Daily crime report
 
 
 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Áß £ÀA: 102/2009 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹.
2009-04-17
¢£ÁAPÀ 16.04.2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î ²æãÀUÀgÀ ¹n §¸ï ¸ÁÖ¥sï ºÀwÛgÀ M§â ªÀiÁ§Ä° vÀAzÉ ±À¦ü ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ d£ÀßvÀÛ£ÀUÀgÀEªÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ C°è ¤AvÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ. ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà ºÁUÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ. ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀvÀ PÉÆqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÉßfç¯ï UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î B UÀÄ£ÁߣÀA 92/09 PÀ®A.41(1)(r) 110(J) ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-17
¢£ÁAPÀ: 16/04/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CQÌ ªÀAiÀiÁ 21 ¸Á B ºÀ¼ÉúÀħâ½î D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ¸Á B ªÀÄzÀ£À¥À°è DAzÀæö¥ÀæzÉñÀ ºÁ° B ºÀħâ½î gÉïÉÑ ¸ÉÖñÀ£ï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ Q¸ÉUÀ½UÉ PÉʺÁPÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CvÀÛ EvÀÛ ¸ÀĽzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà PÁUÉßÃeɧ¯ï UÀÄ£Áß ªÀiÁqsÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î: UÀÄ£Áß £ÀA.38/2009 PÀ®A 273 L¦¹ 32, 34, PÀ.C. PÁAiÉÄÝ
2009-04-17
¢£ÁAPÀ : 16/04/2009 gÀAzÀÄ 16=50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¸ÉnèªÉÄAl ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤ vÀAw Nt DgÉÆæAiÀiÁzÀ, ªÀįÉèò vÀA¢ DAd£ÉÃAiÀÄ ©dªÁqÀ ¸Á: ºÀħâ½î ¸ÉlèªÉÄAl ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤ vÀAw Nt EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ ºÁ¤PÁgÀPÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀAUÀ滹 CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÀzÀÄÝ C®èzÉà PÀ¼Àî ¨sÀnÖAiÀÄ gÀ¸ÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖ CzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½AiÀÄ PÁ®PÉÌ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ PÀ½AiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÀiË®å CAzÁdÄ 12,000=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. d¥ÀÛ ªÀiÁ®Ä : 1) MAzÀÄ 750 JªÀiï.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ¨Ánè CzÀgÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ C:Q: 00=00 2) MAzÀÄ PÀ½ ºÁ» PÀÄ¢¸ÀĪÀ CzsÀð vÀUÀr£À ¨ÁågÀ¯ï C;Q: 00=00 3) MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ C;Q: 400=00 4) MAzÀÄ eɹì vÀUÀr£À ¨ÁågÀ¯ï C:Q: 300=00 5) MAzÀÄ ¹Öð£À UÀÄAr C;Q; 50=00 6) MAzÀÄ ¹Öð£À mÁQ C;Q; 100=00 7) MAzÀÄ dªÀÄð£ï UÀÄAr C;Q; 20=00

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.: 77/2009 PÀ®A: 107 ¹DgÀ¦¹.
2009-04-17
¢£ÁAPÀ:16/04/2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Áà ²ªÀ½î ªÀAiÀiÁ; 36 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ®QëöäùA£ÀUÀPÉÃj, FvÀ£ÀÄ UÉÆwÛzÀÝ UÀÄ£ÉßÃUÁgÀ¤zÀÄÝ, ¢: 07.02.09, 20.03.09 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ¸Áj E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÀÆqÁ £ÀPÀ° ªÀÄzsÀå vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ EzÉà ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ C£ÀÄavÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.78/09 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A. 34 L¦¹
2009-04-17
¢£ÁAPÀ: 16.04.09 gÀAzÀÄ 21-15 UÀAmÉUÉ ¦ü:¢- ²æÃ, gÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÁføÁ§ EgÁt ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ EgÁt PÁ®¤ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨ÁUÀgÀºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÁføÁ§ EgÁt 2] C§ÆdgÀ vÀAzÉ ¨ÁUÀgÀºÀĸÉãÀ EgÁt 3] CªÀ£ÀÆ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ EgÁt 4] ±ÉÊ£ïµÁ vÀAzÉ eÁ¥sïgÀ EgÁt J®ègÀÆ ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ EgÁt PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÀëÄ®èPÀ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà ¸ÉÃd £ÀA 1£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦¢üUÉ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr £ÀÆQ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA: 79/2009 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀºÀ PÀ®A.34 L¦¹
2009-04-17
