Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-30
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 29/08/2017 gÀAzÀÄ 696 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,05,250/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-26
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 25/08/2017 gÀAzÀÄ 239 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 26,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 139/2017
2017-08-24
²æêÀÄw: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: CgÀÄt PÁ¯ÉÆä UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23/08/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2,22,580/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î, §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: CgÀÄt PÁ¯ÉÆä UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ºÀħ⽠EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 157/2017
2017-08-24
1] EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ gÀºÀªÀÄvÀÄÛ¯Áè ¨ÉÃ¥Áj ¸Á: U˹AiÀiÁmË£ï ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 03 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/08/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î E¸ÁèA¥ÀÄgÀ Nt PÀQðºÁ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2810/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 23/08/2017 gÀAzÀÄ 901 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,35,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 199/2017
2017-08-22
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 199/2017 ²æà ©.¸ÀAvÉÆõÀ ±ÉnÖ, ¸Á:¥ÀÈyé UÁqÀð£À »AzÉ, PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ J¸ï.©.L J.n.JA ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¥ÁQðAUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸À®Ä ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°ègÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ JvÀÛgÀ 5.5 EzÀÄÝ §Æèöå ±Àlð ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl zsÀj¹zÀªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¤ªÀÄä ºÀt ©¢ÝzÉ CAvÁ ºÉý UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï, ¥ÉmÉÆæïï mÁåAQ£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀj£À°è ¸ÀtÚ §mÉÖ aîzÀ°èlÖ MlÄÖ 1,35,600 «ÄÃ.UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,66,120/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß aî ¸ÀªÉÄÃvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ ±ÉnÖ ¸Á: ¸Á¬Ä gÀvÁß PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-22
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 21/08/2017 gÀAzÀÄ 802 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,66,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 153/2017
2017-08-20
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 153/2017 ²æêÀÄw: VÃvÁ PÉÆÃA gÁWÀªÉÃAzÀæ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÆä ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¸Àj¬Ä®èzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14/08/2017 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà £ÀgÀ¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:PÉƼÉÃPÀgÀ ¥Áèl ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 154/2017
2017-08-20
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 154/2017 1] EªÀiÁæ£À vÀAzÉ gÀºÀªÀÄvÀįÁè ¨ÉÃ¥Áj ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 04 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/08/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¨ÉÆïÉÆØÃdgÀ £ÀUÀgÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 4600/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 19/08/2017 gÀAzÀÄ 787 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,08,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last