Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-15
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 14/10/2017 gÀAzÀÄ 1036 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,18,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 12/10/2017 gÀAzÀÄ 1016 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,42,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 11/10/2017 gÀAzÀÄ 1292 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,82,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 135/2017
2017-10-11
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 135/2017 ¢£ÁAPÀ: 10/10/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î §rUÉÃgÀ NtÂ, §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É D£ÀAzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà AiÀÄgÀPÀ®è ¸Á: §rUÉÃgÀ NtÂ, §¼ÉÆî½îªÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉUÉ §gÀĪÀ CAQ - ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ 1/- gÀÆ.UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.485/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 46/2017
2017-10-11
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 46/2017 ¢£ÁAPÀ: 10/10/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀÄAzÀUÉÆüÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ UÀ§ÆâgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ j¯ÁAiÀÄ£Àì ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ M§â C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ UÀªÀĤ¸ÀzÉà rQÌ ¥Àr¹ gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É PÉqÀ« ¯ÁjAiÀÄ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À vÀ¯É ªÉÄ¯É ºÀwÛ¹ gÀPÀÛ WÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-11
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 10/10/2017 gÀAzÀÄ 989 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,41,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 281/2017
2017-10-08
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 281/2017 PÀĪÀiÁj: ¸À«vÁ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: °AUÀgÁd £ÀUÀgÀ GtPÀ¯ï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/10/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: ªÀÄAdļÁ PÉÆÃA gÁªÀÄ¥Àà CAUÀr ¸Á: °AUÀgÁd £ÀUÀgÀ GtPÀ¯ï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 07/10/2017 gÀAzÀÄ 1247 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,60,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 07/10/2017 gÀAzÀÄ 1247 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,60,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-06
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 05/10/2017 gÀAzÀÄ 856 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 96,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last