Daily crime report
 
 
 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :2/2019
2019-01-09
²æêÀÄw ¸ÀgÀ¼Á ¥ÁAqÀ¥Àà ¸ÀvÀgÀrØ ¸Á: AiÀiÁ®QÌ ±ÉlÖgÀ PÁ¯ÉÆä, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ VjñÀ ¥ÁAqÀ¥Àà ¸ÀvÀgÀrØ ¸Á: AiÀiÁ®QÌ ±ÉlÖgÀ PÁ¯ÉÆä, zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ CtÚvÀAVAiÀÄjzÀÄÝ VjñÀ FvÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ¸ÀgÀ¼Á EªÀgÉÆA¢UÉ DUÁUÀ vÀAmÉvÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/01/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁj ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ C²èîªÁV ¨ÉÊzÁr CªÀ½UÉ J°èAiÀÄÆ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¼Á ¸ÀvÀgÀrØ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-01-09
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 08/01/2019 gÀAzÀÄ 419 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 72,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :2/2019
2019-01-08
²æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁd ¨Á£ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ ºÀjºÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ, ºÀj±ÀÑAzÀæ PÁ¯ÉÆä, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/01/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 07/01/2019 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸À¯Áä ¨Á£ÀÄ §¼Áîj ¸Á:ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :1/2019
2019-01-08
PÀĪÀiÁj ¤QÃvÁ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ dgÀvÁgÀWÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀÄj¥ÉÃl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/01/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.55 WÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä qÉæøï£ÀÄß PɼÀV£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 07/01/2019 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw VÃvÁ gÀWÀÄ£ÁxÀ dgÀvÁgÀWÀgÀ ¸Á: PÀªÀÄj¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :1/2019
2019-01-08
PÀĪÀiÁj ®Qëöäà AiÀÄ®è¥Àà DqÉtÚªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀUÀAUÁ£ÀUÀgÀ, PÀªÀÄw¥Áèmï zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/12/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 WÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£À£ÀÄß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà AiÀÄ®è¥Àà DqÀtÚªÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :3/2019
2019-01-08
PÀĪÀiÁj L±ÀéAiÀÄð ªÀÄtªÀtÚ£À ªÀÄzÁæ¹ ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/01/2019 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ºÁ®Ä vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ zsÀ£À®Qëöäà ªÀÄzÁæ¹ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/01/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
J¦JA¹ -£ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :2/2019
2019-01-08
1)¸ÀAvÉÆõÀ zÉÆÃAUÀr ¸Á: PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î 2) GªÉÄñÀ PÀÄAzÀ£ÀºÀ½î ¸Á: UÀ§ÆâgÀUÀ°è, ºÀħâ½î F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/01/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.15 WÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 90/-gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀuÉ ¥ÀqÉzÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉgÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.1,330/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :2/2019
2019-01-08
¢£ÁAPÀ: 07/01/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 WÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ DUÀ vÁ£Éà d£Àä ¤ÃrzÀ UÀAqÀĪÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß ºÀħâ½î ¨ÁtwPÀnÖ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨É樀 eÁUÉAiÀÄ°è J¸ÉzÀÄ D PÀĹ£À ªÀÄgÀtPÉÌ PÁgÀtÂçÆvÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ²æà ¥Àd®Ä¯Áè ¥ÀoÁt EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-01-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 07/01/2019 gÀAzÀÄ 796 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,24,550/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :3/2019
2019-01-07
¢£ÁAPÀ: 06/01/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sÀÖ PÁgï £ÀA PÉJ 36 © 4105 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÉAPÀ¥Àà UÀÄgÀĨÁ¬Ä ¸Á|| eÁ®ºÀ½î f¯Áè|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀzÀ°è Ln¹ UÀÆqÁªÀ£À PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAn ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À, gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj ¸À®ÄªÁV vÉgÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¥sÀÆmï D¼ÀzÀ°è gÁPÀ£ÀÄß PÉqÀ«, PÁj£À°èzÀÝ «ÃgÀtÚ ¨Áå½, CAiÀÄåtÚ ºÁUÀÆ ªÀĺÉñÀ ¨ÁPÉî EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj £ÀqɹgÀĪÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀ ºÁUÀÆ EAf¤ÃAiÀÄgï gÀªÀgÀÄ F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ PÁgÀZÁ®PÀ, UÀÄwÛUÉzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EAf¤ÃAiÀÄgÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà «ÃgÀtÚ ¨Áå½ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last