Daily crime report
 
 
 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA 25/09 PÀ®A ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ
2009-02-13
¢£ÁAPÀ : 12-02-2009 gÀAzÀÄ M§â ²æÃ. ¨Á¨Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ¸À§ÝgÀ¸Á§ ¸ÀAiÀÄåzÀ, ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ²ªÀ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, wªÀÄä¸ÁUÀgÀ gÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] PÀĪÀiÁj. gÉñÁä ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð, 2] PÀĪÀiÁj »Ã£Á ªÀAiÀiÁ 8 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢: 05/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 08/30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁªÀÅ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ gÀÆ.5/- E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀvï ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è “ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ” ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Éß AiÀÄÄr £ÀA 06/09 PÀ®A : 174 ¹Dg惡
2009-02-13
¢£ÁAPÀ : 11/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7-35 UÀAmÉUÉ EA¢gÁPÁ®¤AiÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ¦¯ÉÆëģÁ PÉÆÃA ¥sÁæ¤ì¸ï d®Q EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÉÆÃw ¥sÁæ¤ì¸ï d®Q ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ZÁPÀÄ«¤AzÀ JzÉUÉ ZÀÄaÑPÉÆAqÁUÀ° CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀzÉÆà PÁgÀt¢AzÁUÀ° vÁæ¸ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ ªÀgÀ¢¬ÄAzÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA: 18/09PÀ®A: 454, 457, 380 L¦¹
2009-02-13
¢£ÁAPÀ: 11/02/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 12/02/09gÀ ¨É¼ÀV£À 07-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¸Á zÁ¤ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA. JALf-187 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀÆAzÀ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸À¯ÉÊl 2) 3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 3) 17 §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ,4) CzsÀð vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÀªÁ° 5) 1 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÀªÁ° 6) 2 ªÀÄÆV£À £ÀvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C:Q: 17,750-00 7) MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁd ¨ÁPÀìgï ¹n-100 ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÉJ-25/PÉ-2561 C:Q:7000-00 MlÄÖ C:Q: 24,750-00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA ªÀ PÀ®A :39/09 PÀ®A: 457 380 L¦¹
2009-02-13
¢£ÁAPÀ:11.02.09 gÀAzÀÄ 21-00 jAzÀ ¢: 12.02.09gÀ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦ü:¢-ªÀÄÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ «ÃeÉÃAzÀæDZÁAiÀÄð PÀA¦è ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ gÁAiÀÄgÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀ PÀÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ ¨Á§vÀÛ QÃgÁt CAUÀrAiÀÄ°è gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄUÀÎnÖ£À ±ÉmïgÀì ¨ÁVîªÀ£ÀÄß «ÄÃn QvÀÄÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ 1/2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ 2 ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 15.000/- gÀÆ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA:07/2009, PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹
2009-02-13
¦gÁå¢üzÁgÀ£ÁzÀ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ £ÀgÀUÀÄAzÀ ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ 1 £Éà PÁæ¸ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAaèÁV°UÉ QðºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ CPÀëAiÀÄ PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ©ÃUÀgÁzÀ f.J£ï. ±ÉÃR. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 12.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÀ£ÀªÀ½î ¸Á: ºÀħâ½î AiÀįÁè¥ÀÆgÀ Nt JªÀiï.r.PÁ®¤ ºÁUÀÆ GªÉÄñÀ ¹zÀÝ¥Àà AiÀĪÀÄÄ£Á¼À ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î C¯ÁÛ¥sï¥Áèmï E§âgÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ gÁwæà ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAa ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃn ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1] MAzÀÄ «rAiÉÆÃPÁ£À PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gï n.« 21 EAa£ÀzÀÄ 2] MAzÀÄ r.«.r ¥Áå±À£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EªÀÅUÀ¼À C:Q: 7,000=00 gÀÆ. DUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Qð ºÁPÀzÀ C¯ÉäÃgÁzÀ°èzÀÝ 6 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ vÀÆPÀ 26 UÁæA C:Q: 17,800=00 gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 08.02.2009 gÀAzÀÄ PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÀqÉUÉ PÀ¼ÀĪÁzÀ n.«.ªÀÄvÀÄÛ r.«.r ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ ¹PÀÄÌ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ¨Á§ÆgÁªÀ ªÀÄÄvÀÛV EªÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ dĪɮj CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVzÀÄÝ CzÉ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA 24/09 PÀ®A 427 eÉÆ 34 L¦¹
