Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-05-03
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:02/05/2018 gÀAzÀÄ 1,371 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,88,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 53/2018
2018-05-02
DgÉÆævÀgÁzÀ ©eɦ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/04/2018 gÀAzÀÄ 05-25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-17-J-0081 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß CVæ PÁ¯ÉÃd ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁa ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ²æ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ. ²ªÀ£ÀUËqÀ. ¥Ánî J¸ï.J¸ï.n ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ 71, zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 54/2018
2018-05-02
1] AiÀÄ®è¥Àà ¨ÉArPÁ¬Ä ¸Á: UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 54/2018 1] AiÀÄ®è¥Àà ¨ÉArPÁ¬Ä ¸Á: UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ E£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ zsÁgÀªÁqÀ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/-gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 750/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÉÆA¢UÉ E£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ zsÁgÀªÁqÀ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/-gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 750/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 54/2018
2018-05-02
1] AiÀÄ®è¥Àà ¨ÉArPÁ¬Ä ¸Á: UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 54/2018 1] AiÀÄ®è¥Àà ¨ÉArPÁ¬Ä ¸Á: UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ E£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ zsÁgÀªÁqÀ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/-gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 750/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÉÆA¢UÉ E£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ zsÁgÀªÁqÀ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/-gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 750/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 54/2018
2018-05-02
1] AiÀÄ®è¥Àà ¨ÉArPÁ¬Ä ¸Á: UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 54/2018 1] AiÀÄ®è¥Àà ¨ÉArPÁ¬Ä ¸Á: UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ E£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ zsÁgÀªÁqÀ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/-gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 750/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÉÆA¢UÉ E£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ zsÁgÀªÁqÀ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/-gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 750/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 39/2018
2018-05-02
²æêÀÄw ±ÉʯÁ PÉÆÃA ªÉAPÀmÉñÀ ºÀvÁégÀ ¸Á:§zÁ«Ä£ÀUÀgÀ, PÉñÁé¥ÀÆgÀ ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ: 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §zÁ«Ä£ÀUÀgÀ ¨Á® ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÁQAUÀ PÀÄjvÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ EªÀgÀ »A¢¤AzÀ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ ºÉÆqÉzÀAvÉ ªÀiÁr PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 60 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀzÀ°è 30 UÁæA QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ 30 UÁæA EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èAiÉÄà G½¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÉʯÁ PÉÆÃA ªÉAPÀmÉñÀ ºÀvÁégÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 88/2018
2018-05-02
²æêÀÄw ¥ÀÄ£ÀªÀiï PÉÆÃA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÀ©Ã¨ï @ ¸ÉƼÀAPÉ ¸Á: UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/04/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ £Á£ï ¸Áàmï §¸ï£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÀ PÁ®PÉÌ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀzÀÝ®zÀ°è £ÀÆPÁl ªÀiÁr CªÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ CªÀgÀ ªÉ¤n ¨ÁåUÀ f¥ï vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 35 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¥ÀÄ£ÀªÀiï ºÀ©Ã¨ï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 89/2018
2018-05-02
²æà zɪÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ ¸Á: ²Vè UÁæA vÁ®ÆPÀ ®PÉëöäñÀégÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ªÁå¤n ¨ÁåUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ®PÉëöäñÀégÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï£ÀÄß ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ UÀzÀÝ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÁå¤n ¨ÁåUÀzÀ°è PÉÊ ºÁQ CzÀgÀ°èzÀÝ 24 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà zɪÉÃAzÀæ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-05-02
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 01/05/2018 gÀAzÀÄ 1674 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,04,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 45/2018
2018-04-30
²æà ¸ÉÆû®CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ£ÀÆgÀ ªÀiÁgÀqÀV ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ©Ã§¯ÁåAqÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĹâUÉ £ÀªÀiÁd ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: ¸À©AiÀiÁ£Ád ¸ÉÆû®CºÀäzÀ ªÀiÁgÀqÀV ¸Á: ªÀÄAlÆgÀgÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last