Daily crime report
 
 
 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 63/2009. PÀ®A. 420, eÉÆvÉUÉ 34 L¦¹
2009-03-27
¢£ÁAPÀ : 26.03.2009. gÀAzÀÄ 18.45.UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ. vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà. C®UÀªÁr. ¸Á; zsÁgÀªÁqÀ , UÀÄ®UÀAfPÉÆ¥Àà, ºÉƸÀ NtÂEªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ. CºÉÃgÀªÀr 2. SÁeÁ¸Á§. ªÀÄįÁè¼À 3. zÉêÀgÁd. PÀqÀÆgÀ. ºÁUÀÆ 4. PÁwðPÀ. £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢vÀ£À°è §AzÀÄ vÀªÀÄä°è ¤¢üAiÀÄ°è¹PÀÌC¸À° §AUÁgÀzÀ vÀÄPÀÌrUÀ½ªÉ, MAzÀÄ vÉƯÉUÉ 5000/- gÀÆ. UÀ½UÉ ªÀiÁgÀ®Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¦AiÀiÁð¢vÀjUÉ £ÀA©PÉ §gÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 vÉÆ¯É C¸À° §AUÁgÀzÀ 2 vÀÄPÀÌrUÀ¼À£ÀÄß PÉÆmÁÖUÀ CªÀÅ C¸À° §AUÁgÀ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢vÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¦.¢. ºÉýPÉAiÀÄAvÉ 1 £Éà D¥Á¢vÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ »vÁÛ¼É £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ £ÀPÀ° §AUÁgÀzÀ 16 vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¦AiÀiÁ¢vÀjAzÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ – UÀÄ£Áß £ÀA. 45/2009 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹.
2009-03-26
¢£ÁAPÀ: 24-03-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁeÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÁ¼É ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¹¥Á¬Ä EªÀgÀÄ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ°è ¢: 23-03-2009 ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 24-03-2009 gÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ±ÉÆà PÉøÀ ªÀ, PÀ¥Ál£À°ènÖzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ n.«. ªÀÄvÀÄÛ ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ, 52 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ® ¸ÀÆvÀæ, 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ©¯ÁégÀUÀ¼ÀÄ, CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ ºÀÆ, 45 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï, gÉÆÃR ºÀt 10,000-00 gÀÆ, MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï, 6-7 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¥ÁåAmï ±ÀlÄðUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ Jgï ¨ÁåUÀÄ (¤Ã° §tÚzÀÄÝ) EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000-00 gÀÆ F ¥ÀæPÁgÀ EzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt CzÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA: 45/2009 PÀ®A:454, 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Áß £ÀA.46/2009. PÀ®A:468, 471, 171,(©)506. ¸ÀºÀPÀ®A
2009-03-26
EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀiÁzÀ ¨ÁåAQ£À ¤zsÉÃð±ÀPÀgÀgÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢: 26-03-2009 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è D¥Á¢vÀ UÀAUÀ¥Áà ¥ÀgÀ¥Àà £ÀªÀ®ÆgÀ ºÁUÀÆ DgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr CzÀgÀAvÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ 1 £Éà DgÉÆæ UÀAUÀ¥Àà £ÀªÀ®ÆgÀ EªÀ£ÀÆ ¸ÀºÁ M§â ¥Àæw¸Àà¢üð EzÀÄÝ vÁ£Éà Dj¹ UÉ®è ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¸ÀļÀÄî ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¦gÁå¢üUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ vÀAiÀiÁj¹ CªÀÅ ¤dªÉAzÀÄ ¸Á¢ü¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ®AZÀUÀĽvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ SÁ° ZÉPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ EªÀwÛ£À ¢ªÀ¸À ¢:25-03-09 gÀAzÀÄ 07-50 WÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ £ÀPÀ° UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. EzÀgÀ°è ²æà ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà,GzÀUÀnÖ. ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¦.¹.J.Dgï.r ¨ÁåAPï zsÁgÀªÁqÀ.gÀªÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :UÀÄ£Áß £ÀA.60/2009, PÀ®A.504, 506 L¦¹
2009-03-26
¢£ÁAPÀ:25.03.2009. gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. «dAiÀÄ. vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà. PÀÄ®PÀtÂð. ¸Á: £ÁAiÀÄPÀ£ÀÆgÀ vÁ; £ÀªÀ®UÀÄAzÀ f: zsÁgÀªÁqÀ , EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ¹Ö¸ï JA§ E£Àì¸ÀÖªÉÄAl JA§ ºÉ¸Àj£À PÀA¥À¤ £ÀqɸÀÄvÀÛVgÀĪÀ D¥Á¢vÀ ²æÃzsÀgÀ. £ÁqÀUËqÀ. ¸Á : vÀqÀPÉÆÃqÀ vÁ ªÀ f: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£À°è 8 ®PÀë gÀÆ. r¥Áfl ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀPÉÌ C¥Á¢vÀ 1 ®PÀë gÀÆ. UÉ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý MAzÀÄ wAUÀ¼À ºÀt ªÀiÁvÀæ PÉÆlÄÖ, £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß J®è ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý L¹L¹L ¨ÁåAQ£À ZÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ DvÀ£À SÁvÉAiÀÄ°è ºÀt E®èzÀÝjAzÀ F §UÉÎ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä D PÀÄjvÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀwð¸ÀzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ZÉPĄ̀ˣÀì PÉøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀQîjUÉ w½¹zÀ «µÀAiÀÄ DvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛV ZÉPĄ̀ˣÀì PÉøÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.62/2009. PÀ®A. 323, 324, 447, 501, 504,506 eÉÆvÉUÉ 34 L¦¹
