Daily crime report
 
 
 
zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.78/2009, PÀ®A.279,337 L¦¹
2009-05-26
¢£ÁAPÀ:25/05/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥É¦ì PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ©Ãd ¸ÀA¸ÀÌgÀt PÉÃAzÀæ §½ DgÉÆæ ¸ÀégÁeï ªÀÄdqÁ UÁr £ÀA.PÉJ-25, J-5121gÀ ZÁ®PÀ ªÁ¹ÃªÀÄ £ÀÆgÀCºÀäzÀ ªÀÄ£ÁߣÁAiÀÄPÀ, ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ. vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß JzÀÄj¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀAZÀUÁgÀ, ¸Á:UÀgÀUÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-25, ªÁAiÀiï-4177 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀªÀzÀwÛ, EªÀgÀÄ ºÁUÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÉÆÌÃljUÉ vÁV¹zÀÄÝ, ¸ÉÆÌÃlgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀgÀ¥ÀgÁd JA Rwç ºÁWÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÝ E«ÄAiÀiÁeï Dgï ªÀÄįÁè£À£ÀªÀgÀ J®èjUÀÆ ©½¹ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.79/2009, PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134(J) (©)eÉÆvÉUÉ 187 JA« PÁAiÉÄÝ.
2009-05-26
¢£ÁAPÀ:25/05/2009 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄtQ¯Áè gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É CgÀ«AzÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ, DgÉÆævÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉPÉ-25, E¹-2624gÀ ZÁ®PÀ ¸Àa£À ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ©¯Éè, ¸Á: ªÀÄ¢ºÁ¼À, zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ jÃUÀ¯ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄtQ¯Áè PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢ ºÀAiÀiÁvï ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ UÀgÀUÀ, ¸Á:zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ºÀdgÀvÀ© EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ©½¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA:52/2009, PÀ®A.379 L¦¹
2009-05-26
¢£ÁAPÀ:25-05-2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÉÆlÄæUËqÀ ¥ÁnîgÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è ¢£ÁAPÀ 16/05/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉ ºÁUÀÆ 17-05-2009 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ Væãï UÁqÀð£ï ªÀÄ£É £ÀA. 118 gÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA.PÉJ-25, ªÉÊ-0848 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ZÀ¹ì £ÀA. 06eÉ16J¥sï-36996 EAf£ï £ÀA. 06eÉ15E-40002 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
ºÀħâ½î zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA : 56/2009 PÀ®A; 279,337 L¦¹.
2009-05-25
¢£ÁAPÀ: 24-05-2009 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉÃ-ºÀħâ½î ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÁ®¤ PÀ¤PÁ PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄAzÉ EArPÁ PÁgÀ £ÀA; PÉJ-25, J£ï-8157 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ E«ÄÛÃAiÀiÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¢üPÀ ªÀÄ£Á£Á ¸Á; ºÀ¼ÉÃ-ºÀħâ½î ©ÃgÀ§AzÀ NtÂ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃgÀ§AzÀ Nt PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛà §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄĨÁgÀPï vÀAzÉ CAiÀÄƧ SÁ£À, ¸Á:zÁªÀtUÉÃj EªÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ ¸ÁzÁ zÀÄSÁ:¥Àvï ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Éß £ÀA:147/2009 PÀ®A.379 L¦¹
2009-05-25
¢£ÁAPÀ:11-5-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà «±Àé£ÁxÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀIJzÀÝ°AUÀ¸Áé«Ä ºÉÆnÖªÀÄoÀ ¸Á|| ºÀħâ½è, eÉÆüÀzÀ NtÂ, ªÀÄ£É £ÀA. 16/7, 1 £Éà PÁæ¸À. vÀ£Àß §eÁd JA.-50 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. ¹.J£ï.©.1189 PÉA¥ÀÄ PÀ¯ïæ, ªÀiÁqÀ¯ï 1984, ZÉ¹ì £ÀA. 15¹-058748 ºÁUÀÆ EAf£ï £ÀA. 15E-057962 C.Q. 3000 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¯Áå«ÄAUÀÖ£ÀgÉÆqÀ, PÀ®§ÄVð ªÀiÁå£Àì£ÀzÀ°è EgÀĪÀ «dAiÀÄ ¨ÁåAQ£À DªÀgÀtzÀ°è ¥ÁPÀð ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 24-05-2009 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA.78/2009, PÀ®AB41(1)(r) ¸ÀºÀ PÀ®A.102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.
