Daily crime report
 
 
 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 28/2019
2019-02-17
²æêÀÄw gÀÄPÁìgÁ ªÉÆ«Ä£À ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀĨsÁ¸À£ÀUÀgÀ, PÉ.JZÀ.©. PÁ¯ÉÆä, PÀĸÀÄUÀ® gÉÆÃqÀ,ºÀħâ½î, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÀzÉÃ, ªÀÄ£É ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÉĺÀ§Æ§ ¤¸ÁgÀCºÀßzÀ ªÉÆ«Ä£À ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/02/2019 ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 17/2019
2019-02-17
¢£ÁAPÀ: 16.02.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07.30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀ £ÀA§gÀ: PÉ.J.-25/JªÀiï.©-9770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ºÀħâ½î Kgï¥ÉÆÃlð PÀqɬÄAzÀ ¯ÉÆÃl¸ï UÁqÀð£ï PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà mÁæöåPÀÖjUÉ rQÌ ªÀiÁr, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ±ÀgÀt¥Àà ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀPÀæªÀÄä£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ°èUÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ rQÌà ¥Àr¹ wêÀÈ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀÄagÁAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ FvÀ£À vÀªÀÄä dUÀ¢Ã±À ¢§âzÀªÀÄnÖ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/02/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-02-17
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 16/02/2019 gÀAzÀÄ 975 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,66,025/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 18/2019
2019-02-16
²æà ªÀi˯ÁªÀ° vÀAzÉ ºÀdgÀvÀ¸Á§ ¸ÀAiÀÄåzÀ° ¸Á:d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/06/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹Öî RjâUÉ JAzÀÄ CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀzÀ°èAzÀ 1.00.000/-gÀÆ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F ºÀt ºÁUÀÆ ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À§ÄPÀÌ£ÀÄß MAzÀÄ PÁåj¨ÁåUÀzÀ°è ºÁQ vÀªÀÄä MAzÀÄ ºÉÆAqÁ DQÖêÁ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-25/EJPÀì 3409 £ÉÃzÀÝgÀ ¹Ãn£À PɼÀUÉ EgÀĪÀ rQÌAiÀÄ°èlÄÖ rQÌ ¯ÁPÀªÀiÁArPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAPÀ¤AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î UÀ« NtÂ. ¦.©.gÉÆÃqÀ ¸ÁÌçöå¥À CAUÀr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F ¸ÀÆÌlgÀ ¤°è¹ rQÌAiÀÄ°èAiÉÄà ºÀt EzÀÝPÁåj¨ÁåUÀ ©lÄÖ ¸ÁÌçöå¥À CAUÀr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀzÀ rQÌAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qð¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À§ÄPÀÌ EzÀÝ PÁåj ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀi˯Á° EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸Éʧgï PÉæöÊA ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 03/2019
2019-02-16
¢£ÁAPÀ: 06/09/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/09/2018 gÀ ¸ÀAeÉ 5.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è CAQvÁ UÀÄ¥ÁÛ ¸Á: GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ ²æà ¥Àæ±ÁAvÀ gÁeÉÃAzÀæUËqÀ »gÉÃUËqÀgÀ ¸Á: ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr vÁªÀÅ ¨ÁåAPÀ ¯ÉÆãÀ r¥ÁlðªÉÄAl¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ºÉý EªÀjUÉ £ÀA©¹ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 1,78,000/- gÀÆ UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÆãÀ PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ¥Àæ±ÁAvÀ »gÉÃUËqÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/02/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 27/2019
2019-02-16
²æà E¥sÁð£À E¨Áæ»A ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂ, ¨ÉAUÉÃj, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/02/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀħâ½î gÀªÉÄñÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ CmÉÆà PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ±Á»¯ïeÁ¥sÀgÀ ¸Á: «Ä®èvï£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß rAiÉÆà UÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¥sÁð£À EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÄrzÀÄ ©¢ÝzÁÝgÉ CªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¥ÉÆãÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16,000/- gÀÆ UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁåAqÀ¸Àmï£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà E¥sÁð£À ¢£ÁAPÀ: 15/02/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-02-16
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 15/02/2019 gÀAzÀÄ 975 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,58,925/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 26/2019
2019-02-15
PÀĪÀiÁj ¤TvÁ PÀAr ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄzÀgÀ xÉjøÁ PÁ¯ÉÆä, UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ, J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw J¸ÉÖÃgÁ ¨Á®gÁd PÀAr ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/02/2019 ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 08/2019
2019-02-15
PÀĪÀiÁj ¢Ã¥Á ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà C¼ÀUÀªÁr ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆäAiÀiÁUÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/12/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÆ̸ÀÌgÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ C¼ÀUÀªÁr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/02/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2019-02-15
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 14/02/2019 gÀAzÀÄ 1048 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,56,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last