Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-05
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 04/10/2017 gÀAzÀÄ 947 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,16,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀħâ½î zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 45/2017
2017-10-04
ºÀħâ½î zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 45/2017 ¢£ÁAPÀ: 03/10/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.45 WÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï. 04/¹.J£ï-9947 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ CAqÀgÀ ©æÃqÀÓ PÀqɬÄAzÀ UÀ§ÆâgÀ PÀqÉUÉ Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-27/ªÁAiÀiï- 4895 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ EzÀgÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É PÉqÀ« ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UÀqÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð ¸Á: UÀ§ÆâgÀ ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà CzÉà ¢£À gÁwæ 8.45 WÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®vÁ UÀqÉ¥Àà£ÀªÀgÀ EªÀjUÀÆ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï dPÀA UÉƽ¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¸ÉÆêÀÄgÀrØ ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á: UÀuÉñÀ PÁ¯ÉÆä, £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-04
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 03/10/2017 gÀAzÀÄ 944 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,18,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÀqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 308/2017
2017-10-04
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÀqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 308/2017 10 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/10/2017 gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀ ºÀ½AiÀiÁ¼À gÀ¸ÉÛ, ²æãÀUÀgÀ ¸ÀPÀð¯ï gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.1,54,295/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 306/2017
2017-10-03
1] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà gÁªÀÄf ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 07 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/10/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÄUÁðzÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 32,560/-gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-03
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 02/10/2017 gÀAzÀÄ 1025 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,21,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 153/2017
2017-10-02
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 153/2017 ²æêÀÄw: ªÀÄAdļÁ PÉÆÃA gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄrªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/09/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà UÀÄrªÀĤ ¸Á: ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-02
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 01/10/2017 gÀAzÀÄ 212 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 23,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 152/2017
2017-10-01
²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ ¨Éë£ÀPÀnÖ ¸Á: ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀzÀ°è ¢£À¤vÀåzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV PÉæÃrmï PÁqÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 26/09/’2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà CgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ PÉæÃrmï CPËAlzÀ°èzÀÝ gÀÆ. 74,921/- ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.29,856/-UÀ¼ÀAvÉ JgÀqÀÄ ¨Áj MlÄÖ 1,04,777/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà ²æäªÁ¸À ±ÁåªÀÄ ¨É«£ÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-01
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 30/09/2017 gÀAzÀÄ 189 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 20,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last