Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-12-29
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:28/12/2018 gÀAzÀÄ 1048 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,04,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ PÁ®PÉÌ K¥Àðr¹gÀĪÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜ
2018-12-29
ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ r¸ÉA§gï 31 £Éà vÁjÃRÄ ¸ÀAeɬÄAzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV ºÀ¼Éà ¦.© gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÉÆÃmɯïUÀ¼À°è, PÉƦàPÀgÀ gÉÆÃqÀ, PÉƬģÀ gÉÆÃqÀ, ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqÀ zÀÄUÀðzÀ¨Éʯï, ZÉ£ÀߪÀiÁä ¸ÀPÀð¯ï, ¯Áå«ÄAUÀl£ï gÉÆÃqÀ, CPÀëAiÀÄ ¥ÁPÀð, ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¸ÀPÀð¯ï, ºÀ¼ÉúÀħâ½î ºÁUÀÆ zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR «zÁåyð/«zÁåyð¤AiÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖïï, ¸ÀĨsÁ¸À gÉÆÃqÀ, UÁA¢üZËPÀ ¸ÀPÀð¯ï ¸ÀAUÀªÀiï ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¸À¥ÁÛ¥ÀÆgÀ, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÉqÉUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀµÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹ ¸ÀÆPÀÛ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 1. ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ - 1 2. G¥À-¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, - 2 3. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, - 5 4. ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ - 25 5. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï - 20 6. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï - 80 7. ºÉqï PÁ£ÀìmÉç¯ï/¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç¯ï - 500 8. ºÉÆêÀiï UÁqÀìð - 200 9. ZÁ®ÄPÀå UÀ¸ÀÄÛ ªÁºÀ£À - 25 10. aÃvÁ UÀ¸ÀÄÛ ªÁºÀ£À - 7 11. PÀÆå Dgï n - 1 12. PÀªÀÄAqÉÆà PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÁºÀ£À - 1 13. PÉ.J¸ï.Dgï.¦ vÀÄPÀÄrUÀ¼ÀÄ - 2 14. ¹.J.Dgï. vÀÄPÀÄrUÀ¼ÀÄ. - 12 F ¸ÀA§AzsÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 1. ¨ÁgÀ ºÁUÀÆ gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ¥À¨ïUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ºÉtÄÚ 2. C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄzsÀå ¸ÀgÀ§gÁd£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. 3. ¨ÁgÀ ºÁUÀÆ gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ¥À¨ïUÀ¼À M¼ÀUÀqÉ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ DUÀĪÀ UÀ®¨sÉUÀ½UÉ ªÀiÁ®PÀgÀ£Éßà ºÉÆuÉUÁgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. ªÀÄzsÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß MqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀiÁ®PÀÀgÀzÉÝ DVgÀÄvÀÛzÉ. 5. C§PÁj E¯ÁSɬÄAzÀ «±ÉõÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl vÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 6. DAiÀÄPÀnÖ£À eÁUÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ NqÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÁV ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¤§ðA¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 7. UÀ¯ÁmÉ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¹.¹ PÁåªÀÄUÁUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 8. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÉUÁV «±ÉõÀªÁzÀAvÀºÀ ¸ÁÌ÷éqïUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 9. d£À¤©qÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ¨ÁåjPÉÃqïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ d£ÀgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 10. ¢£ÁAPÀ: 31/12/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ Cw ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹ PÀÄrzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ «±ÉõÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ «íðAUï/qÁæöåUï gÉÃ¸ï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀPÀê ±À§Ý ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 11. SÁ¸ÀV ¥ÁnðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 12. ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀªÁV ±À§Ý ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 13. ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉ £É¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¹rªÀÄzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß/¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ¹r¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. 14. ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉ PÁ®PÉÌ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £É¥ÀzÀ°è C²èî/CgɨÉvÀÛ¯É ªÀÄÄAvÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀAvÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. 15. PÀÄrzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ QÃl¯É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄįÁf®èzÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 16. £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CmÉÆà ¸ÀAWÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ CA¢£À gÁwæ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ CmÉÆà ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÀZÀuÉ DUÀzÀAvÉ £ÀªÉÆäA¢UÉ PÉÊ eÉÆÃr¹ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw.

