Daily crime report
 
 
 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ – UÀÄ£Áß £ÀA 23/09 PÀ®A 41(1)(r) ¸ÀºÀ PÀ®A 102 ¹Dg惡 ºÁUÀÆ 379 L¦¹,
2009-03-10
¢£ÁAPÀ: 09/03/2009 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î C¯Áà ºÉÆÃmɯï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ²ªÀgÁd @ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÀħâ½î §APÁ¥ÀÆgÀ ZËPÀ ªÁ¼ÉéÃPÀgÀ ºÀPÀÌ® 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ EªÀÄätÚ @ EªÀiÁªÀÄ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀħâ½î §APÁ¥ÀÆgÀ ZËPÀ ªÁ¼ÉéÃPÀgÀ ºÀPÀÌ® EªÀgÀÄ 1) MAzÀÄ EArPÁªÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï EzÀgÀ ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA: ¹ 2285 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ C.Q. 500-00 gÀÆ 2) MAzÀÄ ¸Àà¸ï. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï, EzÀgÀ ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA. J¸ï-600 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ C.Q.500-00 gÀÆ 3) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï EzÀgÀ ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA: J¸ï.f.JZï.JPïì 620 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ C.Q. 500-00 gÀÆ 4) MAzÀÄ j¯ÁAiÀÄ£ïì J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï EzÀgÀ ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA: J¯ï.f-Dgï.r 2650 ¹®égï ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q. 500-00 gÀÆ 5) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ©½ §tÚzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA: 1100 C.Q. 500-00 gÀÆ 6) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ AiÀiÁ±ï PÀ®gï ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA: 2100 C.Q. 500-00 gÀÆ 7) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ©½,PÉA¥ÀÄ,¤Ã° §tÚzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA.2300 C.Q. 500-00 gÀÆ 8) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA: 1600 C.Q. 500-00 gÀÆ 9) £Á®ÄÌ PÀ©âtzÀ eÁPïUÀ¼ÀÄ C.Q. 2,000-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß K°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÀ¯ÉÆà ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ EªÀżÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA 24/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹,
2009-03-10
¢£ÁAPÀ: 09/03/2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¸ÉnèªÉÄAl §¤ßªÀĺÁAPÁ½£ÀUÀgÀzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀiÁzÀ 1) D£ÀAzÀ ªÀÄļÀUÀÄAzÀ ¸Á: ºÀħâ½î ¸ÉnèªÉÄÃAmï §¤ßªÀĺÁAPÁ½£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ vÁjÃR ªÉÃ¼É ªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀgÁj EzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£ÉߣÀÄ PÉüÀÄvÀÛ¯É ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀPÉÌ »ÃUÉ ¨ÉÊzÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ £À£ÀUÉ ºÉÆgÀ½ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ §ÄdPÉÌ ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥Àvï ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î - UÀÄ£Áß £ÀA. 24/2009 PÀ®A 379 L¦¹.
2009-03-10
¢£ÁAPÀ: 07/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-00 UÀAmɬÄAzÀ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¦gÁå¢ü ²æÃ. ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjvÀªÀÄä¥Àà zÀÄUÀðtÚªÀgÀ EªÀgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-27, ºÉZï-9782 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ZÀ¹ì £ÀA. 00JªÀiï20¹14147, EAf£ï £ÀA. 00JªÀiï18JªÀiï13988, ¸À£ï 2000£Éà E¹é ªÀiÁzÀj, CdªÀiÁ¸À QªÀÄävÀÄÛ 12,000-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ «±Á¯ï ªÉÄÃWÁ ªÀiÁmïð ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA. 39/2009 PÀ®A 41(2) ¸ÀºÀ PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹.
2009-03-10
EzÀgÀ°è JzÀÄgÀÄUÁgÀgÁzÀ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀA¥ÀtÚ£ÀªÀgÀ ¸Á: PÀÄqÀa. ºÁ: zsÁgÀªÁqÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆåÃUÀ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ CzÉà ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ QÃ¸É PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÉA§ PÁUÉßÃd§¯ï UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, D §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/03/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 40/2009 PÀ®A 419, 465, 469, 471, 420 L¦.¹.
2009-03-10
EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ SÉʸÀgÀªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ E¸ÁPÀ Rw¨ï ¸Á: zÁgÀªÁqÀ ¥ÉAqÀgÀUÀ°è, dƪÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°è£À ¦gÁå¢vÀ¼À ¸À.ªÀÄ.PÀ.UÀA. ªÀÄPÀ̼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É £ÀA. 6£ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ SÉÆnÖ zÁR¯É ¸Àȶ׹ C¸À°AiÀĪÀÅ CAvÁ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÀPÀ° ¹®Ä, ¹PÁÌUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ n.¹. UÀ½UÉ ºÁQ vÀ£Àß SÉÆnÖ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr C¸À°AiÀĪÀÅ CAvÁ £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¸ÀgÀPÁj «zÁå ¸ÀA¸ÉÜUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ºÁUÀÆ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. EzÀgÀ°è ²æêÀÄw ±ÁAvÁ PÉÆÃA. AiÀÄ®è¥Àà CgÀ½ªÀÄgÀzÀ. ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ AiÀiÁ®QÌ ±ÉlÖgÀ PÁ®¤ ºÁ: ¸À.ªÀiÁ.PÀ.UÀA. ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É £ÀA-6. ªÀÄzÁgÀªÀÄrØ zsÁgÀªÁqÀgÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA. 13/2009 PÀ®A 394, 365 ¸ÀºÀPÀ®A 34 L¦¹.
