Daily crime report
 
 
 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA: 68/09 PÀ®A 379 L.¦.¹.
2009-03-06
¢£ÁAPÀ: 28.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmɬÄAzÀ 08-40 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀħâ½î ¦.¹. eÁé©Ã£À PÁåAn£À JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÁ²ÃªÀĸÁ§ ¨Á§Ä¸Á§ §APÁ¥ÀÆgÀ. ¸Á: d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ VjAiÀiÁ® gÉÆÃqÀºÀħâ½î EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæv£ÁzÀ «£ÁAiÀÄPÀ. vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà. UÁªÀÄ£ÀUÀnÖ. ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ UÁA¢£ÀUÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ¦ü:¢:AiÀĪÀgÀ ¨Á§vï DmÉÆà jPÁë £ÀA JªÀiï.JZï. 02 PÀÆåJ. 6054 C:Q: 30,000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/03/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA: 69/09 PÀ®A 379 L.¦.¹.
2009-03-06
¢£ÁAPÀ: 16.02.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmɬÄAzÀ 5-45 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀħâ½î ºÉƸÀÆgÀ 16 £ÀA ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÀȵÁÚ vÀAzÉ «oÀ×®¸Á ªÉÄPÁå¤Pï. ¸Á: zÉêÁAUÀ ¥ÉÃl ªÀÄ£É £ÀA 490/J ºÀħâ½î gÀªÀgÀ ¨Á§vï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA qÀÆå ºÉÆAqÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA PÉJ-25 JPÀì 2929 C:Q: 30,000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/03/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î – UÀÄ£Áß £ÀA. 63/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ & 187 JªÀiï. «í. PÁAiÉÄÝ.
2009-03-06
¢£ÁAPÀ: 04-03-2009 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ gÉïÉé D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: PÉJ-33-JA-290 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-35-J¯ï-9674 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ªÀ EArPÉÃlgï vÉÆÃj¸ÀzÉ M«ÄäïÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ ¥Àr¹ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ §UÉÎ n.¦. gÀWÀÄ«ÃgÀ vÀAzÉ n. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: Dgï.¦.J¥sï ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï £ÀA: 337 ¸Á: ºÀħâ½î Dgï.¦.J¥sï PÁél¸Àð UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï. ªÉÊ. PÁA§¼É ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-03-2009 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA. 38/09 PÀ®A 323, 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A 34 L¦¹.
2009-03-06
¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj PÉÆA ¥Àæ¸ÁzÀ £ÀÆ° ¸Á: ºÀħâ½î UÁA¢üªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 03/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä CAvÁ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ®¤ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå qÉÆPÁÌ ¸Á: ºÀħâ½î PÉñÁé¥ÀÆgÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ®¤ ZÉ£ÀßAiÀiÁå ©°ØAUÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw d¹ìPÁgÁt PÉÆA ¥Àæ¸ÁzÀ qÉÆPÀÌ ¸Á: ¸ÀzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀA§A¢UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ ºÀħâ½î UÁA¢üªÁqÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉà ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀjUÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÁr, ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzsÀ ¨ÉÃzÀj ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA. 41/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆ 149 L¦¹.
2009-03-06
¢£ÁAPÀ: 05/03/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 20/00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀÄdgÀ ¸Á|| ºÀ.ºÀÄ. PÀÄ£ÀÆßgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ, 2] U˸À ¸Á|| ºÀ.ºÀÄ. U˽UÀ°è 3] E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á|| ºÀ.ºÀÄ. «ÄãÀzÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®èzÀ 20 d£ÀgÀÄ ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀzÀPÉÆÌøÀÌgÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁr¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ UËvÀ£À ªÉÆgÀ§ FvÀ¤UÉ E¸Áä¬Ä® FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¹zÁÝgÀÆqÀ EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ U˸À CªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr £ÀªÀÄä G¸Á§jUÉ §AzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹.
2009-03-06
¢£ÁAPÀ:- 05-03-2009 gÀAzÀÄ 15-45 UÀAmÉUÉ ¦ © gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®Qëöäà mÁQÃd ºÀwÛgÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA, PÉJ- 25, J-3769 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ dħ° ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢ ZÀ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgÀ £ÀA, PÉJ-48-JªÀiï-7799 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. Dgï JA PÁvÀgÀQ ¹JZï¹-1813 gÀªÀgÀÄ zÁR® ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Éß £ÀA; 32/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. & 134(J)(©) eÉÆvÉUÉ 187 JA « PÁAiÉÄÝ.
