Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-09-27
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 26-09-2018 gÀAzÀÄ 744 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,33,550/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 173/2018
2018-09-26
PÀÄ. ¦æAiÀiÁAPÁ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¨ÁªÀÄÄ vÀÆlæA¥ÀÄj ¸Á|| UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-09-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¯Áå«ÄAUÀl£ï gÉÆÃqÀzÀ JZï.r.JA.¹. DªÀgÀtzÀ ºÉ®Û «¨sÁUÀzÀ JZï.r.JA.¹. ¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ MAzÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀ ºÁdgÁw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸Àj-¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 /- gÀÆ AiÀĵÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AiÉÆêÉÄnæPï ªÀIJ£À EzÀÝ ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ®Û D¦üøÀ M¼ÀUÉ mÉç® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¨ÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä PÁå©£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzÁåºÀß 01-30 WÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ F ªÀIJãÀ EzÀÝ ¨ÁåUÀ C°è EgÀ°®è ªÀIJ£À EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦æAiÀiÁAPÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 129/2018
2018-09-26
²æà FgÀ¥Àà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄqÀ¨Á® ¸Á|| gÁfêÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-09-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉAn¯ÉÃlgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥sÁå£À£ÀÄß QvÀÄÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 11,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà FgÀ¥Àà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-09-26
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 gÀAzÀÄ 5,25 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 60,600 /- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 173/2018
2018-09-26
G¥À£ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 173/2018 PÀÄ. ¦æAiÀiÁAPÁ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¨ÁªÀÄÄ vÀÆlæA¥ÀÄj ¸Á|| UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-09-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¯Áå«ÄAUÀl£ï gÉÆÃqÀzÀ JZï.r.JA.¹. DªÀgÀtzÀ ºÉ®Û «¨sÁUÀzÀ JZï.r.JA.¹. ¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ MAzÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀ ºÁdgÁw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸Àj-¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 /- gÀÆ AiÀĵÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AiÉÆêÉÄnæPï ªÀIJ£À EzÀÝ ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ®Û D¦üøÀ M¼ÀUÉ mÉç® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¨ÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä PÁå©£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzÁåºÀß 01-30 WÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ F ªÀIJãÀ EzÀÝ ¨ÁåUÀ C°è EgÀ°®è ªÀIJ£À EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦æAiÀiÁAPÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 129/2018
2018-09-26
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 129/2018 ²æà FgÀ¥Àà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄqÀ¨Á® ¸Á|| gÁfêÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-09-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉAn¯ÉÃlgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥sÁå£À£ÀÄß QvÀÄÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 11,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà FgÀ¥Àà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-09-26
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 25-09-2018 gÀAzÀÄ 5,25 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 60,600 /- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 149/2018
2018-09-24
¢£ÁAPÀ: 22-09-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23-09-2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 08-30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà CgÀÄtUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ±ÁA¨sÀ« ¯Éà Omï ºÀ¼ÉúÀħâ½î, EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ CAiÉÆÃzÁå£ÀUÀgÀ AiÀÄÄ.PÉ.n.»Ã¯ï JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ C¥ÉÆïÉÆà mÉÊAiÀĸÀð °«ÄmÉqÀ, D¦üøï PÀªÀiï UÉÆÃqË£ÀzÀ ªÀÄÄA§¢AiÀÄ ±Àlð¸À ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «ÄÃn ªÀÄÄjzÀÄ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÉÆÃqË£ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 61 ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ 02 PÁgÀÄ ºÁUÀÆ 02 mÁmÁ-K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ mÉÊAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß C®èzÉà MAzÀÄ ¸ÀÖ©¯ÉÊdgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ Kgïmɯï PÀA¥À¤AiÀÄ qÁmÁ PÁqÀð »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13,48,485/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà CgÀÄtUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zsÁåVgÉ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 149/2018
2018-09-24
¢£ÁAPÀ: 22-09-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23-09-2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 09-00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà UÀuÉñÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄ£À £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| gÁeÁf £ÀUÀgÀ ¸ÀvÀÆÛgÀÄ zsÁgÀªÁqÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 68,000 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà UÀuÉñÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄ£À £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-09-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 23-09-2018 gÀAzÀÄ 485 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 54,800/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last