Daily crime report
 
 
 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 117/09 PÀ®A 96(©) PÉ.¦. DåPÀÖ.
2009-05-05
¢£ÁAPÀ 05.05.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-30 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î ²æãÀUÀgÀ UÀt¥ÀwUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á; ºÀħâ½î zÉñÀ¥ÁAqÉ£ÀUÀgÀ ²æà PÀȵÁÚ£ÀUÀgÀ CªÀgÁ¢ ZÁ¼À 2) ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À£ÁAiÀÄÄØ ªÀAiÀiÁ: 18 ¸Á: ºÉƸÀÄgÀ ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ ¤AvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÉ NqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ CªÀjUÉ »rzÀÄ C°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà ªÀÄÄRPÉÌ PÀað¥À ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀV£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÉßÃf§¯ï UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ : UÀÄ£Áß £ÀA.93/2009 PÀ®A:107 ¹Dg惡
2009-05-05
¢£ÁAPÀ:05.05.2009 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÁgÀgÁzÀ ¥Ánð £ÀA; 1] PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ: 78 ªÀµÀð, ¥Ánð £ÀA, 2] CªÀÄgÁªÀÄ J¸ï ¨sÀlÖ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: E§âgÀÆ zsÁgÀªÁqÀ ®PÀªÀÄ£ÀºÀ½î ¸ÀzÀj G¨sÀAiÀÄvÀgÀÄ ¥Áèl £ÀA:23 & 24gÀ D¹ÛAiÀÄ ºÀzÀÝ §¹ÛAiÀÄ §UÉÎ CªÀgÀªÀgÀ°è vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà AiÀiÁªÀ ªÉüÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ GAl ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉÆà ºÉüÀ°PÉÌ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀħâ½î zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA:49/2009 PÀ®A.279,337 L¦¹.
2009-05-05
¢£ÁAPÀ: 04-05-2009 gÀAzÀÄ 23.20UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.©.gÉÆÃqÀ §APÁ¥ÀÆgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ. «DgïJ¯ï læPÀÌ £ÀA.PÉJ25, ©-300 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà fÃgÀV, ¸Á: ¤qÀUÀÄA¢PÉÆ¥Àà vÁ: gÉÆÃt f:UÀzÀUÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß læPÀÌ£ÀÄß £ÀÆå EAVèõÀ ¸ÀÆ̯ï PÀqɬÄAzÀ UÀ§ÆâgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà UÀ§ÆâgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà UÁr £ÀA.PÉJ37, JA-8811 £ÉÃzÀÝPÉÌ rüQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ ²æêÀÄw.¥Àæ¨sÁªÀw PÉÆÃA zsÀªÀÄðUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 50 ¸Á:UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà UËqÀgÀ NtÂ, ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¸ÁzÁ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀÛ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA.113/2009 PÀ®A:279, 337, L.¦.¹.
2009-05-04
¢£ÁAPÀ:03-05-2009 gÀAzÀÄ 13-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î, ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA-12 gÀ PÀA¥ËAqÀ zÉƼÀUÉ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ-25 n-6585 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ £ÀA: PÉJ-24 n-1887 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀÄtÚ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ zÉÆéü WÁl PÀqɬÄAzÁ ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ PÉñÁé¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÁ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÀmÁgÀzÀ°è vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ UÁ° E½¹ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAd£ï ¥ÀÆtð wgÀÄV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É PÀA¥ËAqÀzÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-25 J£ï-7690 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ, UÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄ dPÀAUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥ÀÆtð dPÀA ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¸Àé®à UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw. VÃvÁ. PÉÆÃA, ¢Ã¥ÀPÀ. ªÀÄÄdªÀÄzÁgÀ. ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-qÁPÀÖgÀ ¸Á-ºÀħâ½î ¨sÀªÁ¤£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA-12 gÁWÀªÉAzÀæ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.JA.J.f.64/2009, PÀ®A.3(1)(x),( xv) J¸ï¹J¸ï.n DåPÀÖ
2009-05-04
