Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-07-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 13/07/2018 gÀAzÀÄ 1,292 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,03,350/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 112/2018
2018-07-13
¢£ÁAPÀ 12/07/2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉƺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ ªÀĺÀäzÀeÁ¥sÀgÀ CqÉÆä ¸Á: ºÀwÛPÉƼÀî zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ zsÁgÀªÁqÀ ºÀwÛPÉƼÀî ªÀĹ¢ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÉÃmÉ zsÁgÀtÂUÀ¼À ªÉÄÃ¯É N.¹ ªÀÄlPÁ ªÀiÁ»w ºÉüÀÄvÁÛ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁUÀ ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ N.¹, dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 4,320/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-07-13
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 12/07/2018 gÀAzÀÄ 1,490 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,52,450/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
J¦JA¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 29/2018
2018-07-12
¢£ÁAPÀ: 10/07/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîV£À eÁªÀ 07-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 11/07/2018 gÀ ªÀÄzsÁå£Àí 15-30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ¢üzÁgÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA 101 gÀ d«Ää£À°è M§â C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛ ªÀAiÀiÁ:CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÃݱÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà ¹zÀÝ¥Àà PÀ®è¥Àà ¸ÀªÀzÀwÛ @ ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á|| GtPÀ¯ï ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 48/2018
2018-07-12
²æà ªÀiÁ£À¥Àà JZï ªÀÄZÉ£ïºÀ½î ¸Á||PÉÆýêÁqÀ vÁ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/07/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²gÀºÀnÖ-ºÀħâ½î PÉ.J¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA PÉJ 42, J¥sï-714 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqïzÀ°ègÀĪÀ Ln¹ UÉÆÃqÁ£ï PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì£ÀÄß MªÉÄä¯É vÀ£Àß JqÀ§¢UÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆgÀ½¹ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà ºÁ®¥Àà ªÀiÁZÉ£ïºÀ½î ¸Á|| PÉÆrèªÁqÀ vÁ ºÀħâ½î gÀªÀjUÉ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©Ã½¹ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀPÉÌ M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà JZï ªÀÄZÉ£ïºÀ½î ¸Á||PÉÆýêÁqÀ vÁ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 88/2018
2018-07-12
¸ÀAvÉÆõÀ ¨sÀgÀvï PÀmÁªÉ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 1349 Dgï.JA. ¯ÉÆ»AiÀiÁ £ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀįïgÉÆÃqï ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/07/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 17-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆgÀ§zÀ ªÀÄoÀzÀUÀ°è ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è, vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥sÁ¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÉÃmÉAiÀÄ zsÁgÀtÂà ªÉÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉUÉ §gÀĪÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1 gÀÆ UÉ 90 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÀPÉÆlÄÖ ªÀÄÄA§AiÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.5900/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 83/2018
2018-07-12
1]AiÀÄ®è¥À¥ï PÀ®ÆègÀÄ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð 2]¥ÀæPÁ±À U˽ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ UÀuÉñï£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/07/2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀuÉÃ±ï £ÀUÀgÀ gÉÊ®éUÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ±ÉÃgÀÄ ¥ÉÃmÉ zsÁgÀtÂUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ AiÀĵÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ M.¹. ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀÄ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.15,600/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦ L CgÀÄt PÀĪÀiÁgï ¸Á¼ÀÄAPÉ ¹¹© WÀlPÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-07-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 12/07/2018 gÀAzÀÄ 1397 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,61,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 34/2018
2018-07-11
¢£ÁAPÀ 10/07/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ »qÀUÀÄj ºÁUÀÆ LzÀÄ-DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà CªÀÄgÀ PÁ®¤AiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 10300/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 45/2018
2018-07-11
¢£ÁAPÀ 10/07/2018 gÀAzÀÄ 1700 WÀAmÉ M§â UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¨Á¤ ¸Á: gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï §½ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ N¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 4800/- gÀÆ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. .

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last