2009-03-26
¢£ÁAPÀ:25.03.2009. gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. ¯ÁgÉ£Àì. vÀAzÉ PÁ«Ä®. gÀhÄļÀQ. ¸Á; zsÁgÀªÁqÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, gÀhÄļÀQ PÀA¥ËAqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è DgÉÆæ £ÀA. 1 CUÉßî. vÀAzÉ ¹¯É¸ÀÛ. ªÀÄAvÀgÉÆÃ. jAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ CtÚ, vÀªÀÄä , vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢vÀ£À CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ£À »jAiÀÄ ªÀiÁªÀ, vÀAV vÀAV C½AiÀÄ£ÁzÀ D.±ÉÃ. £ÀA. 5 jAzÀ 7 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢vÀ£À »jAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, F PÀÄjvÀÄ PÉÆÃlð£À°è ªÁådåUÀ½zÀÝ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢vÀ£ÉÆA¢UÉ DUÁUÀ dUÀ¼À PÁAiÀÄÄvÀÛ §AzÀÄ ¢: 05.12.2004. gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆúÀ£À «¯Á¸À ZÀºÁzÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢vÀ¤UÉ 1 jA 4 £Éà D¥Á¢vÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ, 1 £Éà D¥Á¢vÀ PÀ°è¤AzÀ 2, 3,4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 5 jAzÀ 7 £Éà C¥Á¢vÀgÀÄ fêÀAvÀ ¨ÉqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ¥ÉÆæÃvÁ컹 CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï : UÀÄ£Áß £ÀA.58/09 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPïÖ
2009-03-26
¢£ÁAPÀ: 25.03.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ U˽UÀ°èAiÀÄ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÀlÖ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ §gÀºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1/-gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. EzÀ£ÀÄß ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ F ¢ªÀ¸À ¢: 25.03.09 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ,ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA.24/2009 PÀ®A:41(1) ¸ÀºÀ PÀ®A:109 ¹.Dgï.¦.¹
2009-03-26
¢£ÁAPÀ:25/03/2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÁgÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¨Á§Æ¯Á® PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: vÀqÀ¸À vÁ: ²UÁÎAªÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÁ §AzÀÄ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ªÀ¥ÀqÀzÀAiÀÄå£ÀºÀPÀÌ® ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¯Áj PÁå©Ã£ÀzÀ°è EtÄQ £ÉÆÃqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CwÛvÁÛ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV C°èzÀݧUÉÎ PÉýzÀ ¥Áæ£ÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÁ ¸ÀzÀj JzÀÄgÀÄUÁgÀ¤AzÁ ªÀÄÄAzÉ WÀn¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄAeÁUÁævÁ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA: 28/2009, PÀ®A: 323, 324,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹
2009-03-26
¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ PÁélðgÀì ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ U˽ £ÉÃzÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĤî ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¨ÁrUÉ gÉÆPÀÌzÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ £ÁåAiÀÄ vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Áß £ÀA 63/09 PÀ®A 41 (2) eÉÆ 110 (E) & (f) ¹Dg惡
2009-03-25
¢£ÁAPÀ: 24/03/2009 gÀ 11-30 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄAiÀÄÆgÀ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â vÀ§gÉÃd ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝãÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¨sÁgÀw£ÀUÀgÀ, FvÀ£ÀÄ MzÀgÁr, aÃgÁr ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV CªÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA JªÀiïJf 56/09 PÀ®A: 494, 109 L¦¹
2009-03-25
²æêÀÄw gÀvÀߪÀé@£ÁUÀgÀvÁß PÉÆÃA UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ ªÉÄÃn ¸Á|| vÀqÀºÁ¼À vÁ|| £ÀªÀ®UÀÄAzÀ f|| zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÀÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÀrØ ªÉÄÃn ¸Á|| vÀqÀºÁ¼À vÁ|| £ÀªÀ®UÀÄAzÀ 2) ²æêÀÄw C£À¸ÀªÀé PÉÆÃA UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÉÄÃn ¸Á|| ±É®ªÀr vÁ|| £ÀªÀ®UÀÄAzÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ 1£Éà DgÉÆævÀ¤UÉ SÁ¸À ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ. FUÀ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DV 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ d£Àß PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¦¢üAiÀÄ PÀÆqÀ «£ÁPÁgÀt vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÀ½UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 10.04.08 gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÉƪÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è DgÉÆæ ±É £ÀA 2£Éà zÀªÀ¼ÀÆA¢UÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÀÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ. zÁR¯ÁzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.09.

 
First <<  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790   >> Last