Daily crime report
 
 
 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :3/2019
2019-01-14
1) UÀuÉñÀ ¨Á¯Áf oÁPÀÆgÀ ¸Á: ºÉƸÀÄgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ: 13/01/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î £ÀÆå PÁl£ï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E.©. VæÃqï ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀqÀ¥À¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-01-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:13/01/2019 gÀAzÀÄ 1251 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,60,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 02/2019
2019-01-13
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á: PÀÄgÀ«£ÀPÉÆ¥Àà vÁ: PÀ®WÀlV EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/01/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁmÁ J¹E UÁr £ÀA§gÀ PÉJ 25 ¹ 8894 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ CAZÀlUÉÃj PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgÀªÁqÀgÉÆÃqÀ ¸Á¬Ä ªÉà ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É dA¥À ªÀiÁr¹ ¥À¼ÀPÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ §¸À¥Àà PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ¸Á:PÀÄgÀ«£ÀPÉÆ¥Àà vÁ: PÀ®WÀlV FvÀ¤UÉ PÉqÀ« wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ®PÀëöät ¨Á¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:PÀÄgÀ«£ÀPÉÆ¥Àà vÁ: PÀ®WÀlV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 03/2019
2019-01-13
²æà §¸À¥Àà ZÀ£À§¸À¥Àà ºÉÆý ¸Á: PÉñÁé¥ÀÄgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/01/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-30 UÀAmɬÄAzÀ 3-30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä gÁAiÀįï J£ï ¦Ã¯ïØ §Ä¯Émï UÁr £ÀA§gÀ PÉJ 25 E« 5555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà §¸À¥Àà ZÀ£À§¸À¥Àà ºÉÆý ¸Á: PÉñÁé¥ÀÄgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-01-13
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 12/01/2019 gÀAzÀÄ 1214 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 1,58,025/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :2/2019
2019-01-12
²æà PÉÆmÉæñÀ £ÁUÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ¸Á: ±Á°¤ ¥ÁPÀð UÀzÀUÀgÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/01/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ArªÁqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀħâ½îUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è MAn ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è §AzÀÄ, PÉÆmÉæñÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ 6800/- gÀÆ ºÀt, JnJA PÁqÀð, »jAiÀÄ£ÁUÀjPÀgÀ PÁqÀð EzÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉÃ, £ÀAvÀgÀ JnJA PÁqÀð¢AzÀ 28,000/-gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPÀ JnJA¢AzÀ «vïqÁæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà PÉÆmÉæñÀ £ÁUÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ¸Á: ±Á°¤ ¥ÁPÀð UÀzÀUÀgÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :6/2019
2019-01-12
²æà gÀ« ¨Á®ZÀAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/01/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ aÃn §gÉzÀÄ ElÄÖ, AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ±ÁAw PÉÆÃA gÀ« £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-01-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:11/01/2019 gÀAzÀÄ 1511 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,36,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :3/2019
2019-01-11
ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛPÀ DzÉÆä ¸Á|| CwÛPÉƼÀî zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/01/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CwÛPÉÆüÀ ªÀĹâ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ gÀÆ 1/- UÉ gÀÆ 80 /- PÉÆqÀªÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ 1450 /- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥Éưøï D¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :6/2019
2019-01-11
1) ªÉÆúÀ£À ªÁ¼ÉéÃPÀgÀ @ aÃlgï ªÉÆãÁå ¸Á|| zsÁgÀªÁqÀ, EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ fvÉÃAzÀæ zÉøÀÄäPÀ KeÉAl£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 16/12/2018 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä §½ MAzÀÄ l£ï wgÀÄ¥Àw §AUÁgÀ EzÉà PÉ.f. UÉ 25 ®PÀë, 2 PÉ.f.UÉ 50 ®PÀë gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fvÉÃAzÀæ zÉøÀÄäPÀ KeÉAlgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉý £ÀA©¹ 3 ®PÀë gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß CqÁé£Àì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁåºÀß ªÉÆúÀ£À ªÁ¼ÉéÃPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C²é£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï EªÀjUÉ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀjAzÀ 47 ®PÀë gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà E®èªÉà ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ C²é£ÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ªÉÆøÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà C²é£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last