¦AiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ vÀAzÉ CAUÀªÀÄÄvÀÄÛ ¦¼Éî ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ: ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ »AzÀƽzÀ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ¸À«ÄÃwAiÀÄ CzÀåPÀëgÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÁ ºÉÆgÀnÖAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 11-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀįÁèj eÁzsÀªÀ ¸Á: ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î ºÁUÀÆ 54 d£ÀgÀÄ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 1 £Éà DgÉÆævÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÁ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ¢AzÁ ªÉÄÃgÀªÀtUÉ vÉUÉzÀÄ UÀÄAqÁ 90 PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀPÀët UÀr¥ÁgÀÄ DUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉà WÉÆõÀuÉ PÉÆV D¢ zÁæ«qÀ eÁw ¸ÉÆýªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ ¦¼ÉîUÉ ¢PÁÌgÀ CAvÁ eÁåw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ vÀ¤SÉUÁV §A¢zÀÄÝ CzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½îBUÀÄ£Áß £ÀA.99/2009 PÀ®A.323, 324, 504, 506, ¸ÀºÀ PÀ®A.34 L.¦.¹
2009-05-04
¢£ÁAPÀ 03/05/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀdAwæ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á¨ÁeÁ£À UÉÆÃPÁPÀ 2) CPÀâgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ºÁUÀÆ E£ÉæßçâgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î UÀuÉñÀ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¤£Éß ¢ªÀ¸À ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀAmÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÉéñÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î, : UÀÄ£Áß £ÀA:114/2009 PÀ®A.379 L.¦.¹
2009-05-04
¢£ÁAPÀ:03-05-2009 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î zÉñÀ¥ÁAqÉ£ÀUÀgÀ C¥ÁuÁð C¥ÁlðªÉÄAl UÉÃl ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà Q±ÉÆÃgÀ ¨Á®PÀȵÀÚ ¨ÁUÀ®PÉÆÃn EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqÀ¸ÀlÖ ªÀiÁqÀ¯ï 1600 CQ; 3000-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀÝ£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀÄÄvÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ ²gÀÆgÀ ¸Á: UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ºÀħâ½î. UÀÄ£Áß £ÀA : 48/2009 PÀ®A; 279, L¦¹.
2009-05-04
¢£ÁAPÀ: 03-05-2009 gÀAzÀÄ 18-30 WÀAmÉUÉ «Ä¤UÀÆqÀì lææPÀÌ £ÀA.PÉJ40, 1889 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ¸Á: aPÀ̧¼Áî¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ§ÆâgÀ PÀqɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¹ªÀiÁè£ÀUÀgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ MªÉÄäïÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPï ºÁQ læPÀÌ ¥À°Ö¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
±ÀºÀgÀ¥ÉưøÀoÁuɺÀħâ½î B UÀÄ£Áß £ÀA.100/2009 PÀ®A 41(1)(r) ¸ÀºÀ PÀ®A.109 ¹Dgï¦.¹
2009-05-04
¢£ÁAPÀ 04/05/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÖøÀ£ï gÀ¸ÉÛ ¨ÉAzÀæ §¸Àì ¸ÁÖ¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆæüvÀ£ÁzÀ £À© @ ºÀ©Ã¸Á§ vÀAzÉ zÀªÀ®¥Àà UÀ§ÆâgÀ ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð ¸Á B ºÀħâ½î AiÀįÁè¥ÀÆgÀ Nt UÉÆ®ègÀ PÁ®¤ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸Àì ¸ÁÖ¥ÀzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃw¬ÄAzÀ d£ÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¥ÁåAn£À »A¢£À Q¸ÉUÀ½UÉ PÉʺÁPÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁåUÀUÀ½UÉ PÉÊ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ EªÀ¤UÉ »rzÀÄ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà PÁUÉßÃeÉç¯ï UÀÄ£Éßà ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA.114/2009 PÀ®A: 279, 337, L.¦.¹.
2009-05-04
¢£ÁAPÀ: 04-05-2009 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ CUÀ£ï C¥ÁlðªÉÄAl ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lªÉÃgÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-25-J£ï-9027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «Ä¹Ì£À §¸Àì ¸ÁÖ¥À¢AzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ ºÉÆÃmÉ® PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ NA ªÀqÁ¥ÉÆãÀ PÀqɬÄAzÀ ¯ÉÊAiÀÄ£Àì ¸ÀÆÌ® PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸À ªÀiÁr ºÉÆgÀnzÀÝ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå : PÉJ-25, AiÀÄÄ-9579 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdAiÀÄ.UÀAUÁgÁªÀÄ.«Ä¹Ì£ï EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸ÀAdAiÀÄ. UÀAUÁgÁªÀÄ. «Ä¹Ì£ï ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ¹«¯ï EAf¤ÃAiÀÄgÀ ¸Á: «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£ÀA: 20/02 5£Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀħâ½î. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last