Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 120/2018
2018-10-16
PÀÄ. CªÀÄÈvÁ vÀAzÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÉgÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð ¸Á|| UÀuÉñÀ¥ÉÃl ¨ÉArUÉj Nt ºÀħâ½î, EªÀ½UÉ F »AzÉ UÉÆ®ègÀ NtÂAiÀÄ ¨sÀgÀvÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÁr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀ£ÀÄß w½zÀ CªÀÄÈvÁ¼À vÀAzÉ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÉgÀÆgÀ ¸Á|| UÀuÉñÀ¥ÉÃl ¨ÉArUÉj Nt ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¨sÀgÀvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀB 13-10-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄÈvÁ EªÀ¼ÀÄ lÆåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ, ¨sÀgÀvÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃnAiÀiÁV CªÀ½UÉ J£ÉãÉÆà ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 15-10-2018 gÀAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
J¦JªÀiï¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 44/2018
2018-10-16
²æêÀÄw dAiÀIJæà §Ar ¸Á|| £ÀªÀ£ÀUÀgÀ, ªÉÄÊwæ D±ÀæªÀÄzÀ C¢üÃPÀëQAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÝ PÀÄ. ªÉÄÃWÀ£Á vÀAzÉ UÉÆëAzÀ FvÀ¼ÀÄ ¢£ÀAPÀB 16-09-201gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý D±ÀæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ dAiÀIJæà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 15-10-2018 gÀAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-10-16
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 15-10-2018 gÀAzÀÄ 854 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,82,225/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 184/2018
2018-10-15
²æà PÀ®è¥Àà ªÀÄÄvÀÛV ¸Á|| vÁjºÁ¼À UËqÀgÀ Nt ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ PÉÆnÖzÀÝ vÁjºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 82 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ¥Áèl £ÀA 6gÀ ¥ÉÊQ 3 UÀÄAmÉ 15 CuÉ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ®¥ÀmÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ²ªÀ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¸Á|| ºÀħâ½î vÁ£Éà D¹ÛAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý MAzÀÄ SÉÆnÖ f.¦.J. ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ G½ªÉ¥Àà UÀ¢UÉ¥Àà ºÀÄA© ¸Á|| CgÀ½PÀnÖ zsÁgÀªÁqÀ EªÀ¤UÉ D¹Û §gÉzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj f.¦.J. ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀgÁd ¹zÀÝ¥Àà PÀlV ¸Á|| vÁjºÁ¼À ºÀħâ½î EªÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà PÀ®è¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 14-10-2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-10-15
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 14-10-2018 gÀAzÀÄ 835 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,06,400/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 46/2018.
2018-10-14
²æà gÀ« vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä PÀzÀªÀÄ ¸Á: ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAWÀl£É ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄzÀåzÀ CAUÀrUÀ¼À ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄĪÀ ªÉüÉAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄð ªÉÊPÀjAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄzÀåzÀ CAUÀrUÀ¼À «gÀÄzÀݪÁV C§PÁj E¯ÁSÉUÉ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ EvÀÄÛ. ªÀÄAdÄ ¥ÀlÖt JA§ÄªÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ²æäªÁ¸À fvÀÆj FvÀ¤UÉ PÀĪÀÄäPÀÄ ¤ÃrzÀÝPÁÌV ¢£ÁAPÀ 26/09/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.40 WÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ« EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgɪÀiÁr C§PÁj E¯ÁSÉUÉ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ £ÁªÀÅ ºÀt ºÁQ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ Cfð ¤ÃqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ gÀ« EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æÃ. gÀ« EªÀgÀÄ ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 117/2018
2018-10-14
¢£ÁAPÀ 14/10/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8.30 WÀAmÉ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¨sÁgÀwà £ÀUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ¥ÀæUÀw PÁ®¤AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀeÁvÀ fªÀAvÀ UÀAqÀÄ ²¸ÀĪÀ£ÀÄß ¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà CzÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀæUÀw PÁ®¤AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EgÀĪÀ ZÀgÀArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛlÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, f¯Áè ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-10-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 13-10-2018 gÀAzÀÄ 924 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,23,325- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 181/2018.
2018-10-13
²æà ªÉƺÀªÀÄäzÀ ¸Á¢üÃPï ºÀ¼ÀÆîgÀ ¸Á; ²æãÀUÀgÀ, PÁgÀªÁgÀgÉÆÃqï ºÀħâ½î EªÀjUÉ ²ªÀgÉrØ ±É®ªÀr ¸Á:PÀĸÀÄUÀ¯ï, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ PÀĸÀÄUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ 09-14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 28/08/2011 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05/09/2011 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ZÉPï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²æà ªÉƺÀªÀÄäzÀ ¸Á¢üÃPï ºÀ¼ÀÆîgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀjUÉ d«ÄãÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉÃ, ºÀtªÀ£ÀÆß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉà ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÁV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà ªÉƺÀªÀÄäzÀ ¸Á¢üÃPï ºÀ¼ÀÆîgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 117/2018.
2018-10-13
²æà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁqÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: PÉñÁé¥ÀÆgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/09/2018 gÀ gÁwæ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 11.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-25/EAiÀÄÄ-9180 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½îAiÀÄ ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ, ¥ÀgÁUÀ ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ HlPÉÌ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁqÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/10/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last