Daily crime report
 
 
 
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 60/2017
2017-08-09
¢£ÁAPÀ: 08/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀÄÄAeÁzÉ ¸Á: ªÀĺÁgÁµÀÖç FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.JZï. 26/Jr 1510 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉøÁ¬Ä ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤ªÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ¤ÃzÀªÀÄ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆ¥ÉqÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-25/EqÀ§Æè-1902 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÉÆÃlð ¸ÀPÀð®zÀ°ègÀĪÀ GµÁ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É rQÌ ¥Àr¹ PɼÀUÉ ©½¹ CªÀgÀ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ¯Áj UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¸ÀzÀÝ®èzÉà E£ÉÆßAzÀÄ PÁ°UÀÆ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà ªÉÆìĢÝãÀ¸Á§ UÀzÀUÀ ¸Á: AiÀįÁè¥ÀÆgÀ NtÂ, ¥ÁnïïUÀ°è ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-09
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:08/08/2017 gÀAzÀÄ 684 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 89,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 260/2017
2017-08-08
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 260/2017 ²æà «dAiÀÄ ²ªÀAiÀÄå PÀ¼À¸ÀÆgÀªÀÄoÀ ¸Á: ZÀvÀæ vÁ:¨ÁåqÀV EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07/08/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄÆSÁA©PÁ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ F £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.10,350/- ¨É¯ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ gÀÆ.10,000/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà «dAiÀÄ PÀ¼À¸ÀÆgÀªÀÄoÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 221/2017
2017-08-08
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 221/2017 ²æà §¸À°AUÀ¥Àà §¸À¥Àà PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: w¯Áð¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 31/07/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7.00 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ®QëöäãÀUÀgÀ QgÁt CAUÀr JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-25/E©-6891 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà §¸À°AUÀ¥Àà PÀÄ®PÀtÂÃð EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 135/2017.
2017-08-08
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 135/2017. 1)CPÀëAiÀÄ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ 2)gÁWÀªÉÃAzÀæ §dAwæ 3)C©üµÉÃR eÁzsÀªÀ ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAmï ºÀħâ½î F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/08/2017 gÀAzÀÄ PÀgÀQ §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀzÀ 6 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°è EzÀÝ ²æäªÁ¸À «ÃgÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉù£À §UÉÎ M¦àPÉƼÀîzÉà EzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹mÁÖV CªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DvÀ£À vÀAzÉ wgÀÄ¥Àw «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä vÁAiÀĪÀé «ÃgÁ¥ÀÆgÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ wgÀÄ¥Àw EªÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQ UÁè¸ÀUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ C°è aQvÉì¬ÄAzÀ ZÉvÀj¹PÉƼÀîzÉà wgÀÄ¥Àw EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ vÁAiÀĪÀé «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: PÀgÀQ§¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:07/08/2017 gÀAzÀÄ 1099 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,34,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-06
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 05/08/2017 gÀAzÀÄ 811 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 96,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 198/2017
2017-08-03
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 198/2017 qÁ: ¤Ã¯ÁA©PÁ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸Á:¸ÀvÀÆÛgÀ gÁd£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/08/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02/08/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è zsÁgÀªÁqÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ a®PÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C°èzïÝ 52654/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ºÁUÀÆ ¦æAlgï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ qÁ: ¤Ã¯ÁA©PÁ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸Á:¸ÀvÀÆÛgÀ gÁd£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 
J¦JA¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 148/2017
2017-08-03
J¦JA¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 148/2017 ¢£ÁAPÀ: 03/08/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸À£Á PÁ¯ÉÃd ¸À«ÄÃ¥À ¦© gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà ªÉÄʯÁj 2] «dAiÀÄ PÁ®ªÁqÀ 3] ¸ÀAvÉÆõÀ £ÁAiÀÄÌgÀ 4] ¢Ã¥ÀPÀ 5] C©üµÉÃPÀ 6] gÁªÀÄÄ ¸Á: J®ègÀÆ ºÀħâ½î F 06 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CmÉÆà jPÁëzÀ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀæöÛUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹zÀÝvÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ, ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ CmÉÆ jPÁë, ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç, PÁgÀzÀ¥ÀÄr, ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-03
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 02/08/2017 gÀAzÀÄ 766 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,07,3500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last