Daily crime report
 
 
 
J¦JA¹-£ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 27/2018
2018-06-21
²æêÀÄw ¥Àæ¨sÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ G¦àãÀ ¸Á: ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ, £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/06/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 2 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁrUÉ PÉý ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5.55 WÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ¹UÀgÉÃl ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀPÀÄgÉà ¥ÁQÃmï PÉÆrj CAvÁ PÉüÀÄvÁÛ MªÉÄäÃ¯É EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 15 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¥Àæ¨sÁ G¦àãÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-06-21
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:20/06/2018 gÀAzÀÄ 1,099 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,81,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 110/2018
2018-06-20
«£ÁAiÀÄPÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¸Á ªÉĺÀgÀªÁqÉ ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/06/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ mÉmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 6,592/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :117/2018
2018-06-20
£Àdvï¥ÀgÀ«Ã£À ªÀĺÀäzÀ EPÀ¨Á¯ï £ÀªÀ®ÆgÀ ¸Á: gÀ¸À®¥ÀÆgÀ NtÂ, UÁA¢üZËPÀ, zsÁgÀªÁqÀ ºÁ° J£ï.¹.JA. ºÉƸÀÄgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CAvÁ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/06/2018 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18/06/2018 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ D¦üøï gÀƪÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉøÀ ªÀiÁr D¦üøÀzÀ°èzÀÝ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ 45 UÉÆzÉæÃd £ÀªÀvÁ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÁPï UÀ½zÀÝ aîªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀdvÀ¥ÀgÀ«Ã£À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-06-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:19/06/2018 gÀAzÀÄ 1,201 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,80,550/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 26/2018
2018-06-18
1)eÁQÃgÀ zÁªÀ®¸Á§ G®ªÁ¯É ¸Á: ±ÁgÀzÁ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ: 17/06/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ²gÀr£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃf£À »A¨ÁUÀ EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 7,300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 114/2018
2018-06-18
²æà ªÀÄÄPÀÄAzÀ ºÁUÀÆ ²æêÀÄw: «dAiÀÄ®Qëöäà G¨Á¯É ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á¨ÁzÀ, ¨sÁgÀvÀ ZËPÀ, ¥ÀoÁtUÀ°è ±ÁºÁ¨ÁzÀ, PÀ®§Vð E§âgÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ mÁQÃdUÉ ¦ZÀÑgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ ¨ÁvÀgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý mÁQÃd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄÄPÀÄAzÁ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï G¨Á¯É EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-06-18
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 17/06/2018 gÀAzÀÄ 1068 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,22,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :38/2018
2018-06-14
eÉÆåÃw PÉÆÃA ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ºÀÄAr ¸Á: ©¸ÀgÀ½î vÁ®ÆPÀ PÀ®WÀlV f¯Áè zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁj®èzÀ PÁgÀt vÁjºÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀħâ½îUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß HgÁzÀ ©¸ÀgÀ½îUÉ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 4 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw ºÁUÀÆ CªÀ¼À CtÚ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13/06/2018 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î vÁjºÁ¼À ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛ dUÀ¢Ã±À£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ PɼÀUÉ E½¹ M§â ªÀåQÛ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉzÀj¹ 2 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, 120 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½î D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ 7,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï d§j¬ÄAzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ eÉÆåÃw EªÀ½UÉ ªÀÄvÉÛãÉÊw vÉV CAvÁ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ CªÀ¼À CtÚ CrØ ¥Àr¹zÀÝPÉÌ DvÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw eÉÆåÃw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸Éʧgï ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 4/2018
2018-06-14
²æà gÀªÉÄñÀ £ÁqÀUÉÃgÀ ¸Á: gÁd£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§jUÉ ¢£ÁAPÀ: 12/06/2018 gÀAzÀÄ 10.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr, CªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ J.n.JA. PÁqÀð £ÀA§gÀ rmÉîì£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ MlÄÖ gÀÆ.39,999/- UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¸ÀjvÁ gÀªÉÄñÀ £ÁqÀUÉÃgÀ ¸Á: gÁd£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last