Daily crime report
 
 
 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 99/09 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹.
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 13.04.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ. PÀmÉÆÃPÀgÀ ¸Á: ºÀħâ½î ²æãÀUÀgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄj §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ:10.04.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 12/04/2009 gÀA zÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄð£À «¼Á¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃn vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV MlÄÖ 24,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.56/2009 PÀ®A B 323 324 506 ¸ÀºÀ PÀ®A 34 L¦¹.
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 12/04/09 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà UÀgÀUÀzÀ ¸Á: ºÀħâ½î zɪÁAUÀ¥ÉÃl £ÀqÀÄ«£À Nt EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æêÀÄw ¸ÀAPÀªÀÄä PÉÆA FgÀtÚ UÀzÀUÀzÀ 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ UÀgÀUÀzÀ 3) ²æêÀÄw dAiÀIJæà @ dAiÀĪÀiÁä ¸Á: J®ègÀÆ ºÀħâ½î zɪÁAUÀ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠸ÀA§A¢UÀ½zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 12/04/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ©¼ÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ DUÁUÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ. F PÀÄjvÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄÆzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ºÉAqÀwUÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÁ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÀvÀ¥Àr¹AiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä gÁªÀÄÄ EªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ MzÀÄÝ UÀÄ¢Ý J®èjUÀÆ fêÀzÀ zsÀ«ÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î:UÀÄ£Áß £ÀA.101/2009 PÀ®A:279,337, L¦¹&187JªÀiï«í DåPÀÖ
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 12-04-2009 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¦.©.gÉÆÃqÀ PÀªÀÄj¥ÉÃmï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA CmÉÆà £ÀA: PÉJ-25 ©-3669 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉ. ¹. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §APÁ¥ÀÆgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁr zÁlÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÀ¼ÁzÀ. 1) ²æêÀÄw. UÀįÁ§¨Á¬Ä. PÉÆÃA. ±ÀAPÀgÀ¸Á. ¨sÁAqÀUÉ. ªÀAiÀiÁ-57 2) ²æêÀÄw. ¸Á«wæ¨Á¬Ä. PÉÆÃA. zÀvÀÄÛ¸Á. §¢Ý. ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà CmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉJ-28 -7998 £ÉÃzÀÝPÀÆÌ ¸ÀºÀ rQÌ ¥Àr¹ dPÀA ¥Àr¹ ¥ÁzÀZÁjUÀ½UÉ zÀÄBSÁ¥Àvï ¥Àr¹ vÀ£Àß lA lA ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¸ÀAdAiÀÄ. ±ÀAPÀgÀ¸Á. ¨sÁAqÀUÉ. ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-mÉîjAUï PÉ®¸À ¸Á-vÉÆgÀ« ºÀPÀÌ® fvÀÆj PÁ° ¨Ál° CqÉØ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.69/2009 PÀ®A: 41(1)(r) DgïqÀ§Æè 102 ¹Dg惡.
2009-04-13
¢£ÁAPÀ: 12.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 02-00 UÀAmÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ mÉʪÁPÀ ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©A ªÀÄoÀzÀ ¨ÁdÆPÉÌ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è EzÀgÀgÀ°èAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÁgÀgÁzÀ 1) PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §dAwæ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¨Á«PÀnÖ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ 2) gÉÆûvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ U˽ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ dPÀt¨sÁ« gÉÆÃqÀ U˽ UÀ°è ªÉÆúÀ£À ZÁ¼À 3) gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÀgÀÄUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ vÉÃd¹é £ÀUÀgÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ 4) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ UÀuÉñÀ G¥sïð «£ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ¼ÉÃPÀgÀ G¥sïð ¹A¥ÀUÉÃgÀ ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¨Á«PÀnÖ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÀÆAqÀÄ 1) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀ ¸ÉlÖ £ÀA 1100 CQ: 800-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ 2) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀ ¸ÉlÖ £ÀA 2505 CQ: 2000-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ 3) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀ ¸ÉlÖ £ÀA 1100 CQ: 800-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ 4) MAzÀÄ 20 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ZÉÊ£ÀÄ CQ: 20.000-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CQ: 24.400-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F £ÀªÀÄÆzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁ®£ÀÄß AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀiÁ°PÀvÀézÀ°èzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁUÀ°, zÉÆÃaPÀÆAqÁUÀ°, PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÁ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀA¥Á¢¹PÀÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÀÆAqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ. F §UÉÎ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßÃUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄzsÁ£ÀPÀgÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÀÆqÀzÉà ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA : 39/2009 PÀ®A; 279,337.L¦¹. &187 JA.«í.DPÀÖ
2009-04-12
¢£ÁAPÀ: 10-04-2009 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.©.gÉÆÃqÀ,UÀ§ÆâgÀ §¸ï¸ÁÖ¥À ºÀwÛgÀ. mÁæöåPÀÖgÀ, mÉæîgï £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆ¢®è. EzÀgÀ ZÁ®PÀ,UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¤AUÀ£ÀPÉÆ¥Àà ¸Á: CªÀÄgÀUÉÆüÀ,vÁ: ºÀħâ½î. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÀÄAzÀUÉÆüÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ ºÁUÀÆ fÃ¥À £ÀA/ JAJZï12-E-84£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥sÀQÌÃgÀUËqÀ ¨sÀgÀªÀÄUËqÀ ¸Á: CzÀgÀUÀÄAa.vÁ: ºÀħâ½î. EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßfÃ¥À£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ PÀÄAzÀUÉÆüÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV rüQÌ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ fæ£À°èzÀÝ AiÀÄ®è¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¯ÁåªÀÄ£ÀUËqÀ ¤Ã®¥ÀàUËqÀgÀ ¸Á: CzÀgÀUÀÄAa vÁ: ºÀħâ½î. EªÀjUÉ ¸ÁzÁ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀÛ¥Àr¹ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà vÀ£Àß fÃ¥À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA 99/2009 PÀ®A: 279,337, L.¦.¹.
