Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-10-05
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 04-10-2018 gÀAzÀÄ 1,766 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,96,875/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 91/2018
2018-10-04
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 91/2018 ¢£ÁAPÀ: 03-10-2018 gÀAzÀÄ 10-30 WÀAmɬÄAzÀ 11-00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ gÉʯÉé D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ, MAzÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ CA©UÉÃgÀ ¸Á|| ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß §½ UÁAeÁ JA§ ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 205 UÁæA UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 88/2018
2018-10-04
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 88/2018 ¢£ÁAPÀ: 03-10-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 ¬ÄAzÀ 04-10-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07-00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà C¤Ã® UËvÀªÀÄZÀAzÀ ¸Á|| ¢ÃQëvïzÁégÀ gÉÆÃqÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-25/JPïì-6226 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPïªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà C¤Ã® UËvÀªÀÄZÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-10-04
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 03-10-2018 gÀAzÀÄ 897 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,60,450/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :77/2018
2018-10-03
²æêÀÄw £ÀÆgÀeÁ£À ªÀĺÀäzÀ¸Á¢üPÀ PÁmɪÁqÉ ªÀAiÀiÁ:52 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01-10-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁmɪÁqÉ ¸Á:ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :131/2018
2018-10-03
²æà ±ÉÃRgÀUËqÀ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ ªÀįÁ° ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁåºÀnÖ vÁ: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:15/09/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀA¨sÁ¥ÀÆj PÀ¯ÁåtªÀÄAl¥ÀzÀ »AzÉ EzÀÝ PÉ.J¯ï.E. ¯ÉÃreï ºÁ¸ÉÖïïzÀ°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°èAzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw zÁæPÁëöåAiÀÄt ±ÉÃPÀgÀUËqÀ ªÀįÁ° EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/10/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-10-03
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:02/10/2018 gÀAzÀÄ 913 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,44,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 153/2018.
2018-10-02
gÀ«ÃAzÀæ ªÀ¸ÀAvÀ ¥Ánî ¸Á; ªÀÄgÁoÁUÀ°è, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05-05-2018 jAzÀ ¢£ÁAPÀ:15-07-2018 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ aAV ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ £ËPÀj PÉÆr¸ÀĪÀzÁV ºÉý EªÀjAzÀ 1,84,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÆß PÉÆr¸ÀzÉà E®èªÉà ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ aAV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-10-02
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 01-10-2018 gÀAzÀÄ 489 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 90,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 89/2018
2018-10-01
¢£ÁAPÀ: 30-09-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ D¦üøÀ¸Àð PÁélð¸ï »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀjPÀȵÀÚ ¸Á|| ºÀħâ½î, FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ ºÉ¸Àj£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 5,030/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last