ, 12] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÉÆüÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀħâ½î, AiÀįÁè¥ÀÆgÀ Nt 13] ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ºÀÄ®UÉ¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀħâ½î, «ÃgÁ¥ÀÆgÀ, §¤ßªÀiÁºÁPÁ½£ÀUÀgÀ

 
ºÀħâ½î GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :UÀÄ£Áß £ÀA.79/2009 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹.
2009-03-24
¢£ÁAPÀ:23-03-2009 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¦. ©. gÉÆÃqÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ CA¨ÉñÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-25 AiÀÄÄ-3403 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ E£ÉÆߧâ C§ÄÝ®PÀjêÀÄ. ¥ÀmÉî. EvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ GtPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÉ. JA. ¹. ªÉÄãÀ UÉÃmï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ SÁzÀgÀC°. ºÁwêÁ¯É (¦üAiÀiÁð¢) EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ PÉqÀ« CªÀgÀ JqÀUÁ°UÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÁªÀÅ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀºÀ dPÀA ¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ SÁzÀgÀC°. AiÀÄƸÀÆ¥sÀ°. ºÁwêÁ¯É. ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-SÁ¸ÀV E£ÀìlÆåmï ¸Á-PÉÆ¥Àà¼À zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄgÉUÉ ²æÃ. Dgï. ªÉÊ. PÁA§¼É.. ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-2009 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉUÉ. ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀħâ½î GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.80/2009 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹.
2009-03-24
¢£ÁAPÀ:23-03-2009 gÀAzÀÄ 14-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î QªÀÄì »AzÉ ¥ÉÊ ¥ÉÆmÉïï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ®¥Àà£ÀªÀgÀ £ÀUÀgÀ dAiÀĦæÃAiÀiÁ ºÁ¹àÃl¯ï JzÀÄgÀÄ C£ÀA: 1 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-25 EJ-9750 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀªÁAiÀÄ UÀAzsÀªÀð ºÁ¯ï PÀqɬÄAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà gÉïÉé UÉÃmï PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-25 JPÀì-9155 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À ºÀPÀÌ® ±ÁAw PÁ®¤ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀªÁAiÀÄ UÀAzsÀªÀð ºÁ® PÀqÉUÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¥ÀÈyé. CQÌ. C£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄzÀ jÃwAiÀÄ°è JgÀqÀÆ UÁr ¸ÀªÁgÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV Cwà eÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ zÀÄBSÁ¥Àvï ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
First <<  831 832 833 834 835 836 837 838 839 840   >> Last