Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 199/2017
2017-08-22
±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 199/2017 ²æà ©.¸ÀAvÉÆõÀ ±ÉnÖ, ¸Á:¥ÀÈyé UÁqÀð£À »AzÉ, PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ J¸ï.©.L J.n.JA ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¥ÁQðAUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸À®Ä ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°ègÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ JvÀÛgÀ 5.5 EzÀÄÝ §Æèöå ±Àlð ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl zsÀj¹zÀªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¤ªÀÄä ºÀt ©¢ÝzÉ CAvÁ ºÉý UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï, ¥ÉmÉÆæïï mÁåAQ£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀj£À°è ¸ÀtÚ §mÉÖ aîzÀ°èlÖ MlÄÖ 1,35,600 «ÄÃ.UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,66,120/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß aî ¸ÀªÉÄÃvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ ±ÉnÖ ¸Á: ¸Á¬Ä gÀvÁß PÀ®WÀlV gÉÆÃqÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-22
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 21/08/2017 gÀAzÀÄ 802 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,66,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 153/2017
2017-08-20
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 153/2017 ²æêÀÄw: VÃvÁ PÉÆÃA gÁWÀªÉÃAzÀæ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÆä ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¸Àj¬Ä®èzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14/08/2017 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà £ÀgÀ¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:PÉƼÉÃPÀgÀ ¥Áèl ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 154/2017
2017-08-20
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 154/2017 1] EªÀiÁæ£À vÀAzÉ gÀºÀªÀÄvÀįÁè ¨ÉÃ¥Áj ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 04 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/08/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¨ÉÆïÉÆØÃdgÀ £ÀUÀgÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 4600/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-08-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 19/08/2017 gÀAzÀÄ 787 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,08,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 268/2017
2017-08-18
1)CdÄð£À WÉÆÃqÉì ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, zsÁgÀªÁqÀ 2)¥Àæ«Ãt ZÀªÁít ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/08/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ºÀ¼Éà J¦JA¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.3,010/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 131/2017
2017-08-18
UÀAUÁzsÀgÀ wgÀPÀ¥Àà PÀzÀA ¸Á: J¸ï.JA. PÀȵÁÚ£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÉÆA¢UÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/08/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ºÉƸÀ UÀ§ÆâgÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì ªÀiÁPÉðmï »A¨ÁUÀzÀ°è EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.2,550/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 221/2017
2017-08-18
²æà ²ªÁ£ÀAzÀ §¸À¥Àà PÀgÀrPÉÆ¥Àà ¸Á:ºÉ§â½î zÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/08/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2.30 WÀAmɬÄAzÀ 3.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-25/JJ-7187 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ zÁ¨Á ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï zÀ°è §AzÀÄ EªÀgÀ UÁrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©zÀÝAvÉ £Àl£É ªÀiÁr UÁr ¤°è¹ ¤ÃgÀÄ PÉüÀÄvÁÛ ªÀÄÆRPÉÌ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ CªÀgÀ §½ EzÀÝ gÀÆ.13,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Àmï£ÀÄß ºÁUÀÆ gÀÆ.16,500/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ PÀgÀrPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ 137/2017
2017-08-18
PÀĪÀiÁj ¥sËfAiÀiÁ ªÉÆû£ï PÀÄgɹ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀÄ£Á EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ, WÀAnPÉÃj, ºÀħâ½î AiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/08/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð ¸ÀAUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ 267/2017
2017-08-18
1)«zÁå vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ gÉÆnÖ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ©.PÁA «zÁåy𤠸Á:¸Á¬Ä¨Á¨Á PÁ¯ÉÆä, ¸ÁzsÀ£ÀPÉÃj zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/08/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉÆnÖ ¸Á: ¸ÁzsÀ£ÀPÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last