2009-03-10
¢£ÁAPÀ: 03.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀ ¸À«ÄÃ¥À eÉÊ£ï ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¨ÁAiÀiï ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ¨Á§vï ¯Áj £ÀA: n.J£ï.30-AiÀÄÄ/3018 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀgÀÄ© PÁå©£ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ÀzÀ ¨ÁV® §rzÀÄ J©â¹zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JZÀÑgÀUÉÆArzÀÄÝ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁ°£À l¥Á®Ä PÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸Éïï mÁåPÀì£À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ÀzÀ°è ElÖAvÀ l¥Á®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀV½zÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä, ¸ÀzÀj 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ l¥Á°£ÉÆA¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ E§âjUÉ l¥Á®£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆâAzÁ PɼÀV½¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆzÀ®Ä l¥Á®Ä PÉýzÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ §mÉÖ PÀnÖ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è zÀÆr £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÁ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ¹Ãn£À §ÄqÀzÀ°è ªÀÄ®V¹ PÉʬÄAzÁ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¨ÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QøÉAiÀÄ°èzÀÝ 1] 9,800=00 gÉÆÃR ºÀt 2] MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ºÁåAqÀ¸Àmï C:Q: 1,500=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆâAzÁ PɼÀV½zÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï 3] ºÉ« UÀÆqÀì mÉ£ï «í®gï ¯Áj £ÀA: n.J£ï.30 AiÀÄÄ-3018 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 8,75,000=00 ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ 235 AiÀiÁ£ÀðPÉÆãï (£ÀÆ°£À §AqÀ¯ï) 25,25,165=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ EzÀÄÝ, (MlÄÖ 34,11,465/- gÀÆ ªÀiË®å) EzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ J°èAiÉÆà MAzÀÄ gÀƪÀiïzÀ°è PÀÆr ºÁQ ¥ÀÄ£ÀB CªÀ¤UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ vÁjÃRÄ: 06.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è zÀÆr C¥ÀgÁzsÀªÉøÀV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 08/03/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½îB UÀÄ£Áß £ÀA 56/2009 PÀ®A 107 ¹Dg惡
2009-03-09
¢£ÁAPÀ:08/03/2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î zÀÄUÀðzÀ¨Éʯï, U˽UÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÁUÉÆäÃqÉ ªÀAiÀiÁ 39 ¸Á B U˽UÀ°è, zÀÄUÀðzÀ¨ÉÊ¯ï ºÀħâ½î £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄvÁÛ ºÀÄqÀÄUÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁl, §rzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸Àé¨sÁzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ Fzï«Ä¯Ázï & ºÉÆý ºÀ§âzÀ PÁ®PÉÌ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀ ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½îB UÀÄ£Áß £ÀA.52/2009 PÀ®A.107 ¹Dg惡
2009-03-09
¢£ÁAPÀ:08/03/2009 gÀAzÀÄ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¥ÉAqÁgÀUÀ°è §lgÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ªÀ¸Áûç @ C¯ÁÛ¥ÀºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä¯ïCºÀªÀÄäzÀ PÀt« ªÀAiÀiÁ 22 ¸ÁB UÀuÉñÀ¥ÉÃl PÀÄ®PÀtÂð ºÀPÀÌ® PÀjªÀÄ qÁPÀÖgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÀħâ½î £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄvÁÛ ºÀÄqÀÄUÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁl, §rzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀt ªÀiÁqsÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸Àé¨sÁzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ Fzï«Ä¯Ázï & ºÉÆý ºÀ§âzÀ PÁ®PÉÌ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀ ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½îB UÀÄ£Áß £ÀA 53/2009 PÀ®A 107 ¹Dg惡
2009-03-09
¢£ÁAPÀ:08/03/2009 gÀAzÀÄ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¥ÉAqÁgÀUÀ°è §lgÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) PÁ¯ÁgÀ¸ÀƯï @ gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ £ÀfÃgÀCºÀªÀÄäzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀiÁ 23 ¸Á B UÀuÉñÀ¥ÉÃl PÀÄ®PÀtÂð ºÀPÀÌ® PÀjªÀÄ qÁPÀÖgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÀħâ½î £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄvÁÛ ºÀÄqÀÄUÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁl, §rzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀt ªÀiÁqsÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸Àé¨sÁzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ Fzï«Ä¯Ázï & ºÉÆý ºÀ§âzÀ PÁ®PÉÌ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀ ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½îB UÀÄ£Áß £ÀA 54/2009 PÀ®A 107 ¹Dg惡
2009-03-09
¢£ÁAPÀ:08/03/2009 gÀAzÀÄ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¥ÉAqÁgÀUÀ°è §lgÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) §¯Áè @ EµÁðzÀ vÀAzÉ CdªÀÄvÀįÁèSÁ£ï §¼Áîj ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á B ªÀÄAlÆgÀ gÀ¸ÉÛ PÀÈ¥Á£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄvÁÛ ºÀÄqÀÄUÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁl, §rzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸Àé¨sÁzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ Fzï«Ä¯Ázï & ºÉÆý ºÀ§âzÀ PÁ®PÉÌ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀ ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last