2009-05-25
¢£ÁAPÀ: 24/05/09 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ gÉïÉé reÉÃ¯ï ±Éqï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄPÁìªÀ° vÀAzÉ §ÄQ̪À° ¸Á: ªÀzÀnÖ ¥ÉƸÀÖ: PÀÄgÀÄUÀÆqÀ f¯Áè: §¼Áîj 2) PÁ²ªÀĪÀ° @ PÁ²ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ 3) ¨ÁµÁ @ ElV ¨ÁµÁ ¸Á: E§âgÀÆ vÉÆÃgÀtUÀ®è vÁ: ¸ÉÆAqÀÆgÀ f: §¼Áîj EªÀgÀÄ vÉÆgÀtUÀ®èzÀ°è AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ ªÀiÁQì ¦PÀ¥ï ªÁå£À £ÀA PÉJ-34 ©-487 C:Q 3,00,000/- QªÀÄäwÛ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼À«¤AzÀ CxÀªÁ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÀ ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ªÁºÀ£À AiÀiÁgÀzÀÄ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA 114/09 PÀ®A.96 (©) ¹Dg惡
2009-05-25
¢£ÁAPÀ:24/05/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0345 UÀAmÉ JzÀÄgÀÄUÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î £ÁUÀ°AUÀ£ÀUÀgÀ, FvÀ£ÀÄ ¸ÀéwÛ£À PÁUÉßÃeÉç¯ï UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtzÀAvÉ PÀ«£ÉgÀ½£À°è PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ ¹PÀÄÌ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¢zÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.82/2009 PÀ®A: 379 L¦¹
2009-05-25
¢£ÁAPÀ:24/05/2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: PÀ®WÀlV ¸ÉãÁUÀ°è ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ EªÀgÀ ¨Á§vï eÉ-700 ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï¸Émï £ÀA. 9886508767 ºÀ¼ÉÃzÀÄ C.Q. 6,000-00 gÀÆ F ¥ÀæPÁgÀ ¨ÁåUï£À°è EzÀÝ ªÉƨÉʯï£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ ¹©n ºÀwÛgÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðlzÀ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.105/2009. PÀ®A.380 L¦¹
2009-05-25
¢£ÁAPÀ:24/05/2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æà AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà¨ÉÊgÀtÚªÀgÀ ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: «zÁåyð ¸Á:ºÀÆ°PÀnÖ vÁ:¸ÀªÀzÀwÛf:¨É¼ÀUÁªÀ ºÁ°:¥ÁªÀmÉ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ vÁjÃRÄ ªÉÃ¼É ªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¨Á§vï ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ®£ÀÄß vÀ¯É¢A©£À ºÀwÛgÀ ElÖAvÀzÀÄzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ«Ä£À°è ElÖAvÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÆÃPÀ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ QqÀQ¬ÄAzÀ PÉÊ ºÁQ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä 1.MAzÀÄ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ® 2.MAzÀÄ ªÉÇÃqÁ¥ÉÆãÀ ªÉƨÉÊ® 3.MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® 4. MAzÀÄ mÉÊmÁ£À ªÁZï 5.MAzÀÄ mÁæöåPÀ ¸ÀÆmï ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃPÀ ºÀt 4900=00 J®è ¸ÉÃj MlÄÖ ªÉÆvÀÛ18950=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î BUÀÄ£Áß £ÀA.109/09 PÀ®A.406, 408, 420 , 465, 471 ¸ÀºÀ PÀ®A.34 L¦¹
2009-05-24
¢£ÁAPÀ:23/05/2009 gÀAzÀÄ 1830 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀºÁeÁ£À ¨ÁzÀ±Á vÀAzÉ ªÀÄ°èPÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ @ ¦AeÁgÀ ¸ÁB ¸ÉÖõÀ£ÀgÀ¸ÉÛ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ¸ÀÄgÉñÀ zÀƪÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ 2. G¼ÀªÀ¥Àà CAUÀr 3. ªÀÄ®è£ÀUËqÁ ¥ÉưøÀ¥Ánïï 4. zÁæPÁë¬Ät ºÀÄzÁÝgÀ 5. §¸À¥Àà CAPÀ° £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸ÀKjPÉÆAqÀÄEzÀgÀ°è DgÉÆæ ¸ÉÃeï £À1 & 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ £ÀA©¹ DgÉÆæ ¸ÉÃeï £ÀA 3,4,5 £ÉÃzÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉð 42C:PÉëÃvÀæ 2J-27 UÀÄAmÉ ¸ÀªÉð £ÀA 42§:3 PÉëÃvÀæ 35 UÀÄAmÉ & ¸ÀªÉð £ÀA 43:3 PÉëÃvÀæ 3J-35 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÉAzÀÄ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ 3, 4, 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÁªÉà d¤Ã£ÀÄUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÉAzÀÄ Rjâ ¸ÀAZÀPÁgÀ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À»ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤AzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ .

 
First <<  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790   >> Last