Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-29
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 28/10/2017 gÀAzÀÄ 1102 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,36,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-28
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 27/10/2017 gÀAzÀÄ 974 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,38,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
J¦JA¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 161/2017
2017-10-28
²æà C¤PÉÃvÀ vÀAzÉ C¤Ã® ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: £Á¹ÃPÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/10/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà §¸ï ¸ÁÖ¥ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, vÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ¢Ã¥ÀPÀ ªÁWÀzÁgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £Á¹ÃPÀzÀ°è £À£ÀßzÀÄ PɸÀ«zÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¸Á¹ÃPÀUÉ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÀÄgÀ½ ºÀħâ½îUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ¢Ã¥ÀPÀ ªÁWÀzÁgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/10/2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 243/2017
2017-10-28
²æà ¨sÀgÀvÀ C±ÉÆÃPÀ WÁmÉÎ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: PÀ½î Nt zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/10/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À WÁmÉÎ ¸Á: ±ÀÄPÀæªÁgÀ¥ÉÃl zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/10/2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 268/2017
2017-10-27
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 268/2017 E¨Áæ»A vÀAzÉ PÁ²ÃªÀĸÁ§ ªÀÄAZÀ£ÀPÉÆ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 64 ªÀµÀð ¸Á: £ÀÆå D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/10/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà ±Á£ÀªÁd ªÀÄAZÀ£ÀPÉÆ¥Àà ¸Á:£ÀÆå D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/10/2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-27
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 26/10/2017 gÀAzÀÄ 1,321 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,69,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 23/10/2017 gÀAzÀÄ 183 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 65,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-10-23
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 22/10/2017 gÀAzÀÄ 274 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 28,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 277/2017
2017-10-22
¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¨ÉÊ®PÉÆ¥Àà ¸Á: £ÀªÀ®ÆgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/10/2017 gÀAzÀÄ 01-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ £ÀªÀ®ÆgÀ PɼÀV£À CUÀ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 4,080/-gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 278/2017
2017-10-22
¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¥Á¸Éè ¸Á: EAUÀ¼À½î NtÂ, ¸ÀvÀÆÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/10/2017 gÀAzÀÄ 02-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀvÀÆÛgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 39,720/-gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last