Daily crime report
 
 
 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 252/2017
2017-07-28
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 252/2017 ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà Q½îPÁåvÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á:PÀApUÀ°è, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/07/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8.30 WÀAmÉUÉ vÀªÀÄä §ÄnÖ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà ªÉÆúÀ£À AiÀĪÀÄ£À¥Àà Q½îPÁåvÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-28
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:27/07/2017 gÀAzÀÄ 709 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 81,300/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 251/2017
2017-07-27
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 251/2017 ¢£ÁAPÀ: 26/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 WÀAmɬÄAzÀ 9.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà ¸Á»zÀ C¦æÃzÀ UÀqÀªÁ¯Éà ¸Á: PÉ.¹.r gÉÆÃqÀ, PÀȵÁÐ ºÉÆÃmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ, ¦.qÀ§Æèöår PÁél¸Àð zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 UÁæA §AUÁgÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ gÀÄ.5,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á»zÀ FvÀ¤UÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¸Á»zï UÀqÀªÁ¯Éà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 133/2017
2017-07-27
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 133/2017 ²æà EPÀ¨Á¯ï CºÀäzÀ §¼Áîj ¸Á:ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ, PÀÈ¥Á£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 24/07/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.13 WÀAmÉUÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr »A¢ ¨ÁµÉAiÀÄ°è £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁvÀ£Ár ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ºÁUÀÆ JnJA PÁqÀð ¥Á¸ïªÀqÀðUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/07/2017 gÀAzÀÄ gÀÆ. 99,974/- UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ: 25/07/2017 gÀAzÀÄ 19,999/- gÀÆ UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 1,19,973/- UÀ¼À£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï ¨ÁåAQAUï ªÀÄÆ®PÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà EPÀ¨Á¯ï §¼Áîj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-27
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 26/07/2017 gÀAzÀÄ 835 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,10,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 129/2017
2017-07-27
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 129/2017 ²æà C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ UÀÄgÁt ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÉÇÃqÁ ¥ÉÆãÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÉÊ¸ï ¥Éæ¹qÉAmï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ CAvÁ ¯Áå¥ÀmÁ¥ï ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24/07/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 WÀAmÉUÉ ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ qɤµÀ£ï ºÉÆmÉïïzÀ°è PÀA¥À¤ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 25/07/2017 gÀAzÀÄ 00.30 WÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ°è EnÖzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¨ÁåUÀzÀ°è ¯É£ÉÆêÁ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï C.Q. 95,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ElÖ §UÉÎ ²æà C£ÀĪÀÄ¥À£Á UÀÄgÁt ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 250/2017
2017-07-27
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 250/2017 ªÉÄʯÁgÀ¥Àà UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà PÀÄgÀUÉÆAr ¸Á: PÉ®UÉÃj zsÁgÀªÁqÀ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/07/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ PÉ®UÉÃj ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÀÛ3J ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á§PÉÆÌøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 8,346/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-27
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 25/07/2017 gÀAzÀÄ 856 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,23,350/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 128/2017
2017-07-25
1)¸ÉÊAiÀÄzÀU˸À @ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¨ÁµÁ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ¨ÉÃgÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ°è MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ E£ÉÆêÁ mÁAiÉÆÃmÉÆà PÁgÀ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï ªÀÄvÀÄÛ §tÚ §zÀ¯Á¬Ä¹ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÉÛà EzÉà jÃw PÁgÀ zÀgÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ 1)ªÀĺÀäzÀ ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ ¥ÀoÁt 2)FgÀtÚ @ «gÉñÀ vÀAzÉ RAqÀ¥Àà PÀ®ät @ ©gÁzÁgÀ 3)¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÀnÖªÀĤ 4)¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀnÖªÀĤ 5) GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ PÀnÖªÀĤ EªÀgÀ£ÀÄß F »AzÉ ºÀħâ½îAiÀÄ°è zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀ E£ÉÆêÁ PÁj£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 19.00 WÀAmɬÄAzÀ 20.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ gÀ«£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÉÃtÄPÁ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzÀå vÉÆüÀ£ÀPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§âgÉ PÁgÀ ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀjUÉ «¼Á¸À PÉüÀĪÀÅ £É¥À ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß PÁj¤AzÀ PɼÀV½¹ PÁgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 55/2017
2017-07-25
¢£ÁAPÀ:24/07/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-25/r-1176 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà ¸ÁéUÀvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÀäzÀU˸À ZÀUÀ£ï EªÀgÀ ªÀÄ£É PÀqɬÄAzÀ ¸ÀļÀå gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁéUÀvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĪÀiÁj ±ÀÈw vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¨ÉÊgÁªÀÄqÀV ªÀAiÀiÁ: 2 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà ¨ÉÊgÁªÀÄqÀV ¸Á:¸ÁéUÀvÀ PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last