Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-12-18
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 17/12/2018 gÀAzÀÄ 792 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,65,950/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå :203/2018
2018-12-17
²æà mÁPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¤ÃgÀ®V ¸Á:£ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/12/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 WÀAmÉUÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ºÁ¸ÉàÃl¯ï gÉÆÃqÀ ªÁ¸À£À L PÉÃgï ¸À«ÄÃ¥À zÀvÁÛ £ÁqÀUÉÃgÀ ºÁ¸ÉàÃl¯ï »A¨sÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-25/EJ£ï-6655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÁQðAUï eÁUÉAiÀÄ°è ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ ºÁ¹àÃl®UÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÀAeÉ 4.00 WÀAmÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà mÁPÀ£ÀUËqÀ ¤ÃgÀ®V EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå :38/2018
2018-12-17
²æà C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃl gÁeÉÃAzÀæ gɹqɤì, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/10/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrUÀ½UÉ £ÉÊnUÀ¼À£ÀÄß ¸À¥ÁèAiÀiï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀÄfÃvÀÀ ¸Á: ¨ÁA¨É EªÀ£ÀÄ CqÁé£Àì ºÀtªÀ£ÀÄß ²æà C±ÉÆÃPÀ PÀqÉUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ zÀªÉÄÃðAzÀæ ¦¼Éî, EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ¯Á 1 ®PÀë gÀÆ. AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÁå¥ÁjUÀ¼À PÀqɬÄAzÀ E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ dªÀ½¸Á®zÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî£ÀÄ ¸ÀÄfÃvÀ EªÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ «.Dgï.J¯ï. §¸ï£À°è EªÀgÀ ¹Ãn£À ¨ÁdÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨ÉPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄfÃvÀ EªÀgÀÄ ¤zÉæÃAiÀÄ°èzÁÝUÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÀÆ.15,80,000/- UÀ¼ÀÄ EzÀÝ PÁå±À ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/12/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-12-17
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:16/12/2018 gÀAzÀÄ 749 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,13,050/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå :18/2018
2018-12-14
QgÀt fvÀÆj ¸Á: 5£Éà PÁæ¸ï PÀªÀÄj¥ÉÃl ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/12/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÊ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀªÀÄj¥ÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀħgÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ. UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 5250/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå :37/2018
2018-12-14
²æà ªÀÄAdÄgÀ° CzÀA¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á: UÁqÀð£À¥ÉÃmï ªÉħƧ¸ÀĨÁ¤ zÀUÁð, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/10/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw §¹ÃgÀ¨Á£ÀÄ ±ÉÃR EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-12-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:13/12/2018 gÀAzÀÄ 917 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,60,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 202/2018
2018-12-13
²æêÀÄw ®Qëöäà PÉÆÃA «£ÉÆÃzÀ §¢Ý ¸Á: «Ä±À£ï PÀA¥ËAqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/12/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä gÁAiÀįï J£À¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉ.J.63/E-6558 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ, gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¢: 12/12/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7.00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ EgÀ°è®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ®Qëöäà PÉÆÃA «£ÉÆÃzÀ §¢Ý ¸Á: «Ä±À£ï PÀA¥ËAqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 149/2018
2018-12-13
²æêÀÄw VjeÁ ªÀįÉèñÀ¥Àà PÀ®ªÀĤ ¸Á: ²ªÀVj, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/12/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ²æà dUÀ¢Ã±À »gÉêÀÄoÀ EªÀgÉÆA¢UÉ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸Á×£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è §AzÀÄ M«Ää¯Éà VjeÁ EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 31 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw VjeÁ ªÀįÉèñÀ¥Àà PÀ®ªÀĤ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 150/2018
2018-12-13
²æêÀÄw CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á: ¸À£Àäw£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/12/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸À£Àäw£ÀUÀgÀzÀ ±ÀĨsÀA C¥ÁlðªÉÄAl ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è §AzÀÄ M«Ää¯Éà CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 40 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last