Daily crime report
 
 
 
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 45/2017
2017-06-25
¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 45/2017 ¢£ÁAPÀ: 23/06/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ µÀtÄäRUËqÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á:d¯Áè¥ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀªÀtÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J-25/f-952 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀzÀUÀ gÉïÉé UÉÃmï PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¯ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀ½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ F±ÀégÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgï £ÀA.PÉ.J-41/J£ï-9174 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ PÁj£À°èzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÉ§â½UÉ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹, JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA DzÀ §UÉÎ ²æà F±ÀégÀ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á: ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-06-25
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 24/06/2017 gÀAzÀÄ 521 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,38,1¬00/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-06-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 20/06/2017 gÀAzÀÄ 464 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 65,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-06-19
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 19/06/2017 gÀAzÀÄ 407 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 48,600/= gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 71/2017
2017-06-15
¢£ÁAPÀ: 14/06/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ CmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dAiÀÄtÚ ¨Á§tÚ PÀ¯Á® ¸Á: 6£Éà PÁæ¸ï F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ N.¹ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÉñÀ GqÀĦ ¸Á:F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î FvÀ¤UÉ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.510/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-06-15
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 14/06/2017 gÀAzÀÄ 340 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 41,3¬00/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 186/2017
2017-06-14
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 186/2017 ¢£ÁAPÀ: 13/06/2017 gÀAzÀÄ 8.00 WÀAmɬÄAzÀ 8.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà §¸À£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¸À¥ÁÛ¥ÀÆgÀ 7£Éà PÁæ¸ï zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ n.©.mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É ElÖ gÀÆ.1,15,300/- UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À 4 ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà §¸À£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¸À¥ÁÛ¥ÀÆgÀ 7£Éà PÁæ¸ï zsÁgÀªÁqÀ, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-06-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 13/06/2017 gÀAzÀÄ 556 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 63,3¬00/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqï ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 75/2017
2017-06-11
¢£ÁAPÀ: 06/06/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 WÀAmÉUÉ ªÀĺÉñÀ ¸Áé¢ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃd eÉÊ£ï EªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqï, ZÉÊvÀ£Àå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ DQÖªï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 25 EJ¸ï 8868 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²ªÀªÀÄÆwð zÀÄgÀUÀ¥Àà ¸Áé¢ ¸Á: UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqï ZÉÊvÀ£Àå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqï ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 76/2017
2017-06-11
¢£ÁAPÀ: 20.05.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 10.06.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀiÁ£À¸ÀVj UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqï ºÀħâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀiï C¯ÉäÃgÁzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ElÖAvÀºÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ, ¨Áæ¸À¯ÉÊmï ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï MlÄÖ 330 UÁæA vÀÆPÀzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C:Q: 8,25,000/- QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÁå¸À UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæ ¸ÀPÀæ¥Àà ¸ÀļÀîzÀ ¸Á: PÀĸÀÄUÀ¯ï EvÀ£ÀÄ £ÀPÀ° ©ÃUÀzÀ Qð PÉÊ §½¹ C¯ÉäÃgÁzÀ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¯Á¨sÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁjUÉ CPÀæªÀÄ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ¸ÀªÀÄäw E®èzÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ §UÉÎ ²æà UÉÆëAzÀgÁd D®¥Àà ºÀjªÁt ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 95/96 ªÀiÁ£À¸ÀVj UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqï ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last