2009-03-06
¢£ÁAPÀ: 02-03-2009 gÀAzÀÄ 00-40 UÀAmÉUÉ eÉÊ ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzÁgÀªÀÄrØ 5£Éà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÉÇzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉƸÀAiÀįÁè¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §Æ¸À¥Àà ZËPÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA, PÉJ-25, PÀÆå-7627 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ZÁ®PÀ¤UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢UÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/03/2009 gÀAzÀÄ ²æÃ, QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÁªÀgÀV ¦ J¸ï L (PÁ ªÀ ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ zÁR® ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA. 17/2009 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹
2009-03-06
PÀ¼ÉÃzÀ 1 ªÀµÀð¢AzÁ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀħâ½î »gÉÃ¥ÉÃl ±ÉlÖgÀ ZÁ¼À JzÀÄgÀÄUÁgÀgÁzÀ 1) ¥À±ÀÄ¥Àw vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ±ÉlÖgÀ. ªÀAiÀiÁ- 40 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃ¥ÉÃmï ºÁ°: wªÀÄä¸ÁUÀgÀ Nt qÁPÀ¥Àà ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÀħâ½î. 2) FgÀuÁÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà FgÉò. ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð ¸Á: wªÀÄä¸ÁUÀgÀ Nt qÁPÀ¥Àà ¸ÀPÀð¯ï ºÀħâ½î. 3) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¥À±ÀÄ¥Àw ±ÉlÖgÀ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀzÀgÀ 4) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ±ÉlÖgÀ. ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀzÀgÀ 5) ²æêÀÄw. ¤®èªÀé PÉÆÃA.«ÃgÀ¥Àà ±ÉlÖgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃ¥ÉÃmï ºÀħâ½î 6) ²æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë PÉÆÃA.«ÃgÀ¥Áà ±ÉlÖgÀ ªÀAiÀiÁ- 57 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀzÀgÀ. 7) §¸ÀªÀgÁd PÁqÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀzÀgÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¹Û ¹.n.J¸ï.£ÀA§gÀ .3029 ªÀÄvÀÄÛ 3031 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ zÀĵÀÖgÀÄ, PÀÆægÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀgÀÄ, »jAiÀÄgÀ ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, D¹Û ¸ÀA§A¢ü AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁågÀÄ, AiÀiÁjUÉ ºÉÆr §rAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, AiÀiÁågÀÄ AiÀiÁgÀ fêÀPÁÌUÀ°, D¹ÛUÁUÀ° ®ÄPÁì£À¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CA§ÄªÀÅzÀÄ w½zÀħgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 5/3/2009 gÀAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ – UÀÄ£Áß £ÀA. 49/09 PÀ®A 419, 465, 468, 471, 420 L¦¹
2009-03-06
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÁ PÉÆÃA AiÀÄ®è¥Áà CgÀ½ªÀÄgÀzÀ ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ AiÀiÁ®QÌ ±ÉlÖ PÁ®¤ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ PÉʸÀgÀ ªÀĺÀªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ Rwç ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ ¥ÉAqÁgÀUÀ°è §ÄªÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ EvÀ£ÀÄ ¦¢üAiÀÄ ¸À.ªÀiÁ.PÀ. ¥Áæ. ±Á¯É. £ÀA. 6£ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ SÉÆÃnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ C¸À°AiÀĪÀÅ CAvÁ C£ÀÄPÀgÀtÂAiÀĪÁUÀªÀAvÉ £ÀPÀ° ²®Ä ªÀ ¹PÁÌUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ n¹UÀ½UÉ ºÁQ vÀ£Àß SÉÆÃnÖ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr C¸À°AiÀĪÀÅ CAvÁ £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¸ÀgÀPÁj «zÁå ¸ÀA¸ÉÜUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ EgÁzÉAiÀÄ°èzÁÝUÉÎ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA. 48/09 PÀ®A 41(1) ¸ÀºÀ PÀ®A 109 ¹Dg惡.
2009-03-05
¢: 04.03.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 14.00 UÀAmÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ AiÀÄÄ.© PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ ¤¸ÀUÀð ¯ÉÃ-Omï EzÀgÀgÀ°èAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÁgÀgÁzÀ C§ÄݯïªÀÄÄvÀÛ°è SÁzÀgÀªÉÆ¢£À SÁf, ªÀAiÀiÁ; 32 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ºÉÆAZÀĺÁQ PÁVßeÉç¯ï C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ EgÁzÉAiÀÄ°èzÁÝUÉÎ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
First <<  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790   >> Last