Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-11-28
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 27/11/2018 gÀAzÀÄ 1184 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,07,325/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ,zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 140/2018
2018-11-27
CdÄð£À ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà WÉÆÃqÉì ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ , zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/11/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ J.¦.JªÀiï.¹ UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉÆÃUÀħgÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹PÀÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjÃAiÀĪÀjAzÀ 320/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 153/2018
2018-11-27
²æà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¨Áå½ ¸Á: ¨É¼ÀªÀlV vÁ: £ÀªÀ®UÀÄAzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀĺÉñÀ UÀÄdªÀiÁUÀr ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/11/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.45 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 3.10 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸À¤¯ÁÝt¢AzÀ PÉ.J¸ï.DgïÀ.n.¹ §¹ì£À°è GtPÀ¯ï PÀqÉUÉ EgÀĪÀ UÁågÉÃfUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀĺÉñÀ UÀÄdªÀiÁUÀr EªÀgÀ Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ 8,200/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥À¸Àð ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¨Áå½ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-11-27
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 26/11/2018 gÀAzÀÄ 1067 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,33,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸Éʧgï PÉæöÊA ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:13/2018
2018-11-26
1] ¥ÀæPÁ±À °Ã° ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 03 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/11/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21/11/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-54 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è C£ï ¯ÉÊ£ïzÀ°è, NJ¯ïJPïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁgÀ ¥Ágï ¸Éïï CAvÁ AiÀiÁqÀð ºÁQ J¸ï©L CPËAmïUÉ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAPÀ¥Àà zÁåªÀ£ÀPÉÆAqÀ ¸Á:ªÀÄAiÀÄÆgÀ J¸ÉÖÃl ºÀħâ½î EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 2,96,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉÃ, ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAPÀ¥Àà zÁåªÀ£ÀPÉÆAqÀ ¸Á:ªÀÄAiÀÄÆgÀ J¸ÉÖÃl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 70/2018
2018-11-26
eÁ£Àì£ï AiÉÆúÁ£À ªÉÄïÁ ¸Á: d£ÀvÁ PÁégÀÖgïì PÀĸÀÄUÀ¯ï gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/11/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 25 EºÉZï 6042 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀzÀUÀgÉÆÃqÀ CAqÀgï ©æÃqÀÓ PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀgÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, EzÉà ªÉüÉUÉ gÉïÉé C¸ÀàvÉæ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ d«ÄÃgÀºÀäzÀ dgÀvÁgÀUÀgÀ ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 25 EJPïì 1020 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr d«ÄÃgÀºÀäzÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 02 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà FvÀ£À »A§¢AiÀÄ ¸ÀªÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¸À®UÁgÀ EªÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ C§ÄݯïUÀ¥sÁgÀ UÀqÀتÁ¯É ¸Á: J¸ï JA PÀȵÁÚ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-11-26
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:25/11/2018 gÀAzÀÄ 932 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,11,025/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 36/2018
2018-11-25
²æà UÀÄgÀIJzÀÝAiÀÄå ªÀÄ®èAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀUÀĦà vÁ: ©Ã¼ÀV ºÁ° ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/11/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÀÝ£À¥ÉÃl NtÂ, ºÀħâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ, ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ±ÉlÖgÀ ¸ÀPÀð®UÉ §AzÀÄ C°è CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ²æà ±ÀªÀiÁð EªÀgÀ ¹éÃmï ªÀiÁlð CAUÀrAiÀÄ°è ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À§ÄPÀÄÌ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/11/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 76/2018
2018-11-25
1)GzÀAiÀĨsÀlÖ £ÀªÀ®UÀÄAzÀ ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î 2) ªÁfÃzÀ fUÀgɸÁ§ ¸Á: UÉÆÃ¥Á¼À .²ªÀªÉÆUÀÎ 3) qÁPÀ¥Àà §¸À°AUÀ¥Àà ¸Á: D®ÆUÀqÉØ, ²ªÀªÉÆUÀÎ 4)dUÀ¢Ã±À vÀA§¼À ¸Á: gÁfêÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î F £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24/11/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î qɤ¸À£ï ºÉÆmɯï JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ²æà ºÀjñÀ ºÉUÀqÉ ¸Á: ¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀ¹gÀÄ ¥ÀZÉÒPÀ®Äè EzÉ CAvÁ vÉÆÃj¹ EzÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JªÀiÁðqï Væãï CAvÁ £ÀA©¹ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¸ÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ²æà ºÀjñÀ ºÉUÀqÉ ¸Á: ¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-11-25
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 24/11/2018 gÀAzÀÄ 1170 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,76,250/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last