Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-12-11
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 11/12/2017 gÀAzÀÄ 500 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 56,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-12-09
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 08/12/2017 gÀAzÀÄ 775 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,26500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-12-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 07/12/2017 gÀAzÀÄ 507 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 74,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 148/2017
2017-12-07
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 148/2017 ²æêÀÄw: ¤±Á PÉÆÃA «±Á® ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ºÀħâ½î UÀ§ÆâgÀUÀ°è EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05/12/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ZÀAzÀ£ÀªÀįï vÀAzÉ gÀvÀ£ÀZÀAzÀ ¥ÉÆÃgÀªÁ® ¸Á: ºÀħâ½î UÀ§ÆâgÀUÀ°è EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-12-07
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 06/12/2017 gÀAzÀÄ 706 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,48,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 352/2017
2017-12-06
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 352/2017 1] ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 05 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/12/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d®zÀ²ð¤ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ NA ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 46240/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-12-06
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 05/12/2017 gÀAzÀÄ 367 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 58,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 120/2017
2017-12-04
¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 120/2017 ¢£ÁAPÀ: 03/12/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆAiÀÄì¼À£ÀUÀgÀ §½, UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ 23/7749 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÀgÉÃAzÀæ ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr, CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà EªÀgÀ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ½UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ²æà EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ ¨Á¨ÁeÁ£À ªÀÄįÁè£ÀªÀgÀ ¸Á:ªÀÄįÁè£ÀªÀgÀ Nt zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 166/2017
2017-12-04
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 166/2017 ²æà ¨Á¸ÀÌgÀ ¸ÀªÀtÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä vÀvÀézÀ²ð C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÀƪÀ¥Àà UÀzÀV£À ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: §AiÀiÁågÀ Nt ®PÉëöäñÀégÀ EªÀgÀ£ÀÄß EqÀ¯ÁVvÀÄÛ. C°è ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/11/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁtÂAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw: ºÀÄ®UɪÀé ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÀzÀV£À ¸Á:§AiÀiÁågÀ Nt ®PÉëöäñÀégÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-12-04
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 03/11/2017 gÀAzÀÄ 334 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 40,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last