Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 31/2018
2018-04-15
±ÀAPÀæ¥Àà vÉÆÃlzÀ ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/04/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄzÀå J¸ïrJA D¸ÀàvÉæ JzÀÄjUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÃAzÉæ §¸ï £ÀA: PÉJ20/2122 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¸ïrJA D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ §¸ï ¸ÁÖ¥ï ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß MªÉÄä¯É ªÀÄÄAzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ §¸ï ºÀvÀÄÛwÛzÀÝ §¸À£ÀUËqÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀæ ¸Á: ªÀÄAlÆgÀ FvÀ¤UÉ PÉqÀ« wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉìUÉ zÁR°¹zÁUÀ C°è ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¥sÀQÌÃgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà UÀÄdÓgÀ ¸Á:PÀqÀPÉÆüÀ vÁ: ¸ÀªÀtÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-15
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 14/04/2018 gÀAzÀÄ 1590 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,86,850/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 30/2018
2018-04-14
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 30/2018 1] ¸ÀAdAiÀÄ dgÀvÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ§Ä¯ï PÀ¯ÁzÀV ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ: 13/04/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀzÀUÀgÉÆÃqÀ gÉïÉé CAqÀgï ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆUÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1620/-gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 58/2018
2018-04-14
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 58/2018 ²æêÀÄw: ªÀĺÁzÉë ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: GUÀgÀPÉƼÀî vÁ: ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® EªÀgÀÄ ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀzÉêÀ ªÀiÁ±Á¼À JA§ÄªÀgÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ M§âjUÉÆçâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 12/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ PÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £ÀªÀ®ÆgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ, C°è ªÉÆzÀ¯É §AzÀÄ EªÀjUÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ¸ÀºÀzÉêÀ ªÀiÁ±Á¼À EªÀ£ÀÄ ªÀĺÁzÉëUÉ £ÉÆÃr CªÀ¼À £ÀqÉvÉ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀÛ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æêÀÄw: ªÀĺÁzÉë ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: GUÀgÀPÉƼÀî vÁ: ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 13/04/2018 gÀAzÀÄ 2,101 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,27,250/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 72/2018
2018-04-13
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 72/2018 UÀuÉñÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄÄUÀfPÉÆAqÀ ¸Á: qÁ®¸Àð PÁ¯ÉÆä, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ:12/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Dgï.J£ï. ±ÉnÖ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ. UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 780/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 47/2018
2018-04-13
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 47/2018 ¢£ÁAPÀ:11/04/2018 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/04/2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 11.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î QªÀÄì PÁåA¥À¸ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁå£ÀìgÀ ªÁqÀð ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉvÀÄÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ PÀƸÀ£ÀÄß ¹gÉ §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ §aÑlÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà PÀ®è¥Àà ¹zÀÝ¥Àà PÀĸÀÄUÀ¯ï ¸Á: gÁAiÀiÁ¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-13
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 12/04/2018 gÀAzÀÄ 1,129 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,41,350/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 53/2018
2018-04-12
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 53/2018 ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄgÁªï °A¨ÉÆÃfgÁªï PÀzÀªÀÄ ¸Á: ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À ºÀPÀÌ® «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°ègÀĪÀ ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦üøïUÉ §AzÀÄ C°è 25,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ a®ègÉ ºÀtzÀ §zÀ¯ÁV UÀnÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀnÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄgÁªï °A¨ÉÆÃfgÁªï PÀzÀªÀÄ ¸Á: ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À ºÀPÀÌ® «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 57/2018
2018-04-12
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 57/2018 zsÁgÀªÁqÀ vÉgÉzÀ vÀAUÀÄzÁt PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ PÀĪÀiÁgÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÉƼÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/03/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FvÀ£ÀÄ vÀAUÀÄzÁtzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ²æà £ÁUÀgÁd ²ªÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last