Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 115/2018
2018-10-10
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 115/2018 ¢£ÁAPÀ: 09-10-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ©Ã§ ¯ÁåAqïzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.L. J.n.JA. ºÀħâ½î ºÀwÛgÀ E«ÄÛAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀÄPÀÄ⮸Á§ PÀt« ¸Á|| ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ «Ä®èvÀ £ÀUÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß 1]zÁªÀÇzÀ 2]¸ÁgÀÆPÀ 3]C¥ÁÛ§ 4]±À¦üà ºÁUÀÆ E¤ßçâgÀÄ ¸Á|| J¯ÁègÀÄ ºÀħâ½î , EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå EzÀÄÝ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝøÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è §AzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ E«ÄÛAiÀiÁd£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà CºÀäzïd¯Á® ¸Á|| ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-10-10
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 09-10-2018 gÀAzÀÄ 743 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,14,400/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 155/2018.
2018-10-08
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 155/2018. ²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¨Á¼À¥Àà UÀ§ÆâgÀ ¸Á: CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ PÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/10/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ PÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ ¦æ£ïì ¥Á¬ÄAl CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ ²æäªÁ¸À fvÀÆj JA§ÄªÀgÀÄ KPÁJQ J£À¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÊ£À ±Á¥À «gÀÄzÀÝ J¸ï¹/J¸ïn DAiÉÆÃUÀPÉÌ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀ §UÉÎ ²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¨Á¼À¥Àà UÀ§ÆâgÀ ¸Á: CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ PÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 113/2018.
2018-10-08
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 113/2018. ²æà ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀgÀUÀÄ¦à ¸Á: ¨ÁgÁPÀÆnæ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-25/E.Dgï-5471 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 11/07/2018 gÀ gÁwæ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/07/2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 6.15 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ F £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀgÀUÀÄ¦à ¸Á: ¨ÁgÁPÀÆnæ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-10-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 07-10-2018 gÀAzÀÄ 946 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,21,850/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 112/2018
2018-10-06
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 112/2018 ¢£ÁAPÀ: 23-09-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:24-09-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà PÀ®è¥Àà ZÀ©â ¸Á|| PÁl£ÀÆgÀ vÁ:ºÀħâ½î EªÀgÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.-23/F.J¥sï-2656 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î ªÀiÁºÁ«ÃgÀ UÀ°è EeÁgÉ ¨ÁAqÉ CAUÀr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÁPÀð ªÀiÁr UÀuÉñÀ ªÀÄÆw𠫸Àdð£É £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 05-10-2018 gÀAzÀÄ ²æà PÀ®è¥Àà ZÀ©â gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 64/2018
2018-10-06
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 64/2018 ¢£ÁAPÀ: 07-05-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÁ° ¸Á|| zÉøÁ¬Ä Nt §ArªÁqÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.-25/FDgï-2143 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉøÁ¬Ä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀè¨ï gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-63/E-1415 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ gÀÄzÀæ¥Àà «ÃgÀ¥Àà ¸Á|| ºÀħâ½î CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©½¹ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà UÀeÁ£À£À JPÀ£ÁvÀ¸Á ¸Á|| PÉñÁé¥ÀgÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-10-06
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 05-10-2018 gÀAzÀÄ 958 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,92,825/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 112/2018
2018-10-05
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 112/2018 ¢£ÁAPÀ: 04-10-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¥ÀæPÁ±À U˽ @ UÀzÀUÀªÁ¯Éà ¸Á|| UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ ºÀ½AiÀiÁ¼À gÉÆÃqÀ zsÁgÀªÁqÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀæªÀÄ ¯Á¨sÀPÁÌV 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ±ÉÃgÀÄ ¥ÉÃmÉ zsÁgÀuÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1,500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 154/2018
2018-10-05
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 154/2018 ¢£ÁAPÀ: 04-10-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ºÉÆA§¼À ¸Á|| PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ 08 d£À zÀgÉÆÃqÉ PÉÆÃgÀgÀÄ QlQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¥Àwß ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÉ PÉÊ PÁ®Ä PÀnÖ ºÁQ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÉzÀj¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 29 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ 15,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï UÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last