Daily crime report
 
 
 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 124/2017
2017-07-20
²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ºÀħâ½î gÀÄzÁæQë ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ »r¢zÀÄÝ C°è ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¹ Qð ºÁQzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16/07/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 19600/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 247/2017
2017-07-20
¢£ÁAPÀ: 18/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19/07/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà ¥sÀQÌÃgÀAiÀÄå «gÀAiÀÄå °¸ÀAiÀÄå£ÀªÀgÀªÀÄoÀ ¸Á; PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀjAiÀĪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8000/-gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¥sÀQÌÃgÀAiÀÄå «gÀAiÀÄå °¸ÀAiÀÄå£ÀªÀgÀªÀÄoÀ ¸Á; PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 227/2017
2017-07-20
PÀĪÀiÁgÀ: ¸ÀÆj vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð ¸Á: C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ºÁ° ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/07/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà ªÀÄrªÁ¼À¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á: ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ GtPÀ¯ï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 19/07/2017 gÀAzÀÄ 335 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 70,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 175/2017
2017-07-19
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 175/2017 1] E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: ºÀħâ½î 2] gÀªÉÄñÀ ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÉÃl ºÀħâ½î F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/07/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀuÉñÀ ¥ÉÃl PÀjAiÀĪÀÄä zɪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý, CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹PÀÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 174/2017
2017-07-19
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 174/2017 ¢£ÁAPÀ: 17/07/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18/07/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà qÉÆïÉÆgÁªÀÄ ªÁUÀgÁªÀÄ zÉêÁ¹ ¸Á: gÁd¸ÁÜ£À EªÀgÀÄ ºÀħâ½î ¥ÉAqÁgÀUÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ EªÀgÀ ¥ÀÆeÁ UÁªÉÄðAmïì CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ CAUÀrUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,01,707/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ gÉrªÉÄÃqÀ ¥ÁåAl, ±Àlð ºÁUÀÆ PÉƧâjAiÀÄtÚ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ, ²æà qÉÆïÉÆgÁªÀÄ ªÁUÀgÁªÀÄ zÉêÁ¹ ¸Á: gÁd¸ÁÜ£À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
J¦JA¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 143/2017
2017-07-19
J¦JA¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 143/2017 «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà AiÀiÁzÀªÁqÀ ¸Á: gÉÃtÄPÁ £ÀUÀgÀ ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/07/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¥Àwß «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀ¼À C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀzÀ §UÉÎ CªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà PÀ®è¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ªÀÄ°èUËqÀ ¸Á: £ÀA¢±ÀégÀ £ÀUÀgÀ ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-19
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ : 18/07/2017 gÀAzÀÄ 422 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 66,350/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 207/2017
2017-07-16
zsÁgÀªÁqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀ®ÆgÀ PɼÀV£À CUÀ¹ ºÀwÛgÀ AiÀÄÄfr PÁªÀÄUÁj ¸À®ÆªÁV 20 ¥ÀÆl D¼À 4 ¥ÀÆl CUÀ®zÀ vÀUÀΣÀÄß vÉÆr DzÀPÉÌ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ ºÁUÉà ©nÖzÀÝgÀÄ, EzÀ£ÀÄß w½AiÀÄzÀ ²æà ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ w¥ÀàtÚªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð ¸Á: £ÀªÀ®ÆgÀ ¨ÉAUÉÃj Nt zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/07/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°è ºÉÆgÀmÁUÀ DAiÀÄ vÀ¦à CzÀgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EªÀgÀ ¸Á«UÉ AiÀÄÄfr PÁªÀÄUÁjAiÀÄ C¢PÁjUÀ¼Éà PÁgÀt CAvÁ ²æà ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà w¥ÀàtÚªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á: £ÀªÀ®ÆgÀ ¨ÉAUÉÃj Nt zsÁgÀªÁqÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-07-16
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:15/07/2017 gÀAzÀÄ 604 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 77,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last