Daily crime report
 
 
 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA: 25/2009, PÀ®A: 454, 380 L¦¹
2009-03-19
¢£ÁAPÀ 18/03/2009 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ, MAzÀÄ ¸ÉÆä JjPïì£ï ªÉÆèÉʯï MAzÀÄ ªÉÆÃmÉÆÃgÉƯÁ ªÉÆèÉʯï gÉÆÃPÀ ºÀt 2,500-00 MlÄÖ CdªÀiÁ¸ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 10,000-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀÄ£À QlQAiÀÄ°è PÉÊ ºÁQ CªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæzÀ ¸Àé®à vÀÄAqÀÄ JgÀqÀÄ vÁ½ ºÁUÀÆ ªÉÆç¯ï ºÁUÀÆ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î AiÀÄÄrDgï £ÀA. 04/2009 PÀ®A 174 ¹Dg惡
2009-03-19
¢£ÁAPÀ 14/03/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃw ¨Á¼ÀªÀé UËqÀgï EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ PÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÄѪÀ PÁ®PÉÌ CPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ PÉÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀPÉÌ QêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 18/03/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ¥ÉÆÃwAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. UÀAUÀªÀé PÉÆÃA. ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà eÁªÀÇgÀÄ ¸Á|| °AUÀzÀºÀ½î, ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½îB UÀÄ£Áß £ÀA 60/2009 PÀ®A 3PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥ÉèÃ¸ï ¦æªÉãïµÀ£ï D¥ï r¸ï¦UÀgÀªÉÄAmï DåPÀÖ 1981
2009-03-19
¢£ÁAPÀ 18/03/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÀuÉñÀ ¥ÉÃl ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) DjÃ¥ï ¨sÀzÁæ¥sÀÆgÀ 2) E¸ÀÆ¥ï ¹ ¸ÀªÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À EªÀgÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ EgÀĪÀ ©wÛ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀuÉñÀ¥ÉÃl ¸ÀPÀð¯ïUÀ¼À°è N¥À£ï eÁUÉAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁåjAiÀÄ°è EzÁÝUÀÆå PÀÆqÁ CzÀ£ÀÄß G®èAX¹ ¥ÀæzÀ²Ãð¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : 76/2009 PÀ®A: 279, 337, L.¦.¹.
2009-03-19
¢£ÁAPÀ: 18-03-2009 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î vÁjºÁ¼À ¨ÁAiÀiï ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA: JªÀiï.JZï-04 r.PÉ-7258 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁAiÀiï ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ vÁjºÁ¼À ZÉPï ¥ÉÆõÀÖ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆgÀ½¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA: PÉJ-31 J¥sï-970 £ÉÃzÀÝPÉÌ [¦üAiÀiÁ𢠧¹ìUÉ] §®§¢UÉ rQÌ ¥Àr¹ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ dPÀA ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ® ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ zÀÄBSÁ¥Àvï ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸Áé«Ä ªÀÄjªÀiÁzÀAiÀiÁå. ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-§¸Àì ZÁ®PÀ ¸Á-PÁgÀUÀ¯ï UÁågÉÃeï ¯ÉÊ£ï vÁ-¸ÁUÀgÀ f-PÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄgÉUÉ ²æÃ. Dgï. ªÉÊ. PÁA§¼É. ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-03-2009 gÀAzÀÄ 24-00 UÀAmÉUÉ. ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï. AiÀÄÄ.r.£ÀA 10/09 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
2009-03-19
¢£ÁAPÀ: 16/03/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà ¥ÉÆÃwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÉÆÃw ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §ºÀ¼À DVzÀÝjAzÀ UÉÆvÁÛUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ºÉä£À ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁæ¸ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ CAvÁ QêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 17/03/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 44/2009 PÀ®A: 379, L.¦.¹.
2009-03-18
¢£ÁAPÀ:17/03/2008 gÀAzÀÄ dPÀ¤ ¨Á« gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃWÀzÀ²ð¤ ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ²æà PÉ d£ÁzÀð£À. gÁªÀÄzÁ¸À ¸ÀgÀ¼ÁAiÀÄ. PÉ.¹. ¥ÁPÀð mÉæäAUï PÁ¯ÉÃeï gÀªÀgÀ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥Àgï ¸ÉèöÊAqÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-25. ªÉÊ-1525 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Qð ºÁQ ElÄÖ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î, : UÀÄ£Éß £ÀA : 63/2009 PÀ®A. 323,448 ¸ÀºÀ PÀ®A 34 L¦¹
2009-03-18
¢£ÁAPÀ :16-03-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î, «Ä±À£ï PÀA¥ËAqÀ, §AUÀ¯É NtÂ, ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü D¢vÀå UËqÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÁgÀªÁgÀzÀ ºÀ®UÁzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸Á«wæ PÉÆÃA UÀÄgÀÄ£ÁxÀ AiÀÄvÀß½î ºÁUÀÆ 2] gÀZÀ£Á vÀA¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ AiÀÄvÀß½î PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£É vÀªÀÄä¢gÀĪÀzÁV ºÉý ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢ü vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ 1 £Éà zÀªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA. 54/2009 PÀ®A 78 (iii) PÉ. ¦. CåPÀÖ.
2009-03-18
EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. n.J¸ï. ¸ÀÄ°à, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ G¥À£ÀUÀgÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è D¥Á¢vÀgÁzÀ 1) C¤Ã® ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ 2) w¥Éàù ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà zɪÀ¸ÀÌgÀ ºÁUÀÆ 3) AiÀÄĪÀgÁd ¸ÀAfêÀ PÀ¯Á® ¸Á: J®ègÀÆ zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÉÃmÉAiÀÄ zÁgÀuÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ. PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉüÀÄvÁÛ, CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ N¹ £ÀA§gÀ aÃn §gÀPÉÆqÀÄvÀÛ, N¹ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß 1£Éà DgÉÆævÀ N¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ, 2£Éà D¥Á¢vÀ N¹ £ÀA§gÀ aÃn §gɬĸÀÄvÀÛ, 3£Éà D¥Á¢vÀ dÆeÁl DqÀ®Ä d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÀÛ, N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ, 3£Éà D¥Á¢vÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. (zÁR® ¢£ÁAPÀ : 17.03.2009 gÀAzÀÄ 20.15. UÀAmÉUÉ)

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA 43/09 PÀ®AB 457 380 L¦¹.
2009-03-17
¢£ÁAPÀ; 14/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ:15/03/09 gÀ ¨É¼ÀV£À 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¦AiÀiÁ𢠦.r.gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¦.zÁªÉÆÃzÀgÀ ¸Á: PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÁgÀ¸ÀªÁr ªÀÄ£É £ÀA-7:12J £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀƪÀÄzÀ°èAiÀÄ PÀ©âtzÀ PÀ¥ÁlÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃn ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¥Ál£À°èzÀÝ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀļÀÄ C:Q; 12000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ mÉÊmÁ£ï ªÁZÀUÀ¼ÀÄ C:Q: 1000=00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :UÀÄ£Áß £ÀA. 53/2009. PÀ®A. 41(1)¸ÀºÀPÀ®A.109¹Dg惡
2009-03-17
EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. J¸ï.ºÉZï. ¸Á¼ÀÄ APÉ ¹¦¹ 2270 G¥À£ÀUÀgÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è D¥Á¢vÀ ªÉÃAPÀmÉñÀ. vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà. PÉÆgÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ; 23 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ £ÉºÀgÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÆ eÉçÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁªÀ»¸ÀÄvÁÛ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉÃ, PÁVßeÉç¯ï UÀÄ£Áß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last