Daily crime report
 
 
 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 262/2017
2017-08-12
²æêÀÄw: ¸ÀÄ«ÄvÁæ PÉÆÃA VjñÀ »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ²zÁæªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ L±ÀégÀå ¯ÉÃOmï PÀqɬÄAzÀ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ EªÀgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: ¸ÀÄ«ÄvÁæ PÉÆÃA VjñÀ »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ²zÁæªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä gÁtÂZÀ£ÀߪÀÄä £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 11/08/2017 gÀAzÀÄ 704 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 95,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 136/2017
2017-08-11
¢£ÁAPÀ: 21/07/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAmï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¸Á®UÁgÀgÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉà NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁtÂPÉ ¤Ãr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ PÀnÖªÀĤ, EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 219/2017
2017-08-11
¢£ÁAPÀ: 09/08/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.15 jAzÀ 9.30 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀjñÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ §rUÉÃgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ CAzÁdÄ 20-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀÄÆgÀÄ d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥À®ìgï ¨ÉÊPï PÉ.J.-25/JPÀì – 3116 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀªÀgÉà ¨ÉÊPÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ CªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉzÀj¹ CªÀgÀ Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ.13,000/- UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉʯï£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ºÀjñÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ §rUÉÃgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 222/2017
2017-08-11
1)¸À°ÃªÀÄ PÀjêÀĸÁ§ ±ÉÃR ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ 2)ªÀÄAdÄ£ÁxÀ @PÀÄqïªÀÄAeÁ ¸Á: ºÉƸÀAiÀįÁè¥ÀÆgÀ zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/08/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ £ÀÆå ¥Àæ¨sÁvÀ ¨ÁgÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/-gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉÆ°¸ïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.5,220/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-11
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:10/08/2017 gÀAzÀÄ 853 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,64,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 261/2017
2017-08-10
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 261/2017 ¢£ÁAPÀ: 05/08/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà zÁªÉÆÃzÀgÀ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ EAlgï ¯ÁPï£ÀÄß «ÄÃn vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 39 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¤vÁå£ÀAzÀ ªÀĺÁ§¯ï ±ÉnÖ ¸Á: PÀĸÀĪÀÄ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 132/2017
2017-08-10
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 132/2017 ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÁ¼ÉéÃPÀgÀ ¸Á: ZÉÊvÀ£Àå£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/08/2017 gÀAzÀÄ ZÉÊvÀ£Àå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV C°è vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 8.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ KPÁJQ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EªÀgÀ ¨ÁAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ ºÉzÀj¹ EªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 26 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÆ PÉʨÉgÀ¼À GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ ªÁ¼ÉéÃPÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-10
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:09/08/2017 gÀAzÀÄ 924 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,14,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 59/2017
2017-08-09
¢£ÁAPÀ: 07/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ AiÀÄgÀUÀnÖ ¸Á: ¨ÉAUÉÃj ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-25/ªÁAiÀiï-5196 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ PÀqɬĪÀÄzÀ UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà PÉÆ£ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤ªÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆÃ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æà ±ÉnUɪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwzÀÝ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀiÁ PÉÆÃA ©ÃgÀ¥Àà GªÀÄä£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀð rQÌ ¥Àr¹ PɼÀUÉ ©½¹ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ GªÀÄä£ÀߪÀgÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÉÃj, UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last