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå : 80/2018
2018-12-27
²æà ªÀÄPÀgÀAzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÉÆÃmÁ° ¸Á:®QëöäãÀUÀgÀ, UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2018 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA. JA.JZï.-09/©.JA. 4846 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄ£ÀÄß CPÀëAiÀÄ ¥ÁPÀð ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ CPÀëAiÀÄ ¥ÁPÀð ¸ÀPÀð¯ï zÀ°è PÁgÀ£ÀÄß ¥ÁPÀð ªÀiÁr, vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀj ¤AwzÀÝ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÉ 10.35 WÀAmɬÄAzÀ 10.45 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÁgï qÉÆÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è£À gÀÆ.4,550/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀt DzsÁgÀ PÁqÀð, qÉæöÊ«íAUï ¯ÉʸÀ£Àì, qÉ©mï PÁqÀð ªÀUÉÊgÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄPÀgÀAzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå :156/2018
2018-12-27
qÁ. Dgï.UÉÆÃPÀÄ® D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÁzÁZÁAiÀÄð ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ²ªÀVj, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ²æà PÁ®¨ÉÊgÉñÀégÀ PÀÈ¥Á ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ ºÉqï ¥ÉÆøÀÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è SÁvÉ £ÀA. 5 gÀ°è vÁªÀÅ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ 5 ®PÀë gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 27/03/2015 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ ¦PÀìqï r¥Áfmï ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀgÁzÀ 1) gÁdÄUËqÁ PÉA¥À£ÀUËqÁ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 13 d£ÀgÀÄ oÉêÀt ºÀtPÉÌ 14.50 % gÀAvÉ ¥ÁªÀw¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 27/03/2016 gÀAzÀÄ CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀgÀÆ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ 5,72,500/- UÀ¼À£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß M§âjUÉƧâgÀÄ «Ä¯Á¦AiÀiÁV zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½¸ÀzÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ J¸ÀVzÀ §UÉÎ qÁ.Dgï. UÉÆÃPÀÄ®D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/12/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-12-27
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:26/12/2018 gÀAzÀÄ 947 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,28,475/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå : 121/2018
2018-12-26
²æà J¸ÀÄzÁ¸À ¸Áé«ÄzÁ¸À £ÉgɯÁè ¸Á: «£ÉÆèsÁ£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.12.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:25.12.2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ZÀaðUÉ ¥ÉæÃAiÀÄgï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÀ PÁ®PÉÌ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ®zÀ ¨ÁV®zÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9,500/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ §AUÁgÀ ªÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt, 3000/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ gÉõÉä ¹ÃgÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà J¸ÀÄzÁ¸À £ÉgɯÁè EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/12/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå :55/2018
2018-12-26
²æà P˹PÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀÄ°¨Ál ¸Á: UÉÆîأÀ¥ÀPÀð, UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/12/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24/12/2018 gÀ ¸ÀAeÉ 5.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÁPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ F CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 46,900/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà P˹PÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-12-26
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:25/12/2018 gÀAzÀÄ 1,043 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,44,775/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 54/2018
2018-12-25
²æà C¤Ã® vÀAzÉ C¥Áà¸Á§ CvÉÛ¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: VjgÁd£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¸À£ï 2017 ¸Á°£À £ÀªÉA§gÀ wAUÀ¼À°è ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw: ®Qëöäà PÉÆÃA C¤Ã® CvÉÛ¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: VjgÁd£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-12-2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 123/2018
2018-12-25
PÀĪÀiÁj: ªÀÄAdļÁ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄgÀUÀÄrØ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á: PÉ®UÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/12/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ zsÁgÀªÁqÀ ¨ÉÃAzÉæ §¸ÁÖ¦UÉ §AzÀÄ, C°èAzÀ vÁ£ÉƧâ¼Éà GtPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ïzÀ°è ºÀwÛ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà PÀ¯ÉäñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄgÀUÀÄrØ ¸Á: PÉ®UÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last