Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-01-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:23/01/2018 gÀAzÀÄ 1,932 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,78,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 12/2018
2018-01-23
¢£ÁAPÀ: 21/01/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.10 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉ.J¸ï.J¸ï. PÁ¯ÉÃd UÉÃmï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ zsÁgÀªÀqÀ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-27/JPÀì-4752 £ÉzÀÝPÉÌ »AzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀUËqÀ vÉÆÃ¥À£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ®QëöäãÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà zÉêÀgÁd zÀļɺÉÆ¼É ®QëöäãÀUÀgÀ, ºÀÄzÁÝgÀ ©°ØAUï, zsÁgÀªÀqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 11/2018
2018-01-23
²æà ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉA¨ÉÆÃV ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: §Æ¢ºÀ½î vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁ° zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á:zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£À §½ 40,000/- UÀ¼À ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½PÉÆqÀĪÀAvÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ PÉýzÁUÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/01/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00.10 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ QgÀt ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ ¸Á¢üPÀ EªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥sÁgÀÄPÀ UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV CªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ dfÓ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà ±ÀgÀt¥Àà ©ÃªÀÄ¥Àà PÉA¨ÉÆÃV EªÀgÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 10/2018
2018-01-23
²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/12/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄgÀUÉÆqÀªÀgÀ ¸Á: ZÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÆä dªÁºÀgÀ ¯Éà Omï, «zÁå£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/01/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 12/2018
2018-01-23
¢£ÁAPÀ: 23/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:22/01/2018 gÀ ªÀgÉUÉ PÀĪÀiÁj VÃvÁ ªÀAiÀiÁ: 5 ªÀµÀð F ªÀÄUÀÄ«UÉ CªÀgÀ ¥Á®PÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀzÉà ¤¸Á̼ÀfvÀ£À vÉÆÃj ºÀħâ½î gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À ¥Á®PÀgÀ ¥ÀvÉÛà PÀÄjvÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ²æà gÀ¦üÃPÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ zsÁgÀªÁqÀ ¸Á: ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-01-23
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 22/01/2018 gÀAzÀÄ 1,708 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,73,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 19/2018
2018-01-21
1] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà vÉÆgÀvÀÛ ¸Á: GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÉÃj ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 05 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/01/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀvÁ §eÁgÀ CAZÀlUÉÃj NtÂAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¤Ãw±À ¯Áeï JzÀgÀÄUÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 8020/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 15/2018
2018-01-21
¢£ÁAPÀ: 20/01/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ªÉÆÃf¸ï ¸ÁåªÀÄì£ï UËvÀªÀiï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸À¥ÀðgÁd JA§ÄªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃf¸ï EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ, D¸ÉÖçðAiÀiÁ ¥ÀvÀð ±ÀºÀgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ©Uï ¨Áå¸ï °ÃUï QæPÉmï 20-20 ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ°è DqÀÄwÛgÀĪÀ DlUÁgÀgÀÄ DqÀĪÀ, gÀ£Àß ªÉÄÃ¯É «PÉmïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÉ®ÄèªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆîĪÀ DlUÀ¼À£ÀÄß n«UÀ¼À°è £ÉÆÃr, ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àt ªÀrØ CzÀPÉÌ zÀÄ¥ÀàlÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©¹ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3520/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉʯï, J¯ïEr n« ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-01-21
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 20/01/2018 gÀAzÀÄ MlÄÖ 943 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, MlÄÖ 1,12,300/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 7/2018
2018-01-20
¢£ÁAPÀ: 19/01/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÀÄÛA© PÉÆÃA ªÉÆâ£À¸Á§ PÀĸÀÄUÀ®è ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-26/Dgï-5805 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ R®AzÀgÀ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: ¥ÁnîUÀ°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß AiÀįÁè¥ÀÆgÀ Nt PÀqɬÄAzÀ ¢ªÁ£ÀZÁZÁ zÀUÁð PÀqÉUÉ Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA© EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ PÉqÀ« WÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄPÀÄÛA© PÀĸÀÄUÀ¯ï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last