2009-02-12
PÀ¼ÉzÀ 4 -5 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ F±ÀégÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀgÀPÁ½ ¸Á| ºÀ¼ÉúÀħâ½î PÀdðV Nt EªÀgÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ gÉÆævÀgÁzÀ EªÀiÁªÀĺÀĸÉãÀ ®PÀÄÌAr ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ¦ÃPÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀAw ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 24/09 PÀ®A : 323 324 504 ¸ÀºÀ PÀ®A 34 L¦¹
2009-02-12
¢£ÁAPÀ: 10/02/09 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÉñÀ gÁdÄUÉÆAqÀ ¸Á: ºÀħâ½î zÀvÁÛ C¥ÁmðªÉÄAl ¨sÀªÁ¤£ÀUÀgÀ £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UɼÉAiÀĤUÉ ©qÀ®Ä CAvÁ UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ a°è UËæAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉïÉé PÁélgïìUÉ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁélgïì UÉÃl ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ PÁ®Ä vÉÆj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÁºÀ£À ºÉÆqÉ CAvÁ ºÉ½zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 53/09 PÀ®A 420 L.¦.¹.
2009-02-12
¢£ÁAPÀ 10.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î £ÀªÀ£ÀUÀgÀ J¯ï.L.f. 551 ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÉÊ®eÁ PÉÆÃA ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÁ AiÀiÁgÉÆà JgÀqÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÁ 30 ªÀµÀð M¼ÀV£ÀªÀgÀÄ M§â£ÀÄ PÉA¥ÀUÉ E£ÉÆßçâ£ÀÄ PÀ¥ÀàUÉ EzÀݪÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £ÁªÀÅ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ £É¥À ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ, ZÉÊ£ÀÄ ºÁUÀÆ GAUÀÄgÀ MlÄÖ 35,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÁ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA. 23/2009 PÀ®A: 143, 147, 504, 341, 324, 354,
2009-02-12
EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ©. DAiÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄgÀUÀnÖ f¯Áè: ¨É¼ÀUÁ« 2) ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀiÁå JA. »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÁUÉêÁr §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ 3) gÁWÀªÉÃAzÀæ f. ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á PÀA¥ÀÆålgï Q¯ÉèªÀÄoÀ PÉÆÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ 4) GªÉÄñÀ J¥ï. G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð PÉ.¦.J¸ï. ¯Á PÁ¯ÉÃeï zsÁgÀªÁqÀ 5) ¹zÀÝ¥Áà JA. §¼ÉÆîÃr ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á: UÀgÀUÀ f¯Áè zsÁgÀªÁqÀ 6) NAPÁgÀ ºÀÄzÁÝgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ 7) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ²gÀÆgÀ ¸Á: ªÀÄgÉêÁqÀ vÁ: f: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV §AzÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀiÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÉõÁZÀ® PÀnÖ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÀiÁå£ÉÃfAUï qÉÊgÉPÀÖgï EªÀjUÉ ªÉÆzÀ°AzÀ®Æ vÁæ¸ÀÄ ªÀ, vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¥ÀÄ£ÀB ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÀ®PÀlÖ ºÀ®PÀlÖ ¨ÉÊzÁr E§âgÀ£ÀÄß dVÎ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀnÖºÁQ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ JqÀUÉÊ CAUÉÊ PɼÀUÉ M¨ÉÆâ§âgÀAvÉ J®ègÀÆ ²Ã½ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ aÃgÁqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¥ÉưøÀ ¸ÉÖñÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ²Ã½ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA: 17/09, PÀ®A: 96(©), PÉ.¦.DPÀÖ
2009-02-12
¢£ÁAPÀ: 11/02/2009 gÀAzÀÄ 05-45 UÀAmÉUÉ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄUÀΰUÉ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀqÀØgÀ ¸Á|| ¨sÀzÁæªÀw f¯Áè: ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ D§UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà PÁVßeÉç¯ï UÀÄ£ÉßAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last