Daily crime report
 
 
 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 10/2018
2018-02-25
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 10/2018 ¢£ÁAPÀ: 24/02/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA. PÉ.J-25/r-3252 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ CAqÀgÀ ©æÃqÀÓ PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà AiÀıÀªÀAvÀ EªÀgÀÄ UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ CAqÀgï ©æÃqÀÓ PÀqÉUÉ §eÁeï ¥À®ìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ ©½¹ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹, ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀAVÃvÀgÁªï ªÀÄĤUÉÃn ¸Á: UÁA¢üªÁqÀ, UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-02-25
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : d£À¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 24/02/2018 gÀAzÀÄ 2,010 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,68,410/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 25/2018
2018-02-21
²æêÀÄw ¤ÃvÀÄ AiÉÆÃUÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀĸÀĪÀÄ£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/02/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.35 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ²æÃgÀAUÀ ªÀiÁUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ qÁ.ªÀĺÉñÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä PÁj£À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¤ÃvÀÄ AiÉÆÃUÀgÁd ¥Ánïï EªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 32/2018
2018-02-21
²æà gÀAUÀ£ÁxÀ PÀȵÁÚf eÉÆò ¸Á:AiÀiÁ®QÌ ±ÉlÖgÀ PÁ¯ÉÆä, zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 16/02/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.10 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÉÆãÀ PÀgÉ ªÀiÁr »A¢ ¨ÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ J¸ï.©.L jd£À¯ï D¦üøÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPÀ J.n.JA. PÁqÀð C¥ïUÉæÃqï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CzÀPÉÌ CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀ 16 rfmï £ÀA§gÀ ºÉýj CAvÁ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ gÀAUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä J.n.JA. PÁqÀð ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ 16 rfmï £ÀA§gÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ F £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉýPÉÆAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÀAvÀºÀAvÀªÁV 9 ¨Áj D£À¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹, MlÄÖ gÀÆ. 50,958/- §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ eÉÆò, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-02-21
d£À¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 20/02/2018 gÀAzÀÄ 870 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,50,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 25/2018
2018-02-20
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 25/2018 1)C¯ÁÛ¥sÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ ¸Á: ºÉÆgÀPÉÃj NtÂ, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/02/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î D¸ÁgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉÊ®ÄeÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Éưøï zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.2,700/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 31/2018
2018-02-20
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 31/2018 ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¤AUÀAiÀÄå C¼ÀUÀÄArªÀÄoÀ ¸Á: ±ÁA¨sÀ«¥Áèmï, zÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/02/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19/02/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 12 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, 2,500 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ 3,000/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 1,27,600/- UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À C¼ÀUÀÄArªÀÄoÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-02-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : d£À¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 19/02/2018 gÀAzÀÄ 1,025 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,49,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 15/2018
2018-02-19
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 15/2018 ¢£ÁAPÀ: 17/02/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J-25/E«-7958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀ¼Éà ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ J¸ï.J. £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-26/Dgï.-8785 JqÀUÀqÉ ¥ÀÄmï gÀ¸ÉÛUÉ rQÌ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄ°èSÁ£À vÀAzÉ gÀ¸ÀƯïSÁ£À £ÀgÀUÀÄAzÀ ¸Á: PÁªÀiÁQë PÁ¯ÉÆä, zÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ »A§¢AiÀÄ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀU˸À ªÀÄPÁAzÁgÀ FvÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄ°èPïSÁ£À £ÀgÀUÀÄAzÀ ¸Á:PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, PÁªÀiÁQë ¥Á¼Áå, zÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-02-19
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : d£À¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 18/02/2018 gÀAzÀÄ 1,038 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,24,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last