¢£ÁAPÀ: 16.04.09 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦ü:¢- ²æÃ, ¨ÁUÀgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÁfÃC¸ÀzÀ C° EgÁt ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ EgÁt PÁ®¤ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÁfC¸ÀzÀ° ±ÉÃgÀeÁ EgÁt 2] ºÀÄgÀæC° ºÁfÃC¸ÀzÀ° EgÁt 3] gÀeÁC° EgÁt 4] ¸ÀgÀÄ @ ¸À¥sïðgÁd ¥ÀgÉâ£À EgÁt J®ègÀÆ ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ EgÁt PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÀëÄ®èPÀ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà ¦¢üUÉ PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆrzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr £ÀÆQ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA. 44/2009 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-17
¢£ÁAPÀ 17/4/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¨Á¨ÁeÁ£À ©¼É¥À¸ÁgÀ .ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ºÀħâ½î ªÀÄPÀ£ÀzÁgÀ UÀ°è.EªÀ£ÀÄ ºÀÄA§£ÀÄ, PÀÆægÀ£ÀÄ, zÀĵÀÖ ¸Àé¨sÁzÀªÀ£ÀÄ, AiÀiÁgÀÄ »jAiÀÄgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, £ÀªÀÄä oÁuÉ PÀªÀÄÄå£À¯ï UÀÆAqÁ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt E®è¸À®èzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀAmÉ ªÀiÁr PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀĤzÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ vÀAmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, EªÀ¤AzÀ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨ÉAiÀiÁV ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £Éà ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ºÀħ⽠UÀÄ£Áß £ÀA. 45/2009 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-17
¢£ÁAPÀ 17/4/2009 gÀAzÀÄ EPÀ¨Á¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ¨Á¨ÁeÁ£À ¹vÁgÀªÁ¯É. ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð ¸Á: ºÀħâ½î ªÀÄPÁAzÀgÀUÀ°è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ JzÀÄgÀÄUÁgÀ£ÀÄ PÉÆæÃgÀ£ÀÄ , zÀĵÀÖ£ÀÄ , AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÀªÀ¤zÀÄÝ C®èzÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ PÀªÀÄÆå£À® UÀÆAqÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É G¼ÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, E®è¸À®èzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ «£Á:PÁgÀt vÀAmÉ ªÀiÁr PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÉÊwÛAiÀĪÀ¤zÀÄÝ EªÀ¤AzÁ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ EAxÀºÀ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVzÀÄÝ, EªÀ¤AzÁ AiÀiÁgÀ fêÀPÁÌUÀ°, D¹ÛUÁUÀ°, zsÀPÉÌ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £Éà ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ºÀħâ½3] UÀÄ£Áß £ÀA. 46/2009 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-17
¢£ÁAPÀ 17/4/2009 gÁWÀªÉÃAzÀæ @ gÁWÀÄ vÀA¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¯Á®. ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄl£ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ºÀħâ½î «ÃgÁ¥ÀÆgÀ Nt PÀgɪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ. ¸ÀzÀj JzÀÄgÀÄUÁgÀ¤AzÁ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ EAxÀºÀ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVzÀÄÝ, EªÀ¤AzÁ AiÀiÁgÀ fêÀPÁÌUÀ°, D¹ÛUÁUÀ°, zsÀPÉÌ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A. 107 ¹Dgï.¦.¹ £Éà ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƪÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħ⽠UÀÄ£Áß £ÀA: 36/2009 PÀ®A: 110(E)&(f). ¹.Dgï.¦.¹
2009-04-17
¢£ÁAPÀ 17.04.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-30 UÀAmÉUÉ gÁeÁ vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà ¨É¼ÀPÀÄQð ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÀqÀzÀAiÀÄå£À ºÀPÀÌ® zÀ£ÀzÀ zÀªÁSÁ£É »AzÉ, ºÀħâ½î UÉÆwÛzÀÝ gËr ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F ¢ªÀ¸À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀqÀzÀAiÀÄå£À ºÀPÀÌ® ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀiÁUÀĪÀAvÉ aÃgÁqÀĪÀzÀÄ PÀÆUÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ §AUÀ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀĪÁªÀuÉAiÀÄ PÁ¼ÀPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ vÀAmÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÁAvÀvÁ §AUÀ¥Àr¸ÀĪÀ EgÁzÉAiÀĪÀ£ÀÄ EzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĤAzÀ ªÀÄÄAzÉ WÀn¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄAeÁWÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last