Daily crime report
 
 
 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå:72/2018
2018-05-19
²æêÀÄw dAiÀIJæà ªÀÄ®ègÀrØ ºÀqÀUÀ° ªÀAiÀiÁ: 51 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/05/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05/05/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ CªÀgÀ ¥Àw ²æà ªÀÄ®ègÀrØ ®PÀëöätgÀrØ ºÀqÀUÀ° EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå:32/2018
2018-05-19
¢£ÁAPÀ:17/05/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.20 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛ PÀgÀQ ºÀ¼ÀîzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀðzÀ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ§ÆâgÀ mÉÆîUÉÃmï PÀqɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr wêÀÈUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà §¸À£ÀUËqÀ PÀ®è£ÀUËqÀ ªÀÄjUËqÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-05-19
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 18/05/2018 gÀAzÀÄ 1057 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,40,650/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-05-19
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 18/05/2018 gÀAzÀÄ 1057 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,40,650/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå:87/2018
2018-05-18
²æêÀÄw £ÁUÀªÉÃt ¸ÀAfêÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ¸Á: ¥ÀÄgÉÆûvÀ£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13/05/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä rAiÉÆà ¸ÀÆÌn UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 14/05/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÁºÀ£À EgÀ°®è F £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw £ÁUÀªÉÃt EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
J¦JA¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 21/2018
2018-05-17
²æà J£ï ¸ÀÄgÉñÀ xÁªÀÄ¸ï ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/05/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09/05/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: ±ÉéÃvÁ UÁå¨Éæ¯Á ¸ÀAvÉÆõÀ ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 67/2018
2018-05-17
²æà «±Á® ²æÃzsÀgÀ ªÁAqÀPÀgÀ ¸Á: °AUÁgÀd £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/05/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ UÀuÉñÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£É £ÀA§gÀ 21 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 26 ªÉÊ 5038 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ElÄÖ ªÀÄgÀ½ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ, C°è §eÁd ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà «±Á® ²æÃzsÀgÀ ªÁAqÀPÀgÀ ¸Á: °AUÁgÀd £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-05-17
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 16/05/2018 gÀAzÀÄ 1370 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,71,300/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 81/2018
2018-05-14
²æà ªÉAPÀ¥Àà GzÀ¥ÀÄr ªÀAiÀiÁ: 78 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®¥Àæ¨sÁ£ÀUÀgÀ PÉ«f ¨ÁåAPÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀ §Ä¢Ý ±ÀQÛ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/05/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 25/ 7071 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw: ±ÀPÀÄAvÀ¯Á PÉÆÃA ªÉAPÀ¥Àà GzÀ¥ÀÄr ¸Á: ªÀÄ®¥Àæ¨sÁ£ÀUÀgÀ PÉ«f ¨ÁåAPÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 83/2018
2018-05-14
²æêÀÄw: dAiÀÄ®Qëöäà PÉÆÃA dUÀ¢Ã±À E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/05/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ 10 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ ©¸ÉÌmï PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, EªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄä¯É EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 40 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: dAiÀÄ®Qëöäà PÉÆÃA dUÀ¢Ã±À E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last