2009-04-12
¢£ÁAPÀ: 10-04-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ UÁæªÀiÁAvÀgÀ WÀlPÀ-2 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀì £ÀA: fJ-06 J-3695 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀì£ÀÄß ºÉƸÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆâAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ §¸Àì£ÀÄß £ÉÆÃr MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ PÀlÖ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-25 «-2537 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ PÉqÀ« CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ C±ÉÆÃPÀ. £ÁUÉñÀ¥Áà. gÉêÀtPÀgÀ. ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¸ÀĪÀÄ£À. C±ÉÆÃPÀ. gÉêÀtPÀgÀ. EªÀjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ mÁæöåPÀìUÉ dPÀA ¥Àr¹zÀ §UÉÎ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C±ÉÆÃPÀ. £ÁUÉñÀ¥Áà. gÉêÀtPÀgÀ. ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ £ËPÀgÀ. ¸Á-ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ, ¸À£Áä£À. PÁ®¤ ªÀÄ£É £ÀA:=42 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. J. J¸ï. PÀgÀr. ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-04-2009 gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ.. ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :UÀÄ£Áß £ÀA.100/2009 PÀ®A:279,337 L¦¹&187 JªÀiï«íDåPÀÖ
2009-04-12
¢£ÁAPÀ: 10-04-2009 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¦.©.gÉÆÃqÀ ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA: PÉJ-04-J£ï-1415 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÁ zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«.J¸ï.JPÉì¯ï UÁr £ÀA: PÉJ-25-PÀÆå-9480 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ rQÌ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÉÃSÁ EªÀjUÉ PÉqÀ« UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÁºÀ£À dPÀA ¥Àr¹zÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀߣÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÁUÀgÁd. AiÀÄ®è¥Àà. dgÀvÁgÀWÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° ¸Á: gÁzsÁPÀȵÀßUÀ°è zÀÄUÀðzÀ¨ÉÊ® ¯ÉÆÃRAqÉ ZÁ¼À ºÀħâ½î. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA.51/09 PÀ®A:279,337,338 L¦¹ & 134(J)(©) eÉÆvÉ 187 JA « DPÀÖ
2009-04-12
¢£ÁAPÀ:10-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ²æ¥ÁzÀ £ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CmÉÆÃjPÁë £ÀA:-¹nqÀ§Æè-6526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Á¬Ä¨Á§ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ ²æÃ¥ÁzÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ ¥À°Ö ¥Àr¹ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw ºÁUÀÆ vÀAV gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©üêÀiÁA©PÁ ºÁUÀÆ UÀuÉñÀ C£ÀÄߪÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉà C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. ¢£ÁAPÀ:11/04/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.72/2009. PÀ®A.454, 380 L¦¹
2009-04-12
¢£ÁAPÀ: 11.04.2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À. vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà. PÉAUÀ£Á¼À. ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉArUÉÃj UÀ°è ºÁ°: zsÁgÀªÁqÀ PÀȶ «.« ¯ÉÃreï ºÁ¸ÉÖî EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è PÀȶ. «.«. zÀ°è qÀÆånUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀªÀÄä gÀÆ«ÄUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁjà PÀ¼ÀîgÀÄ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®zÀ M¼ÀV£À ¨ÉÆÃ®Ö QvÀÄÛ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß RįÁè ªÀiÁr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 2 £Éà ¨ÉqÀgÀÆ£ÀzÀ°è EnÖzÀÝ 1 PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà gÉUÀf£À ¨ÁåUÀzÀ°è EnÖzÀÝ ¥Á¸À¥ÉÆÃlð ºÁUÀÆ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À PÁqÀð£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 98/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹.
2009-04-12
¢£ÁAPÀ: 11.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §AUÁgÀ¥Àà UÀnÖUÀ£ÀÆgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÉƸÀ½î gÉÆÃqÀ J¯ï.L.¹. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÁ°: ºÀħâ½î «zÁå£ÀUÀgÀ ²gÀÆgÀ ¥ÁPÀð ªÀ¸ÀæöÛzÀ ©°ØAUÀ EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 10.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmɬÄAzÁ 3-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½è °AUÀgÁd£ÀUÀgÀ ²ªÀVÃj, »AzÀĨsÀªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ GzÀAiÀÄ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èAzÁ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀgÀ ¨Á§vï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàöÊAqÀgï ¥Àè¸ï ¢ÑZÀPÀæªÁºÀ£À, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA: PÉ.J. 37 PÉ. 3637 C:Q: 25,000-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last