Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î B UÀÄ£ÁߣÀA 89/09 PÀ®A 41(1)(r) 110(J) ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-14
¢£ÁAPÀ: 13/04/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 17-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ d¨ÁâgÀSÁ£ï ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð ¸Á B vÀ©Ã§¯ÁåAqÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½î EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦üÛAiÀÄ gÀºÀªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ºÀªÉÄñÁ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ UÀ¯ÁmɪÀiÁqÀÄvÁÛ jPÁ«Ä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À°è PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ¼ÀĪÀAvɪÀiÁr CªÀgÀ°è zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ºÀÄnÖ¹, UÀ®¨sɪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀªÀ£ÀÄß Cwà ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀæzÉñÀ CAvÁ ¥ÀjUÀt¹zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î B UÀÄ£ÁߣÀA 90/09 PÀ®A 41(1)(r) 110(J) ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-14
¢£ÁAPÀ:13/04/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 18-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ »vÀÛ®ªÀĤ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð vÀ©Ã§¯ÁåAqÀ ºÀħâ½è EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦üÛAiÀÄ gÀºÀªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ºÀªÉÄñÁ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ UÀ¯ÁmɪÀiÁqÀÄvÁÛ jPÁ«Ä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À°è PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ¼ÀĪÀAvɪÀiÁr CªÀgÀ°è zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ºÀÄnÖ¹, UÀ®¨sɪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀªÀ£ÀÄß Cwà ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀæzÉñÀ CAvÁ ¥ÀjUÀt¹zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :UÀÄ£Áß £ÀA.100/2009 PÀ®A:279,337 L¦¹&187 JªÀiï«íDåPÀÖ
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 10-04-2009 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¦.©.gÉÆÃqÀ ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA: PÉJ-04-J£ï-1415 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÁ zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«.J¸ï.JPÉì¯ï UÁr £ÀA: PÉJ-25-PÀÆå-9480 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ rQÌ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÉÃSÁ EªÀjUÉ PÉqÀ« UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÁºÀ£À dPÀA ¥Àr¹zÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀߣÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÁUÀgÁd. AiÀÄ®è¥Àà. dgÀvÁgÀWÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° ¸Á: gÁzsÁPÀȵÀßUÀ°è zÀÄUÀðzÀ¨ÉÊ® ¯ÉÆÃRAqÉ ZÁ¼À ºÀħâ½î. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA.51/09 PÀ®A:279,337,338 L¦¹ & 134(J)(©) eÉÆvÉ 187 JA « DPÀÖ
2009-04-13
¢£ÁAPÀ:10-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ²æ¥ÁzÀ £ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CmÉÆÃjPÁë £ÀA:-¹nqÀ§Æè-6526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Á¬Ä¨Á§ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ ²æÃ¥ÁzÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ ¥À°Ö ¥Àr¹ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw ºÁUÀÆ vÀAV gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©üêÀiÁA©PÁ ºÁUÀÆ UÀuÉñÀ C£ÀÄߪÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉà C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. ¢£ÁAPÀ:11/04/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.72/2009. PÀ®A.454, 380 L¦¹
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 11.04.2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À. vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà. PÉAUÀ£Á¼À. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉArUÉÃj UÀ°è ºÁ°: zsÁgÀªÁqÀ PÀȶ «.« ¯ÉÃreï ºÁ¸ÉÖî EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è PÀȶ. «.«. zÀ°è qÀÆånUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀªÀÄä gÀÆ«ÄUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁjà PÀ¼ÀîgÀÄ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®zÀ M¼ÀV£À ¨ÉÆÃ®Ö QvÀÄÛ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß RįÁè ªÀiÁr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 2 £Éà ¨ÉqÀgÀÆ£ÀzÀ°è EnÖzÀÝ 1 PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà gÉUÀf£À ¨ÁåUÀzÀ°è EnÖzÀÝ ¥Á¸À¥ÉÆÃlð ºÁUÀÆ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À PÁqÀð£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 98/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹.
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 11.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §AUÁgÀ¥Àà UÀnÖUÀ£ÀÆgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÉƸÀ½î gÉÆÃqÀ J¯ï.L.¹. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÁ°: ºÀħâ½î «zÁå£ÀUÀgÀ ²gÀÆgÀ ¥ÁPÀð ªÀ¸ÀæöÛzÀ ©°ØAUÀ EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 10.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmɬÄAzÁ 3-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½è °AUÀgÁd£ÀUÀgÀ ²ªÀVÃj, »AzÀĨsÀªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ GzÀAiÀÄ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èAzÁ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀgÀ ¨Á§vï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàöÊAqÀgï ¥Àè¸ï ¢ÑZÀPÀæªÁºÀ£À, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA: PÉ.J. 37 PÉ. 3637 C:Q: 25,000-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA: 31/2009 PÀ®A: 151 ¸ÀºÀ PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-13
¢£ÁAPÀ:11.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ§Æ§ vÀAzÉ E§æ»ÃªÀÄ £Á®§AzÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¦zÉÆÃðµÀ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦zÉÆÃðµÀ£ÀUÀgÀ PË¢ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ PÀÆUÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÉëÆèsÉ UÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ CPÀæªÀÄ PÀÈvÀå ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬļÀîªÀ£ÀÄ EgÀĪÀzÁV PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.71/2009. PÀ®A.41(2) ¸ÀºÀ PÀ®A 110 ¹Dg惡
2009-04-13
¢£ÁAPÀ : 11.04.2009. gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸À¥Àà. vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà. ©ÃgÀUËqÀgÀ. ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ JwÛ£ÀUÀÄqÀØ, ºÁUÀÆ 2) ¸ÀįÉêÀiÁ£À. EªÀiÁªÀĺÀĸÉãÀ. «ÄÃgÁ£ÀªÀgÀ. ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¼À¸À UÁæªÀÄ, vÁ: PÀÄAzÀUÉƼÀ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÜ®zÀ°è PÉà PÉà ºÁPÀÄvÁÛ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ vÀªÀÄä RaðUÉ ºÀt PÉüÀĪÀzÀÄ, CzÀgÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ, ºÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ MzÀgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA. 15/2009 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦,PÁAiÉÄÝ
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 11/04/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ CA¨Á¸Á §¢Ý ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆgÀ«ºÀPÀÌ® ºÀħâ½î vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ UÉ 90 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁ®Ä : 1) N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ 2 aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥À£ï ºÁUÀÆ gÉÆÃR 1080=00 gÀÆ

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 99/09 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹.
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 13.04.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ. PÀmÉÆÃPÀgÀ ¸Á: ºÀħâ½î ²æãÀUÀgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄj §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ:10.04.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 12/04/2009 gÀA zÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄð£À «¼Á¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃn vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV MlÄÖ 24,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
First <<  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790   >> Last